[Grb HF]

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Хемијски факултет

Srpski - latinica LAT

English ENG

Pocetna ПОЧЕТНА СТРАНА       Mapa МАПА САЈТА       Linkovi ЛИНКОВИ       ПОРТАЛИ:       Zaposleni ЗА ЗАПОСЛЕНЕ       Studenti ЗА СТУДЕНТЕ       WebMail WEBMAIL

ИНТЕГРИСАНЕ ОСНОВНЕ И МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Студијски програм "Настава хемије"

Наставни предмети студијског програма интегрисаних академских студија "Настава хемије" могу се сврстати у неколико група. Једну групу чине курсеви који студентима пружају основна знања из најважнијих природних наука (пре свега физике и физичке хемије) и математике. Следећу групу чине основни хемијски курсеви из области опште хемије, неорганске, органске, аналитичке хемије, биохемије, хемије природних производа, примењене (индустријске) хемије и хемије животне средине. На темељима ове две групе предмета, студенти прате курсеве на којима стичу и виши ниво знања из најважнијих области хемије. Специјализовани курс енглеског језика омогућава праћење најсавременије научне и стручне литературе. Студијски програм "Настава хемије" задовољава захтеве важећег Закона о основама система образовања и васпитања и садржи потребне елементе које Закон прописује за обављање образовно-васпитног рада: студије у трајању од 300 ЕПСБ (у складу с важећим Законом о високом образовању) и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова, и шест бодова школске праксе. Из наведене групе предмета студијски програм нуди 63 ЕСПБ, као и 14 ЕСПБ школске праксе. Такође, студенти се оспособљавају за примену информационо-комуникационих технологија у образовању. Кроз дипломски рад студенти се оспособљавају да примене стечена знања у решавању проблема у домену наставе хемије и историје хемије. Студијски програм је усаглашен и са Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године коју је Влада РС усвојила 2012. године, према којој се петогодишње интегрисане студије препоручују као најбољи начин за развој професионалних компетенција наставника.

▹   Додатни подаци о програму

Услови за упис, циљ, исход, професионални статус, приступ даљим студијама.

Акредитација

Студијски програм је акредитован одлуком бр. 612-00-00495/2013-04 од 27. 6. 2014.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I година 1 2
Математика 001A1 9 4+4+0  
Физика 011A1 9 4+2+3  
Општа хемија 101A1 8 5+2+0  
Практикум из опште хемије 101E1 4 0+0+4  
Енглески језик 031A1 3   3+0+0
Психологија 042P1 4   3+0+0
Неорганска хемија 1 102A1 6   4+2+0
Практикум из неорганске хемије 1 102E1 4   0+0+4
Аналитичка хемија 1 301A1 4   2+1+0
Практикум из аналитичке хемије 1 301E1 5   0+0+6
Изборни предмет 1 E11P1 4  
  60  
II година 1 2
Физичка хемија 1 021A1 7 4+0+3  
Аналитичка хемија 2 302A1 10 2+1+6  
Физичка хемија 2 022A1 7   3+0+3
Педагогија 043P1 4   3+0+0
Инструментална аналитичка хемија 303A1 8   3+0+5
Изборни предмет 2 E12P1 4  
Органска хемија 200A1 12 4+1+0
Практикум из органске хемије 200E1 8 0+0+4
  60  
III година 1 2
Неорганска хемија 2 103P1 6 3+0+3  
Виши курс органске хемије 203P1 10 4+1+5  
Структурне инструменталне методе 221K1 7 4+2+0  
Хемија природних производа 411A1 7 3+0+3  
Филозофија природних наука 041P1 4   3+0+0
Биохемија 409A1 7   3+0+3
Индустријска хемија 501A1 7   3+0+3
Методика наставе опште и неорганске хемије 601P1 6   2+4+0
Изборни предмет 3 E13P1 6  
  60  
IV година 1 2
Школски огледи у настави хемије 1 238P1 8 2+0+6  
Хемија животне средине 519P1 6 2+0+3  
Методика наставе органске хемије 602P1 8 2+4+0  
Изборни предмет 4 E14P1 8  
Школски огледи у настави хемије 2 239P1 8   2+0+6
Школска пракса 605P1 8   (0+6)
Историја хемије 611P1 4   3+0+0
Изборни предмет 5 E15A1 10  
  60  
V година 1 2
Методика наставе хемије 1 653P1 9 4+4+0  
Школска пракса и истраживачки рад 656P1 10 (0+14)  
Изборни предмет А E5AP1 9  
Изборни предмет Б E5BP1 7  
Методика наставе хемије 2 654P1 9   4+4+0
Завршни рад Z50P1 16   (0+16)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
Изборни предмет 3
Изборни предмет 4
Изборни предмет 5
Изборни предмет А
Изборни предмет Б

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет