Делатност Факултета

Делатност Хемијског факултета у Београду јесу високо образовање и наука који су од посебног значаја за Републику Србију, и део су међународног, а посебно европског, образовног и научног простора.

Образовни и научни рад на Факултету обавља се и организује на начин утврђен Статутом Факултета, у складу са Законима којима се уређује високо образовање и научно-истраживачка делатност.

Циљеви Хемијског факултета

Образовна делатност

Хемијски факултет је први пут акредитован као високошколска установа одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије број 119-01-68/2008-04 од 12. 4. 2008. године. Акредитација је обновљена одлуком бр. 612-00-00495/2013-04 од 9. 5. 2014. године. Хемијски факултет је акредитован за следеће студијске програме:

  • основне академске студије: Хемија, Биохемија, Хемија животне средине;
  • интегрисане академске студије: Настава хемије;
  • мастер академске студије: Хемија, Биохемија, Хемија животне средине;
  • докторске академске студије: Хемија, Биохемија.

Уверење о акредитацији из 2008. и Уверење из 2020. године.

Научна делатност

Факултет обавља научну делатност као равноправну област своје укупне делатности.

Научни рад остварује се кроз основна, примењена и развојна истраживања, која се обављају у циљу развоја науке и струке, подизања квалитета наставе, научног и стручног усавршавања, развоја научног и наставног подмлатка, увођења студената у научни рад, као и стварања материјалних услова за рад и развој Факултета.

Хемијски факултет је акредитован за обављање научноистраживачке делатности одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије број 660-01-00002/51 од 17. 12. 2019. године:   одлука о акредитацији.

Режим студија

Хемијски факултет организује и изводи студије у току школске године која почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци.

На Хемијском факултету школска година се дели на два семестра, од којих сваки траје 15 недеља. Настава свих предмета се организује и изводи у току једног семестра.

Сви остали детаљи везани за режим студија утврђени су Статутом Факултета.

Језик студија

Хемијски факултет организује и изводи студије на српском језику.

Хемијски факултет организује и изводи студије, односно поједине делове студија, односно омогућава израду и одбрану докторске дисертације, на језику националне мањине и на страном језику, у складу са Статутом.

Организација студија

Хемијски факултет организује и изводи студије кроз непосредан контакт са студентима и кроз непосредну наставу. Хемијски факултет не организује и не остварује студије и студијске програма на даљину.