УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

расписује

КОНКУРС

за упис студената на мастер академске студије школске 2023/24. године
по програмима акредитованим у циклусу 2019-2020, сагласно Болоњској декларацији

[Info]

Општи услови конкурса   –   Универзитет у Београду (PDF, 2 MB)

Конкурс за упис на мастер студије на ХФ   (PDF, 968 KB)

План активности   (PDF, 46 KB)

Изјава за кандидате који су основне академске студије завршили пре 2022/23. године   (PDF, 44 KB)


Хемијски факултет уписује на мастер академске студије укупно 110 студената на следеће студијске програме:

 1. Хемија - 55 студената (30 на терет буџета и 25 самофинансирајућих)
 2. Биохемија - 30 студената (15 на терет буџета и 15 самофинансирајућих)
 3. Хемија животне средине - 25 студената (10 на терет буџета и 15 самофинансирајућих)

Студије на Хемијском факултету су акредитоване од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије.

Мастер академске студије трају једну годину, а њиховим завршетком стиче се 60 ЕСПБ.

Цена годишње наставеза самофинансирајуће студенте, домаће држављане, износи 150.000,00 дин, док је школарина за стране држављане 3.000,00 EUR.

Кандидат страни држављанин приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе. Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да поднесе доказе: да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује и да влада српским или енглеским језиком.

Услови за упис

За упис мастер академских студија потребно је најмање 240 ЕСПБ са студија првог степена - основних академских студија (bachelor with honours) и диплома основних студија (диплома првог степена), као и додатак дипломи.

Минимални услов за конкурисање за мастер академске студије јесте да је кандидат у претходном образовању стекао најмање 60 ЕСПБ у предметима из области хемијских или биохемијских наука.

Онда када је то потребно, за конкурс треба приложити и опис система високог образовања у време стеченог образовања наведеног у дипломи као додатак дипломи којим се доказује да на претходном нивоу постоји образовање у предметима из области хемијских или биохемијских наука еквивалентно 60 ЕСПБ према актуелним студијским програмом матичног факултета.

За кандидате који су завршили основне студије према Закону о високом образовању који је важио до 2005. године и који на дипломи немају уписан број ЕСПБ, приликом конкурисање треба приложити уверење о положеним испитима на основу ког ће Комисија извршити еквиваленцију према актуелним студијским програмом матичног факултета.

Кандидатима који су завршили први степен студија на другим факултетима сродних научних дисциплина, Комисија за мастер и докторске академске студије, после прегледа докумената и разматрања програма претходних студија, има право да одреди диференцијалне испите које кандидат мора да положи пре полагања испита са мастер академских студија.

Ближи услови уписа су дефинисани Правилником о мастер академским студијама Хемијског факултета.

Напомена

Право уписа на студијске програме свих врста и нивоа студија које организује Универзитет у Београду и факултети у његовом саставу у школској 2023/24. години имају особе које су претходне нивое образовања завршиле најкасније током школске 2022/23. године.

Кандидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2022/23. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису раније били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

План активности

 • Пријављивање кандидата:
  од 4. септембра до 4. октобра 2023. године од 10 до 14 часова и 5. октобра 2023. године од 10 до 12 часова у Студентској служби Хемијског факултета.
 • Објављивање прелиминарне ранг листе:
  6. октобра 2023. године до 15 часова.
 • Жалбе Комисији за мастер и докторске студије на прелиминарну ранг листу:
  9. октобра 2023. године од 11 до 14 часова.
 • Доношење решења Комисије по жалбама:
  9. октобра 2023. године до 15 часова.
 • Жалбе декану Факултета на решења Комисије:
  10. октобра 2023. године од 11 до 13 часова.
 • Доношење решења декана по жалбама:
  11. октобра 2023. године до 14 часова.
 • Објављивање коначне ранг листе:
  11. октобра 2023. године у 15 часова.
 • УПИС кандидата:
  12. и 13. октобра 2023. године од 10 до 14 часова у Студентској служби Хемијског факултета.

Настава на мастер академским студијама почиње 16. октобра 2023. године.

Пријемни испит

Полагање пријемног испита је предвиђено само у случају већег броја пријављених кандидата од предвиђеног броја за упис, тачније уколико број укупно пријављених кандидата буде за 10% или више већи од укупног броја расположивих места. Уколико се укаже потреба, полагање пријемног испита је планирано за 6. октобар 2023. године у 12 часова.

Кандидати који конкуришу за упис на мастер академске студије Хемије и Хемије животне средине на Хемијском факултету полажу заједнички пријемни испит из хемије. Кандидати који конкуришу за упис на мастер академске студије Биохемије на Хемијском факултету полажу пријемни испит из биохемије. Кандидат се при пријави на конкурс опредељује за студијски програм који жели да упише.

Рангирање

 • Успех на претходним студијама носи до 35 поена.
 • Ефикасност (дужина) студирања носи до 10 поена. Кандидат који је завршио основне студије у предвиђеном року добија максималан број поена; за сваку годину студирања преко предвиђеног рока добија се линеарно мањи број поена. Кандидат који је претходне студије завршио за двостурко дуже време него што је предвиђено, добија 0 (нулa) поена.
 • Усклађеност претходно завршених основних студија носи до 15 поена. Рачуна се као однос броја ЕСПБ које је кандидат стекао током претходно завршених студија на предметима из области хемијских, односно биохемијских наука спрам броја ЕСПБ који из ових предмета стичу свршени студенти основних академских студија на Хемијском факултету.
 • Успех на пријемном испиту носи до 40 поена. Уколико се пријемни испит не организује, свим кандидатима се додељује по 40 поена.

Бодовање и рангирање ближе је описано у Правилнику о мастер академским студијама.

Потребна документа за пријаву на Конкурс:

 1. попуњена пријава (може се скинути овде или се узима у Студентској служби Хемијског факултета) која обавезно треба да садржи потпис ментора;
 2. оверен препис дипломе основних студија (за кандидате који нису завршили Хемијски факултет Универзитета у Београду);
 3. уверење о положеним испитима на основним студијама, са бројем ЕСПБ код сваког испита, или оверен препис додатка дипломи основних студија (за кандидате који нису завршили Хемијски факултет Универзитета у Београду);
 4. за кандидате који су основне студије завршили ван Републике Србије - решење Универзитета у Београду о извршеном признавању високошколске исправе ради наставка школовања (додатне информације су доступне овде);
 5. потврда о уплати за конкурс 5.000,00 динара на жиро-рачун Хемијског факултета (прималац: Хемијски факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 12-16, Београд; жиро рачун број: 840-1817666-82, позив на број 750).

Потребна документа за упис:

 1. оригинал дипломе и додатка дипломе на увид;
 2. две исте фотографије (4,5 x 3,5 цм, једна се лепи на индекс, а друга на пријавни лист који се добија приликом уписа);
 3. за држављане Републике Србије: ВАЖЕЋА ЛИЧНА КАРТА;
  за иностране држављане: ВАЖЕЋИ ПАСОШ;
 4. извод из матичне књиге рођених (препоручује се за држављане Републике Србије);
 5. листа предмета које ће студент похађати, потписана од стране ментора
  формулари по студијским програмима:   хемија,   биохемија,   хемија животне средине   (PDF, по cca. 63 KB);
 6. индекс, правилно попуњен (купује се на Факултету);
 7. трошкови уписа (индекс, такса за Универзитет у Београду, обавезно осигурање) износе укупно 1150,00 динара. Овај износ се уплаћује на жиро-рачун Факултета 840-1817666-82 са позивом на број 111 и сврхом уплате "Трошкови уписа". Доказ о уплати приложити уз остала документа;
 8. доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте.

Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља

Кандидати, државаљани Републике Српске, у сагласности са Споразумом о узајамном признавању докумената у образовању и регулисању статусних питања ("Сл. Гласник РС" бр. 79/2005), могу да студирају на мастер академским студијама под истим условима као држављани Републике Србије у статусу буџетских студената, под условом да на коначној ранг листи то право остваре.

Према одлуци декана ХФ бр. 662/1 од 20. 7. 2022, кандидатима држављанима Федерације Босне и Херцеговине, Републике Црне Горе, Републике Хрватске, Републике Словеније и Републике Северне Македоније, који поднесу изјаву да су припадници српске националне мањине, годишња школарина се умањује и износи 150 000 динара.