Међународни пројекти


Твининг истраживачких активности у граничним 'омикс истраживањима у областима хране, исхране и животне средине   (No. 810752)

Project Logo

Пројекат "Твининг истраживачких активности у граничним ‘омикс истраживањима у областима хране, исхране и животне средине" је финансиран од Европске уније у оквиру Хоризонт 2020 истраживачког и иновацијског програма под уговором Бр 810752 а његова реализација је започела 1. септембра 2018.

Циљ пројекта је образовање Европске истраживачке мреже између Хемијског факултета Универзитета у Београду и његовог Центра изврсности молекуларних наука о храни и четири реномирана института из Шведске, Аустрије и Белгије. Ова мрежа ће Хемијском факултету и партнерима повећати научну изврсност и видљивост, технолошки иновациони капацитет омогућавајући гранична истраживања у области хране, пољопривреде, хемије, исхране и животне средине увођењем -омикс технологија (протеомикс, липидомикс, транскриптомикс, алергомикс и металомикс) и експерименталних животињских модела.

Пројекат финансира:   Европска комисија (Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Брисел, Белгија)

Почетак истраживања: 1. 9. 2018,   предвиђено трајање пројекта: 31. 12. 2021.


NIBIO пројекат   (10209)

Сарадња у области производње хране и прехрамбене технологије

Почетак истраживања: 1. 1. 2017,   предвиђено трајање пројекта: 1. 1. 2027.


Развој аутоматизованих GC-MS и LC-MS метода заснованих на микроекстракцији на пакованом сорбенту (MEPS) за потребе OPCW тестова стручности лабораторија, као и теренских анализа   (OPCW L/ICA/ICB/210502/17)

Project Logo

Данас, више него икад, се шири страх од тероризма, поготову због вести да су америчке специјалне јединице ухватиле најодговорнију особу ISIS-а за употребу хемијског оружја и изнудиле признање да су планирани терористички напади сумпорним иперитима. Због тога се са правом може очекивати да анализа хемијског оружја (CWA) у званичним тестовима стручности лабораторија (PT) организованим од стране OPCW-а, буде све захтевнија и то у осетљивости, количини расположивог узорка, као и разноврсности супстанци (и аналита и ометајућих супстанци). Данас типични OPCW PT течни узорци имају свега неколико милилитара концентрације аналита од неколико ppm-ова и све то треба урадити за 15 дана од примања узорка до слања извештаја.

 

У овом пројекту ми претпостављамо да ће микроекстракција на пакованом сорбенту (MEPS) бити добра алтернатива препорученим OPCW PT процедурама и да ће бити добра основа за будуће захтеве. MEPS, као релативно нова метода за припрему узорака се може применити директно и на GC и LC инструментима. Предности микроекстракције је та да се избегава један самостални корак у припреми узорака (SPE), смањује манипулација узорком и могућност грешке. Пројектом је планирано анализирање узорака сличних OPCW PT узорцима са различитом палетом синтетисаних деградациних производа и/или прекурсора хемијског оружја (тиодигликол, метилфосфонска киселина, бензилна киселина, пинаколил алкохол, алкил фосфонати из групе 2.Б.04, итд.), развој метода са Si, C8+SCX и C18 носачима и њихова валидација. Развој методе би се пратио NMR, GC-MS и LC-MS техникама. Такође ињектирање великих запремина би се детаљно оптимизовало за сваки тип једињења од интереса. Ми очекујемо да се ће узорковање MEPS шприцевима на терену бити могуће. Такође корист пројекта ће бити и у оспособљавању младих колега, да пре свега безбедно овладају новим техникама како би у каснијим фазама пројекта могли самостално да учествују у истраживањима. Резултати добијени овим пројектом биће припремљени за штампање у научним часописима и презентовани на напредним курсевима на Факултету.

По завршетку пројекта ми ћемо наставити са развојем MEPS метода у циљу анализе биомедицинских узорака хемијског оружја, као и ширење ове аутоматизоване методе на анализе хране и лекова. На крају, ми смо убеђени да ће предложени пројекат бити самоодржив у будућности.

Пројекат финансира:   Organisation for the prohibition of chemical weapons - OPCW (Хаг, Холандија)

Почетак истраживања: 1. 10. 2017,   предвиђено трајање пројекта: 30. 4. 2021.


Унапређење животне средине у Панчеву, Србији, кроз сарадњу између академије, градске управе, индустрије и грађана   (Hf-977)

Project Logo

Пројекат финансира:   JICA - Japan International Cooperation Agency (Токио, Јапан)

Почетак истраживања: 1. 1. 2020,   предвиђено трајање пројекта: 31. 12. 2022.


Напредни трендови у образовању и истраживању биохемије, биофизике и биотехнологија макромолекула   (CIII-RS-1310-02-1920)

Пројекат финансира:   Европска комисија (Беч, Аустрија)

Почетак истраживања: 5. 4. 2019,   предвиђено трајање пројекта: 1. 10. 2021.


Иновативна аналитичка платформа за истраживање ефекта и токсичности микро и нано пластика у комбинацији са загађивачима животне средине на ризик од алергијске болести у претклиничкој и клиничкој студији   (No. 965173)

Project Logo

У савременом добу постоји хитна потреба за разумевањем утицаја микро- и нано-пластичних честица које загађују храну и животну средину као и њиховог ризика на здравље људи. Пројекат Иновативна аналитичка платформа за истраживање ефекта и токсичности микро- и нано- пластика у комбинацији са загађивачима животне средине на ризик од алергијске болести у претклиничкој и клиничкој студији има за циљ стварање међупредметне платформе за дизајнирање погодних аналитичких приступа за одређивање обима проблема у животној средини и утицаја на наше здравље проценом утицаја микро- и нано- пластичних честица унетих удисањем и/или гутањем, а контаминираних металима, алергенима, патогеним бактеријама и токсинима, на алергијске реакције.

Исход овог иновативног пројекта укључује: нове алате за откривање микро- и нано-пластичних честица; побољшано разумевање ефеката микро- и нано-пластичних честица у комбинацији са критичним загађивачима у ваздуху, води и храни на здравље људи и откривање биомаркера; повећану свест о ризику на болести услед микро- и нано- пластичних честица и загађивача; побољшане стратегије комуникације између науке и релевантних заинтересованих страна и допринос здравственим циљевима Европске стратегије за пластику у кружној економији; научне податке релевантне за политику у циљу смањења ризика по здравље људи и процена ризика и на националном нивоу и нивоу ЕУ за креаторе политика.

Пројекат финансира:   Европска комисија (Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Брисел, Белгија)

Почетак истраживања: 1. 4. 2021,   предвиђено трајање пројекта: 31. 3. 2025.


Функционални гликонаноматеријали за развој дијагностике и циљаних терапијских сонди   (CA18132)

Пројекат финансира:   Европска комисија (Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Брисел, Белгија)

Почетак истраживања: 14. 9. 2019,   предвиђено трајање пројекта: 13. 3. 2023.


Европска мрежа за хемијску анализу елемената помоћу рентгенске флуоресценције са тоталном рефлексијом   (CA18130)

Пројекат финансира:   Европска комисија (Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Брисел, Белгија)

Почетак истраживања: 13. 3. 2019,   предвиђено трајање пројекта: 12. 3. 2023.


Основне мере исхода за алергију на храну   (CA18227)

Пројекат финансира:   Европска комисија (Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Брисел, Белгија)

Почетак истраживања: 5. 11. 2019,   предвиђено трајање пројекта: 4. 11. 2023.


Оснаживање потенцијала протеина из алги за бојење и фортификацију хране коришћењем технологије високог притиска   (ANSO-CR-PP-2021-01)

Project Logo

Фикобилипротеини из алги представљају безбедне и биоактвне колоранте са значајним потенцијалом да замене вештачке боје у индустрији хране. Њихова живописна боја потиче од коваленто везаних тетрапиролних хромофора. Тржиште пигмената из алги бележи значајан раст са годишњом стопом од 4%. Међутим,значајан изазов за заступљенију употребу фикобилипротеина у индустрији хране је њихова нестабилност при високим температурама, које се користе приликом третмана хране.

С друге стране, процесовање високим притисцима омогућава нежнији третман хране без додатка адитива или загревања. Предност употребе високих притисака подразумева смањење утрошка енерегије, као и очување нутријената, боја и укуса.

Главни циљ овог пројекта је да употребом високих притисака очува и стабилизује боју фикобилипротеина у храни. Такође, стабилност фикобилипротеина под високим притисима ће бити додатно побољшана дадатком молекула из хране, који се везују за фикобилипротеине.

Наша истраживања ће оснажити потенцијал за употребу фикобилипротеина као колораната и нутријената, што може омогућити безбедније, здравије и комерцијално атрактивне производе по прихватљивим ценама.

Пројекат финансира:   Alliance of International Science Organizations (Пекинг, Кина)

Почетак истраживања: 1. 1. 2022,   предвиђено трајање пројекта: 31. 12. 2024.


Примена метаболомике за мапирање биљних биомаркера изложености опасним супстанцама, као помоћ развоју хемијских анализа у зонама директног дејства користећи преносни спектрометар за анализу листова   (HF-151)

Project Logo

CIA p-LABs пројекат је одговор на Биљни биомаркер изазов задат од стране међународне Организације за забрану хемијског оружја са седиштем у Хагу. CIA p-LABs пројекат је настао на основу вишегодишње сарадње Центра за инструменталну анализу Хемијског факултета и ИХТМ-а како би се унапредила детекција опасних супстанци које су повезане са Конвенцијом о забрани хемијског оружја. Најсавременије технике мултиваријанте анализе ће бити коришћене у комбинацији са иновативним и недеструктивним спектроскопксим техникама које користе листове као биосензоре за детектовање хемијског оружја у агросистемима и животној средини. Коришћењем јединствених аналитичких метода у комбинацији са биљним физиолошким одговорима, машинским учењем и биомониторингом биљака CIA p-LABs ће се бавити развојем најсавременије могуће заштите људи, животне средине од штетних утицаја изложености опасним супстанцама. CIA p-LABs тим је као основни циљ задао развој најсавременијих хемијских алата за брзу и поуздану детекцију хемијског напада (несреће) са листом биљке као биосензором.

Пројекат финансира:   OPCW (Хаг, Холандија)

Почетак истраживања: 31. 7. 2021,   предвиђено трајање пројекта: 30. 9. 2022.


Остаци у пољопривреди и отпадни материјали од пластике као одрживи извор алтернативних горива и корисних хемикалија   (01DS21008)

Пројекат финансира:   German Federal Ministry of Education and Research (DLR Project Management Agency, Немачка)

Почетак истраживања: 1. 5. 2021,   предвиђено трајање пројекта: 30. 4. 2024.


Твининг пројекат VERIFIN института за верификацију Конвенције о забрани хемијског оружја и Универзитета у Београду - Хемијског факултета (Центар за Инструменталну анализу - CIA)   (OPCW/L/ICA/ICB-75/21)

Свеобухватни циљ твининг пројекта је да CIA достигне ниво знања и способности да успешно заврши OPCW Chemical Weapons Convention Chemical Analysis Competency Test (CCACT) у потрази за стаусом OPCW сертификоване лабораторије за узорке из животне средине.

Како би се овај циљ остварио, пројекат ће унапредити капацитете CIA  у методама за анализу хемијског оружја и њима повезаних супстанци, нпр. прекурсора и деградационих производа у узорцима из животне средине.

Овај пројекат је у сагласности са стратешким циљевима OPCW-а да обезбеде адекватне капацитете за анализу хемијског оружја  у земљама чланицама, посебно у земљама у развоју. Тако да је веома пожељно да се ови капацитети повећају у Балканском региону.

Учесници и заинтересоване стране у овом пројекту су CIA, VERIFIN, OPCW заједно са Техничким секретеријатом OPCW-a , као и национална регулаторна тела за примену Конвенције о забрани хемијског оружја Србије и Финске.

Корисник овог пројекта је CIA тим. Пројекат ће омогућити услове и знања која ће довести до тога да више лабораторија у Европи повећа своје искуство у анализи узорака из животне средине кроз резултате овог твининг пројекта.

Пројекат финансира:   OPCW (Hag, Холандија)

Почетак истраживања: 1. 10. 2021,   предвиђено трајање пројекта: 31. 12. 2023.


Твининг за решавање изазова ПФАС -а у Србији   (No. 101059534)

Project Logo

Пројекат финансира:   Европска комисија (Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Брисел, Белгија)

Почетак истраживања: 1. 9. 2022,   предвиђено трајање пројекта: 31. 8. 2025.


Утицај микропластике којa потиче од припреме формуле на варење протеина у моделима варења беба   (101063185)

Пројекат финансира:   Европска комисија (Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Брисел, Белгија)

Почетак истраживања: 1. 5. 2022.


Примена иновативних решења из Србије за одговор на ЦОВИД-19 кризу у Северној Македонији и Албанији   (HF-160)

Пројекат финансира:   UNDP Srbija (Beograd)

Почетак истраживања: 9. 11. 2021.


Иновативни ин ситу/ек ситу третман воде и седимента загађених пер- и полифлуороалкил супстанцама – истраживање PFOA   (104 01.02.2022.)

Пројекат финансира:   SOLVAY (Milano, Италија)

Почетак истраживања: 1. 2. 2022,   предвиђено трајање пројекта: 31. 12. 2023.


Пластика, мониторинг, ремедијација, опоравак   (CA20101)

Почетак истраживања: 19. 10. 2021,   предвиђено трајање пројекта: 18. 10. 2025.


Метаболомски ”отисци прстију” шизофреније и биполарног поремећаја   (L/ICA/ICB-108/21)

Пројекат финансира:   OPCW (Хаг, Холандија)

Почетак истраживања: 31. 12. 2021,   предвиђено трајање пројекта: 31. 12. 2023.


OneHealthdrugs   (CA21111)

Пројекат финансира:   Европска комисија (Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Брисел, Белгија)

Почетак истраживања: 27. 5. 2022,   предвиђено трајање пројекта: 27. 5. 2026.


Алати за предвиђање алергености за нову храну   (101072377)

Project Logo

Пројекат финансира:   Европска комисија (Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Брисел, Белгија)

Почетак истраживања: 18. 7. 2022,   предвиђено трајање пројекта: 1. 9. 2022.


Извори и распрострањеност органофосфатних успоривача горења у спољашњој средини и затвореном простору у Немачкој и Србији –процена ризика по здравље људи и могуће методе деградације   (451-03-01344/2020-09/4)

Органофосфатни успоривачи горења (ОФУГ) су хемијскa једињења која се широко примењују као успоривачи горења, антипенушавци, адитиви у производима на бази полимера и грађевинским материјалима. Примена ОФУГ се заснива на њиховом додавању материјалима, а не на хемијској интеракцији са компонентама материјала. Због тога, ОФУГ се могу лако  ослободити у животну средину и унети у људски организам, гутањем, удисањем и дермалном апсорпцијом. Интересовање за испитивање ОФУГ јавило се због њиховог потенцијално штетног утицаја по здравље људи. 


Пројекат финансирају:   Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд), Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Немањина 22-26, Београд)

Почетак истраживања: 1. 1. 2021,   предвиђено трајање пројекта: 31. 12. 2022.


GraspOS: процена истраживања следеће генерације за промоцију отворене науке   (HF-220)

Project Logo

Пројекат финансира:   Европска комисија (Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Брисел, Белгија)

Почетак истраживања: 1. 1. 2023,   предвиђено трајање пројекта: 31. 12. 2025.


Међународна сарадња

Осим кроз горе наведене пројекте, наставници и истраживачи Хемијског факултета сарађују и са следећим институцијама:

Универзитети и факултети
 • University of Crete (Крит, Грчка)
 • Laboratoire de Chimie Physique et de Cristallographie, Universite Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, Белгија)
 • Institute for Inorganic Chemistry, University of Vienna (Беч, Аустрија)
 • University of Aarhus (Aarhus, Данска)
 • University of Athens (Атина, Грчка)
 • Institute of Geology and Geochemistry of Petroleum and Coal, Aachen University (RWTH) (Ахен, Немачка)
 • University of Greenwich (Лондон, Велика Британија)
 • Brno University of Technology (Брно, Чешка)
 • University of Nova Gorica (Нова Горица, Словенија)
 • University of Freiburg - Institute for Pharmaceutical Science - Department of Pharmaceutical Biology and Biotechnology (Фрајбург, Немачка)
 • University of Houston - Department of Chemistry (Хјустон, Тексас, САД)
 • University of Vienna - Department of Pharmacognosy (Беч, Аустрија)
 • University of Fribourg - Department of Chemistry (Фрибург, Швајцарска)
 • Dipartimento di Chimica Generale, University of Parma (Парма, Италија)
 • Department of Chemistry, Adam Mickiewicz University (Познањ, Пољска)
 • Faculty of Chemistry and Chemical Technology (FCCT), University of Ljubljana (Љубљана, Словенија)
 • Montanuniversitaet Leoben, Department of Applied Geosciences and Geophysics (Леобен, Аустрија)
 • Faculty of Chemistry, Jagiellonian University (Краков, Пољска)
 • Faculty of Chemistry, South Ural State University (Чељабинск, Русија)
Институти, лабораторије и друге установе
 • Walter Reed Army Institute of Research (Силвер Спринг, САД)
 • National Institutes of Health - National Cancer Institute (Бетезда, САД)
 • National Institute of Allergy and Infectious Diseases - The Tuberculosis Antimicrobial Acquisition and Coordinating Facility (Бирмингем, САД)
 • CESMA-PROBIO, Proteomic and Biomolecular Mass Spectrometry Center - Institute of Food Science and Technology, C.N.R. (Авелино, Италија)
 • Research Center Borstel (Борстел, Немачка)
 • Paul-Ehrlich-Institut (Ланген, Немачка)
 • Medical University of Vienna (Беч, Аустрија)
 • University Medical Center Utreht (Утрехт, Холандија)
 • Hospital de Dona Estefania (Лисабон, Португалија)
 • Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR) (Хановер, Немачка)
 • Institute of Petroleum Chemistry, Russian Academy of Science (Томск, Русија)
 • Mayo Clinic - Department of Biochemistry and Molecular Biology (Рочестер, Минесота, САД)
 • Bulgarian Academy of Sciences - Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry - Laboratory "Chemistry of Natural Products" (Софија, Бугарска)
 • Geological Survey of Denmark and Greenland (Копенхаген, Данска)