Студијски програм мастер академских студија "Хемија" носи 60 ЕСПБ, које чине изборни предмети (27 ЕСПБ), студијски истраживачки рад (3 ЕСПБ), стручна пракса (3 ЕСПБ) и обавезан дипломски рад (укупно 27 ЕСПБ). Студенти уписани на овај програм могу похађати предмете који покривају неколико области: аналитичка хемија, неорганска хемија, органска хемија, примењена хемија и хемија животне средине. Изборни предмети су груписани су у три блока, а студент може изабрати било који предмет из сваког блока. Одабир изборних предмета и ментора се врши приликом уписа, при чему нема услова за упис било ког предмета. Сви предмети трају један семестар, а подељени су у категорије: теоријско-методолошки (30%) и стручно-апликативни предмети (70%). За израду студијског истраживачког рада предвиђено је три сата у првом семестру, док је за израду дипломског рада предвиђено 20 сати рада у другом семестру школске године. Стручна пракса предвиђена је за други семестар, у тајању од 6 сати недељно, у некој од лабораторија Хемијског факултета.

Велика и разнолика хемијска заједница Хемијског факултета Универзитета у Београду, са академским особљем са међународном репутацијом у својим истраживачким областима, нуди могућност одабира квалитетних ментора на овом студијском програму. Студенти се кроз индивидуални рад са ментором, у оквиру студијског истраживачког рада и кроз израду дипломског рада, усмеравају ка самосталном истраживачком раду у стварном истраживачком окружењу. Поред стицања истраживачких вештина, сусрета са еминентним истраживачима и учешћа у раду научне заједнице, овај програм ће омогућити студентима да развију непроцењиве вештине које могу применити у академском животу или у разним занимањима изван академије (правна регулатива – патентни заводи, екологија, технолошка решења).

Предвиђене методе извођења наставе су предавања, лабораторијске (експерименталне) вежбе, теоријске вежбе и семинарски радови. Имајући у виду све специфичности овог студијског програма, у оквиру лабораторијских вежби предвиђен је самосталан рад, који укључује и употребу најсавременијих апарата и уређаја. Хемијски факултет располаже најмодернијим инструментима који ће студентима мастер академских студија хемије бити на располагању за обуку, а ово укључује и инструменте у истраживачким лабораторијама. Настава се изводи кроз рад са малим групама студената и кроз индивидуални (менторски) рад, док су методе рада прилагођене броју студената (консултације, семинари, итд). Посебан акценат је на експерименталном раду са елементима истраживачког рада који се по правилу обавља у тимском раду у истраживачким (наставничким) лабораторијама. У свим облицима наставе је предвиђена примена рачунара, као и обука из презентационих вештина и писања научног рада.

Услови за упис

Завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ.

Циљеви студијског програма

Примарни циљ студијског програма је да изгради стручњаке са високим нивоом фундаменталног и примењеног знања из различитих области хемије, чија ће мастер диплома (заједно са дипломом основних студија) бити препозната/призната од стране свих европских институција и која ће омогућити студентима да нађу одговарајуће запослење или да наставе докторске студије из хемије или сродних дисциплина на домаћим или на неком од европских универзитета.

Један од циљева је и да се студенти кроз активан рад у истраживачким лабораторијама, у реалном окружењу, уведу у самостално планирање и извођење експеримената и статистичку обраду добијених резултата, са критичким освртом на њих. Повезивање знања из хемије са осталим научним дисциплинама омогућиће мастер хемичару успешно укључивање у истраживање или производњу у области медицинске хемије, хемијске биологије, фармацеутске хемије, нових материјала, токсикологије. Студенти ће бити оспособљени да рационално приступају решавању конкретних проблема на савремен и одржив начин, употребљавајући хемијска знања у истраживању, развоју, заштити и очувању животне средине.

Исход студија

По завршетку студија на студијском програму Хемија кандидат стиче звање "мастер хемичар".

Студенти ће бити оспособљени да, у оквиру тимског рада или самостално, изведу све фазе дела истраживања у оквиру истраживачког (научног) пројекта. Биће у стању да самостално користе савремене инструменте у истраживачким лабораторијама.

Студенти ће бити у стању да самостално примењују комплексне хемијске протоколе и да користе рачунаре у свим фазама истраживачког рада. Биће у стању да усмено и путем постера презентују и приказују резултате свог рада на научним скуповима.

По завршетку ових студија студенти ће проширити знање из различитих области хемије, развиће способност за решавање различитих проблема применом аналитичких и рачунарских метода. Биће оспособљени за самосталан рад у хемијским лабораторијама различитих профила и намена (истраживање и развој, контрола квалитета, стандардизација, праћење процеса, итд).

Студенти који заврше овај програм ће стећи знања и вештине потребне за рад са реалним, комплексним узорцима, биће у стању да претражују и проучавају релевантну научну литературу, као и да критички приказују прикупљене податке и своје закључке. Стећи ће искуство у самосталном раду на савременим инструментима, као и одговарајућу лабораторијску праксу. Студенти ће бити у стању да у оквиру тимског рада обраде задати истраживачки проблем, представе своје резултате у оквиру дипломског рада, као и да их усмено одбране.

Приступ даљим студијама

Ималац дипломе има право да упише докторске академске студије у обиму од 180 ЕСПБ.

Професионални статус

Студенти који су успешно завршили мастер академске студије хемије:

  • оспособљени су да, самостално или у оквиру тимског рада, изведу све фазе дела истраживања у оквиру истраживачког пројекта;
  • имају искуство у раду са савременим инструментима који се користе у истраживачким лабораторијама, као и одговарајућу лабораторијску праксу;
  • оспособљени су да решавају научне и стручне проблеме применом аналитичких и рачунарских метода;
  • оспособљени су за самосталан рад у хемијским лабораторијама различитих профила и намена (истраживање и развој, контрола квалитета, стандардизација, праћење процеса, итд);
  • имају знања и вештине потребне за рад са реалним, комплексним узорцима и способности проучавања литературе и критичког приказивања сакупљених података;
  • у стању су да самостално примене комплексне хемијске протоколе и фамилијарни су са применом рачунара у свим фазама истраживачког рада;
  • оспособљени су да усмено и писмено презентују резултате свог рада на научним скуповима.
Акредитација

Студијски програм је акредитован одлуком бр. 612-00-00472/6/2019-03 од 23. 10. 2020.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I   година 1 2
Изборни предмет 1 E51H2 9
 
Изборни предмет 2 E52H2 9
 
Изборни предмет 3 E53H2 9
 
Студијски истраживачки рад R51H2 3
(0+3)
 
Стручна пракса P51H2 3  
(0+6)
Израда завршног рада R52H2 20  
(0+20)
Завршни рад Z50H2 7  
(0+4)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
Изборни предмет 3

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.