Студијски програм докторских студија из биохемије траје 3 године и има 180 ЕСПБ. Програм садржи 2 обавезна (20 ЕСПБ) и 4 изборна предмета (укупно 40 ЕСПБ), као и семинарски рад (5 ЕСПБ). У складу са праксом на европским универзитетима, докторске студије се базирају на истраживачком раду на све 3 године студија. На првој години је предвиђено "Истраживање, преглед литературе, лабораторијски рад" (25 ЕСПБ), а на другој и трећој години је предвиђено "Истраживање, лабораторијски рад, писање радова" (укупно 80 ЕСПБ). Најзад, у последњем семестру је предвиђена припрема и одбрана докторске дисертације (10 ЕСПБ).

У оквиру изборних предмета студенти ће изучавати садржаје које нису слушали у оквиру основног и мастер програма (Трендови у еколошкој биохемији, Трендови у биохемији хране и исхране, Слободнорадикалски процеси у биохемији, Дизајн и развој нових лекова), као и одабрана поглавља из области које су изучавали на основним и мастер студијама, а која су у вези са темом докторске дисертације.

Настава се изводи кроз индивидуални (менторски) рад са студентима или се ради са малим групама студената. Методе рада су адекватно прилагођене концепцији докторских студија (консултације, семинари, обрада радова из оригиналне научне литературе). Програм обухвата комплексан, самостални истраживачки рад студента на решавању научног проблема који резултује у научним публикацијама у реномираним међународним часописима из области биохемије. Експериментални рад је комплексан и по правилу обухвата примену већег броја комплементарних приступа, техника и метода и обавља се у сарадњи са лабораторијама / научно-истраживачким групама у земљи и иностранству.

Услови за упис
 • Завршене академске студије другог степена, сакупљено најмање 300 ЕСПБ бодова и општа просечна оцена од најмање 8; или
 • завршене академске студије другог степена, сакупљено најмање 300 ЕСПБ бодова и објављен бар један научни рад у међународном часопису са SCI листе; или
 • академски степен магистра наука.
Циљеви студијског програма

Примарни циљ студијског програма је да омогући студентима стицање дипломе која ће бити препозната / призната од стране свих европских и светских институција и која ће омогућити студентима да нађу одговарајуће запослење у академској средини, у индустрији, или да наставе пост-докторске студије из биохемије или сродних дисциплина на домаћим или на неком од светских универзитета. Очекивано је да по завршетку ДАС Биохемија студенти буду оспособљени да стечено знање и искуство успешно примењују у циљу унапређења различитих фундаменталних и примењених биохемијских дисциплина. Знање и искуство стечено на овом студијском програму омогућиће им активно учешће у решавању бројних проблема савремене науке и привреде укљујући дизајн и развој аналитичких тестова примењивих у медицини, фармацији, прехрамбеној и другим гранама индустрије, као и терапеутских и других комерцијалних производа широког спектра примена.

Исход студија

По завршетку студија на студијском програму Биохемија кандидат стиче звање "доктор наука - биохемијске науке".

Студенти ће бити у стању да самостално и компетентно изведу у оквиру тимског рада комплексна истраживања у циљу решавања значајних научних проблема из биохемије и сродних дисциплина. Постаће компетентни за примену и рад на најсавременијим инструментима који се користе у истраживачким биохемијским лабораторијама. Показаће способност да примене своја знања у пракси, посебно у решавању научних и стручних проблема при долажењу до нових сазнања. Биће у стању да формулишу хипотезе и дизајнирају експерименте за њихово тестирање.. Моћи ће да се прилагоде на нове ситуације током развоја биохемијских дисциплина и да доносе одлуке за усмеравање истраживања. Биће у стању да успоставе разне видове научне сарадње и остваре научну комуникацију на српском и енглеском језику.

Приступ даљим студијама

Ималац дипломе може да настави постдокторско усавршавање на домаћим или светским универзитетима и научноистраживачким установама.

Професионални статус

Студенти који су успешно завршили докторске академске студије биохемије:

 • у стању су да самостално и компетентно изведу у оквиру тимског рада комплексна истраживања у циљу решавања значајних научних проблема из биохемије и сродних дисциплина;
 • оспособљени су да раде на најсавременијим инструментима који се користе у истраживачким биохемијским лабораторијама;
 • способни су да примене своја знања у пракси, посебно у решавању проблема и долажењу до нових сазнања;
 • у стању су да формулишу хипотезе и дизајнирају експерименте за њихово тестирање;
 • у стању су да анализирају материјал и формулишу концепте;
 • могу да се адаптирају на нове ситуације и да доносе одлуке;
 • у стању су да остваре разне видове научне сарадње и остваре научну комуникацију на српском и енглеском језику;
 • способни су да унапреде истраживања и наставу из биохемије, као и да буду компетентни ментори студентима на основним, дипломским и докторским студијама.
Акредитација

Студијски програм је акредитован одлуком бр. 612-00-468/6/2019-03 од 23. 10. 2020.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + студијски истраживачки рад.

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I   година 1 2
Изборни предмет 1 E71B2 10
 
Изборни предмет 2 E72B2 10
 
Истраживање, преглед литературе, лабораторијски рад R71B2 10
0+8
 
Писање и објављивање научних радова 1 773A2 10  
8+1
Истраживање, преглед литературе, лабораторијски рад R72B2 15  
0+12
Семинарски рад S71B2 5  
0+4
  60  
II   година 1 2
Изборни предмет 3 E73B2 10
 
Изборни предмет 4 E74B2 10
 
Истраживање, лабораторијски рад, писање радова R73B2 10
0+8
 
Писање и објављивање научних радова 2 774A2 10  
8+1
Истраживање, лабораторијски рад, писање радова R74B2 20  
0+16
  60  
III   година 1 2
Истраживање, лабораторијски рад, писање радова R75B2 25
0+20
 
Истраживање, лабораторијски рад, писање радова R76B2 25  
0+20
Докторска дисертација Z70B2 10  
0+8
  60  
Изборни предмети