Наставни [1Х2] предмети студијског програма основних академских студија "Хемија" који карактеришу његову структуру, односно садржај, могу се сврстати у неколико група. У једну групу могли би се убројати курсеви који студентима пружају основна знања из најважнијих природних наука (пре свега физике и физичке хемије) и математике. У посебну групу могли би се сврстати основни хемијски курсеви из области опште, неорганске, органске, аналитичке хемије, биохемије, хемије природних производа, примењене (индустријске) хемије и хемије животне средине. На темељима ове две групе предмета, студенти прате курсеве на којима стичу виши ниво знања из најважнијих области хемије (органске синтезе, стереохемија, структурне инструменталне методе, савремене инструменталне методе, механизми неорганских реакција, координациона хемија, теоријска и рачунарска хемија итд). Специјализовани курс енглеског језика омогућава студентима праћење најсавременије научне и стручне литературе. Потом студент приступа изради завршног рада, током кога се оспособљава за самостално решавање задатог проблема.

Предвиђене методе извођења наставе су предавања, лабораторијске (експерименталне) и теоријске вежбе. Имајући у виду све специфичности овог студијског програма, у оквиру лабораторијских вежби предвиђен је самосталан рад, који укључује и употребу најсавременијих апарата и уређаја. Хемијски факултет располаже најмодернијим инструментима који ће студентима студијског програма "Хемија" бити на располагању за обуку. У оквиру већине предмета на вишим годинама предвиђено је коришћење рачунара за обраду експерименталних података и претраживање разних база података (укључујући и долажење до података из литературе).

Висок педагошки и научни ниво наставника и асистената Хемијског факултета и њихов непосредни контакт са студентима, уз перманентно утврђивање градива и проверу знања, довешће до дефинисања високо квалитетног едукативног процеса са високом пролазношћу студената.

Услови за упис

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма

Крајњи циљ студијског програма основних академских студија "Хемија" јесте стварање стручњака са високим нивоом фундаменталног и примењеног знања из различитих области хемије, као и развијеном способношћу за "хемијски начин мишљења", што подразумева спремност за уочавање, разумевање и ефикасно решавање комплексних хемијских проблема са којима ће се неминовно сретати током рада у оквиру фундаментално-истраживачких, иновационих и развојних пројеката, као и у лабораторијама за истраживање и развој, контролу квалитета, стандардизацију, праћење процеса, итд.

Исход студија

По завршетку студија на студијском програму Хемија кандидат стиче звање "дипломирани хемичар".

Завршавањем студија на студијском програму основних академских студија "Хемија" стичу се фундаментална и практична знања из различитих области хемије, која омогућавају разумевање хемијских процеса и оспособљавају за активно учешће у научно-истраживачком раду у области фундаменталних и примењених истраживања. Током студија, студенти бивају детаљно упознати са механизмима хемијских реакција и овладавају модерним техникама синтезе, савременим инструменталним методама, као и применом рачунарских метода у анализи података.

Студент који заврши студије на програму основних академских студија "Хемија" је оспособљен за креативан и самосталан рад у хемијским лабораторијама различитих профила и намена (истраживање и развој, контрола квалитета, стандардизација, праћење процеса, итд). Поред тога, свршени студент је квалификован за учешће у фундаментално-истраживачким и развојним пројектима и задацима.

Приступ даљим студијама

Ималац дипломе има право да упише мастер академске студије у обиму од 60 ЕСПБ.

Професионални статус

Студенти који су успешно завршили студијски програм "Хемичар":

  • Разумеју и примењују фундаментална и практична знања из различитих области хемије (опште хемије, неорганске хемије, аналитичке хемије, физичке хемије, органске хемије, примењене хемије и биохемије).
  • Разумеју хемијске процесе и оспособљени су за активно учешће у научно-истраживачком раду у области фундаменталних и примењених истраживања.
  • Детаљно су упознати са механизмима хемијских реакција и овладали су модерним техникама синтезе и савременим инструменталним методама и могу да их примељују у пракси.
  • Оспособњени су да самостално мере и врше обраду добијених резултата.
  • Оспособљени су за креативан и самосталан рад у хемијским лабораторијама различитих профила и намена (истраживање и развој, контрола квалитета, стандардизација, праћење процеса, итд).
  • Квалификовани су за учешће у фундаментално-истраживачким и развојним пројектима и задацима, самостално или у тиму састављеном од стручњака различитих профила.
  • Имају професионалну и етичку одговорност.
  • Могу да унапређују своје знање и прате развој технологије и струке целог живота.
Акредитација

Студијски програм је акредитован одлуком бр. 612-00-00467/6/2019-03 од 23. 10. 2020.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I   година 1 2
Математика 001A2 8
4+4+0
 
Физика 011A2 9
4+2+3
 
Општа хемија 101A2 8
5+2+0
 
Практикум из опште хемије 101E2 4
0+0+4
 
Енглески језик 031A2 3  
3+0+0
Неорганска хемија 1 102A2 6  
4+2+0
Практикум из неорганске хемије 1 102E2 4  
0+0+4
Основи примене рачунара у хемији 111H2 2  
0+2+0
Аналитичка хемија 1 301H2 5  
2+2+0
Практикум из аналитичке хемије 1 301L2 6  
0+0+8
Изборни предмет 1 E11H2 5  
  60  
II   година 1 2
Физичка хемија 1 021H2 7
4+0+3
 
Органска хемија 1 201A2 10
4+1+4
 
Аналитичка хемија 2 302H2 10
3+2+6
 
Хемија животне средине 519H2 3
3+0+0
 
Физичка хемија 2 022H2 6  
3+0+3
Органска хемија 2 202A2 10  
4+1+4
Аналитичка хемија 3 303H2 9  
3+0+6
Изборни предмет 2 E12H2 5  
  60  
III   година 1 2
Структурне инструменталне методе 221A2 9
4+5+0
 
Теорија хемијске везе 231H2 5
2+2+0
 
Стереохемија 232H2 4
2+1+0
 
Хемија хетероцикличних једињења 237H2 4
2+0+2
 
Хемија природних производа 411A2 7
3+0+3
 
Неорганска хемија 2 103H2 10  
4+0+6
Органске синтезе 1 211H2 7  
2+0+4
Индустријска хемија 501A2 6  
3+0+3
Изборни предмет 3 E13H2 8  
  60  
IV   година 1 2
Рачунарска хемија 112H2 7
4+3+0
 
Органске синтезе 2 212H2 9
2+0+7
 
Изборни предмет 4 E14H2 10
 
Стручна пракса P11H2 3
(0+6)
 
Биохемија 409H2 6  
3+0+3
Изборни предмет 5 E15H2 10  
Изборни предмет 6 E16H2 5  
Израда завршног рада R11H2 9  
(0+12)
Завршни рад Z10H2 1  
(0+1)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
Изборни предмет 3
Изборни предмет 4
Изборни предмет 5
Изборни предмет 6

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.