Шифра предмета:
051S2
Назив предмета:
Екологија

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

5

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, летњи семестар, изборни (E11H2), академско-општеобразовни предмет

Биохемија: 1. година, летњи семестар, изборни (E11B2), академско-општеобразовни предмет

Хемија животне средине: 1. година, летњи семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Настава хемије: 1. година, летњи семестар, изборни (E11P2), академско-општеобразовни предмет

Наставник:

Јасмина Б. Шинжар Секулић
ванредни професор, Биолошки факултет, Студентски трг 3, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања (3+0+0)

Циљеви:

Упознавање студената са основним принципима организације и функционисања екосистема и биосфере у целини, могућностима прилагођавања и опстанка живих бића у промењеним условима животне средине, као и очувања и заштите биодиверзитета.

Исход:

Успешним савладавањем овог предмета студенти су стекли основна знања из екологије, биолошких аспеката заштите животне средине и заштите биодиверзитета.

Облици наставе:

Предавања и семинари.

Ваннаставне активности:

Литература:

 1. C. R. Townsend, M. Begon, J. L. Harper: Essentials of Ecology, 3rd edition, Blackwell Publishing, 2008.
 2. R. E. Ricklefs: The Economy of Nature, 6th edition. W. H. Freeman and Company, New York, 2010.
 3. E. Odum, G. W. Barrett: Fundamentals of Ecology, 5th edition, Brooks Cole, 2005.
 4. Б. М. Стевановић, М. М. Јанковић: Екологија биљака са основама физиолошке екологије биљака, ННК Интернационал, Београд, 2001.

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Дефиниција екологије, предмет проучавања, основни појмови, подела и однос према другим наукама.
 2. Нивои организације живих бића, хијерархијска организованост еколошких система.
 3. Еколошки фактори. Услови и ресурси.
 4. Однос организма и животне средине. Адаптације.
 5. Основни појмови популационе екологије.
 6. Популациона динамика. Еколошка ниша.
 7. Међусобни односи организама.
 8. Биоценоза, просторна и временска организација.
 9. Односи исхране.
 10. Концепт екосистема, компоненте и процеси.
 11. Протицање енергије. Примарна продукција.
 12. Кружење супстанци. Биогеохемијски циклуси.
 13. Класификација и законитости распростирања копнених екосистема на Земљи.
 14. Класификација и основне карактеристике акватичних екосистема.
 15. Екологија и заштита животне средине. Заштита природе.

Семинарски радови:

20 поена

Колоквијуми:

20 поена

Усмени испит:

50 поена