Nastavni [1Ĺ2] predmeti studijskog programa osnovnih akademskih studija "Hemija" koji karakterišu njegovu strukturu, odnosno sadržaj, mogu se svrstati u nekoliko grupa. U jednu grupu mogli bi se ubrojati kursevi koji studentima pružaju osnovna znanja iz najvažnijih prirodnih nauka (pre svega fizike i fizičke hemije) i matematike. U posebnu grupu mogli bi se svrstati osnovni hemijski kursevi iz oblasti opšte, neorganske, organske, analitičke hemije, biohemije, hemije prirodnih proizvoda, primenjene (industrijske) hemije i hemije životne sredine. Na temeljima ove dve grupe predmeta, studenti prate kurseve na kojima stiču viši nivo znanja iz najvažnijih oblasti hemije (organske sinteze, stereohemija, strukturne instrumentalne metode, savremene instrumentalne metode, mehanizmi neorganskih reakcija, koordinaciona hemija, teorijska i računarska hemija itd). Specijalizovani kurs engleskog jezika omogućava studentima praćenje najsavremenije naučne i stručne literature. Potom student pristupa izradi završnog rada, tokom koga se osposobljava za samostalno rešavanje zadatog problema.

Predviđene metode izvođenja nastave su predavanja, laboratorijske (eksperimentalne) i teorijske vežbe. Imajući u vidu sve specifičnosti ovog studijskog programa, u okviru laboratorijskih vežbi predviđen je samostalan rad, koji uključuje i upotrebu najsavremenijih aparata i uređaja. Hemijski fakultet raspolaže najmodernijim instrumentima koji će studentima studijskog programa "Hemija" biti na raspolaganju za obuku. U okviru većine predmeta na višim godinama predviđeno je korišćenje računara za obradu eksperimentalnih podataka i pretraživanje raznih baza podataka (uključujući i dolaženje do podataka iz literature).

Visok pedagoški i naučni nivo nastavnika i asistenata Hemijskog fakulteta i njihov neposredni kontakt sa studentima, uz permanentno utvrđivanje gradiva i proveru znanja, dovešće do definisanja visoko kvalitetnog edukativnog procesa sa visokom prolaznošću studenata.

Uslovi za upis

Završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit.

Ciljevi studijskog programa

Krajnji cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija "Hemija" jeste stvaranje stručnjaka sa visokim nivoom fundamentalnog i primenjenog znanja iz različitih oblasti hemije, kao i razvijenom sposobnošću za "hemijski način mišljenja", što podrazumeva spremnost za uočavanje, razumevanje i efikasno rešavanje kompleksnih hemijskih problema sa kojima će se neminovno sretati tokom rada u okviru fundamentalno-istraživačkih, inovacionih i razvojnih projekata, kao i u laboratorijama za istraživanje i razvoj, kontrolu kvaliteta, standardizaciju, praćenje procesa, itd.

Ishod studija

Po završetku studija na studijskom programu Hemija kandidat stiče zvanje "diplomirani hemičar".

Završavanjem studija na studijskom programu osnovnih akademskih studija "Hemija" stiču se fundamentalna i praktična znanja iz različitih oblasti hemije, koja omogućavaju razumevanje hemijskih procesa i osposobljavaju za aktivno učešće u naučno-istraživačkom radu u oblasti fundamentalnih i primenjenih istraživanja. Tokom studija, studenti bivaju detaljno upoznati sa mehanizmima hemijskih reakcija i ovladavaju modernim tehnikama sinteze, savremenim instrumentalnim metodama, kao i primenom računarskih metoda u analizi podataka.

Student koji završi studije na programu osnovnih akademskih studija "Hemija" je osposobljen za kreativan i samostalan rad u hemijskim laboratorijama različitih profila i namena (istraživanje i razvoj, kontrola kvaliteta, standardizacija, praćenje procesa, itd). Pored toga, svršeni student je kvalifikovan za učešće u fundamentalno-istraživačkim i razvojnim projektima i zadacima.

Pristup daljim studijama

Imalac diplome ima pravo da upiše master akademske studije u obimu od 60 ESPB.

Profesionalni status

Studenti koji su uspešno završili studijski program "Hemičar":

  • Razumeju i primenjuju fundamentalna i praktična znanja iz različitih oblasti hemije (opšte hemije, neorganske hemije, analitičke hemije, fizičke hemije, organske hemije, primenjene hemije i biohemije).
  • Razumeju hemijske procese i osposobljeni su za aktivno učešće u naučno-istraživačkom radu u oblasti fundamentalnih i primenjenih istraživanja.
  • Detaljno su upoznati sa mehanizmima hemijskih reakcija i ovladali su modernim tehnikama sinteze i savremenim instrumentalnim metodama i mogu da ih primeljuju u praksi.
  • Osposobnjeni su da samostalno mere i vrše obradu dobijenih rezultata.
  • Osposobljeni su za kreativan i samostalan rad u hemijskim laboratorijama različitih profila i namena (istraživanje i razvoj, kontrola kvaliteta, standardizacija, praćenje procesa, itd).
  • Kvalifikovani su za učešće u fundamentalno-istraživačkim i razvojnim projektima i zadacima, samostalno ili u timu sastavljenom od stručnjaka različitih profila.
  • Imaju profesionalnu i etičku odgovornost.
  • Mogu da unapređuju svoje znanje i prate razvoj tehnologije i struke celog života.
Akreditacija

Studijski program je akreditovan odlukom br. 612-00-00467/6/2019-03 od 23. 10. 2020.

Nastavni plan

Nedeljni broj časova po predmetima je označen kao: predavanja + teorijske vežbe + laboratorijske vežbe ili kao: (aktivna nastava + samostalni rad).

Predmet Šifra ESPB Semestar
I   godina 1 2
Matematika 001A2 8
4+4+0
 
Fizika 011A2 9
4+2+3
 
Opšta hemija 101A2 8
5+2+0
 
Praktikum iz opšte hemije 101E2 4
0+0+4
 
Engleski jezik 031A2 3  
3+0+0
Neorganska hemija 1 102A2 6  
4+2+0
Praktikum iz neorganske hemije 1 102E2 4  
0+0+4
Osnovi primene računara u hemiji 111H2 2  
0+2+0
Analitička hemija 1 301H2 5  
2+2+0
Praktikum iz analitičke hemije 1 301L2 6  
0+0+8
Izborni predmet 1 E11H2 5  
  60  
II   godina 1 2
Fizička hemija 1 021H2 7
4+0+3
 
Organska hemija 1 201A2 10
4+1+4
 
Analitička hemija 2 302H2 10
3+2+6
 
Hemija životne sredine 519H2 3
3+0+0
 
Fizička hemija 2 022H2 6  
3+0+3
Organska hemija 2 202A2 10  
4+1+4
Analitička hemija 3 303H2 9  
3+0+6
Izborni predmet 2 E12H2 5  
  60  
III   godina 1 2
Strukturne instrumentalne metode 221A2 9
4+5+0
 
Teorija hemijske veze 231H2 5
2+2+0
 
Stereohemija 232H2 4
2+1+0
 
Hemija heterocikličnih jedinjenja 237H2 4
2+0+2
 
Hemija prirodnih proizvoda 411A2 7
3+0+3
 
Neorganska hemija 2 103H2 10  
4+0+6
Organske sinteze 1 211H2 7  
2+0+4
Industrijska hemija 501A2 6  
3+0+3
Izborni predmet 3 E13H2 8  
  60  
IV   godina 1 2
Računarska hemija 112H2 7
4+3+0
 
Organske sinteze 2 212H2 9
2+0+7
 
Izborni predmet 4 E14H2 10
 
Stručna praksa P11H2 3
(0+6)
 
Biohemija 409H2 6  
3+0+3
Izborni predmet 5 E15H2 10  
Izborni predmet 6 E16H2 5  
Izrada završnog rada R11H2 9  
(0+12)
Završni rad Z10H2 1  
(0+1)
  60  
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
Izborni predmet 3
Izborni predmet 4
Izborni predmet 5
Izborni predmet 6

Izborni predmeti mogu biti i drugi predmeti koji su obavezni na ostalim studijskim programima istog nivoa studija.