UNIVERZITET U BEOGRADU - HEMIJSKI FAKULTET

raspisuje

KONKURS

za upis studenata na master akademske studije školske 2022/23. godine
po programima akreditovanim u ciklusu 2019-2020, saglasno Bolonjskoj deklaraciji

- - -   Drugi upisni rok   - - -

[Vazno]

Konačna rang-lista (po prvoj želji)

[Info]

Opšti uslovi konkursa   –   Univerzitet u Beogradu (PDF, 1.9 MB)

Konkurs za upis na master studije na HF   (PDF, 993 KB)

Plan aktivnosti   (PDF, 21 KB)


Posle prvog konkursnog roka na Hemijskom fakultetu je ostalo ukupno 46 mesta na sledećim studijskim programima:

 1. Hemija - 16 studenata (svi za samofinansiranje)
 2. Biohemija - 16 studenata (1 na teret budžeta i 15 samofinansirajućih)
 3. Hemija životne sredine - 14 studenata (2 na teret budžeta i 12 samofinansirajućih)

Studije na Hemijskom fakultetu su akreditovane od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije.

Master akademske studije traju jednu godinu, a njihovim završetkom stiče se 60 ESPB.

Cena godišnje nastaveza samofinansirajuće studente, domaće državljane, iznosi 150.000,00 din, dok je školarina za strane državljane 3.000,00 EUR.

Kandidat strani državljanin prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave. Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da podnese dokaze: da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje i da vlada srpskim ili engleskim jezikom.

Uslovi za upis

Za upis master akademskih studija potrebno je najmanje 240 ESPB sa studija prvog stepena - osnovnih akademskih studija (bachelor with honours) i diploma osnovnih studija (diploma prvog stepena), kao i dodatak diplomi.

Minimalni uslov za konkurisanje za master akademske studije jeste da je kandidat u prethodnom obrazovanju stekao najmanje 60 ESPB u predmetima iz oblasti hemijskih ili biohemijskih nauka.

Onda kada je to potrebno, za konkurs treba priložiti i opis sistema visokog obrazovanja u vreme stečenog obrazovanja navedenog u diplomi kao dodatak diplomi kojim se dokazuje da na prethodnom nivou postoji obrazovanje u predmetima iz oblasti hemijskih ili biohemijskih nauka ekvivalentno 60 ESPB prema aktuelnim studijskim programom matičnog fakulteta.

Za kandidate koji su završili osnovne studije prema Zakonu o visokom obrazovanju koji je važio do 2005. godine i koji na diplomi nemaju upisan broj ESPB, prilikom konkurisanje treba priložiti uverenje o položenim ispitima na osnovu kog će Komisija izvršiti ekvivalenciju prema aktuelnim studijskim programom matičnog fakulteta.

Kandidatima koji su završili prvi stepen studija na drugim fakultetima srodnih naučnih disciplina, Komisija za master i doktorske akademske studije, posle pregleda dokumenata i razmatranja programa prethodnih studija, ima pravo da odredi diferencijalne ispite koje kandidat mora da položi pre polaganja ispita sa master akademskih studija.

Bliži uslovi upisa su definisani Pravilnikom o master akademskim studijama Hemijskog fakulteta.

Napomena

Pravo upisa na studijske programe svih vrsta i nivoa studija koje organizuje Univerzitet u Beogradu i fakulteti u njegovom sastavu u školskoj 2022/23. godini imaju osobe koje su prethodne nivoe obrazovanja završile najkasnije tokom školske 2021/22. godine.

Plan aktivnosti

 • Prijavljivanje kandidata:
  19. oktobra od 10 do 12 časova i 20. oktobra 2022. godine od 10 do 12 u Studentskoj službi Hemijskog fakulteta.
 • Objavljivanje preliminarne rang liste:
  21. oktobra 2022. godine do 14 časova.
 • Žalbe Komisiji za master i doktorske studije na preliminarnu rang listu:
  24. oktobra 2022. godine od 10 do 13 časova.
 • Donošenje rešenja Komisije po žalbama:
  24. oktobra 2022. godine do 15 časova.
 • Žalbe dekanu na rešenja Komisije:
  25. oktobra 2022. godine od 10 do 12 časova.
 • Donošenje rešenja dekana po žalbama:
  26. oktobra 2022. godine do 14 časova.
 • Objavljivanje konačne rang liste:
  26. oktobra 2022. godine u 15 časova.
 • UPIS kandidata:
  27. i 28. oktobra 2022. godine od 10 do 14 časova u Studentskoj službi Hemijskog fakulteta.

Rangiranje

 • Uspeh na prethodnim studijama nosi do 35 poena.
 • Efikasnost (dužina) studiranja nosi do 10 poena. Kandidat koji je završio osnovne studije u predviđenom roku dobija maksimalan broj poena; za svaku godinu studiranja preko predviđenog roka dobija se linearno manji broj poena. Kandidat koji je prethodne studije završio za dvosturko duže vreme nego što je predviđeno, dobija 0 (nula) poena.
 • Usklađenost prethodno završenih osnovnih studija nosi do 15 poena. Računa se kao odnos broja ESPB koje je kandidat stekao tokom prethodno završenih studija na predmetima iz oblasti hemijskih, odnosno biohemijskih nauka spram broja ESPB koji iz ovih predmeta stiču svršeni studenti osnovnih akademskih studija na Hemijskom fakultetu.
 • Uspeh na prijemnom ispitu nosi do 40 poena. Ukoliko se prijemni ispit ne organizuje, svim kandidatima se dodeljuje po 40 poena.

Bodovanje i rangiranje bliže je opisano u Pravilniku o master akademskim studijama.

Potrebna dokumenta za prijavu na Konkurs:

 1. popunjena prijava (može se skinuti ovde ili se uzima u Studentskoj službi Hemijskog fakulteta) koja obavezno treba da sadrži potpis mentora;
 2. overen prepis diplome osnovnih studija (za kandidate koji nisu završili Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu);
 3. uverenje o položenim ispitima na osnovnim studijama, sa brojem ESPB kod svakog ispita;
 4. za kandidate koji su osnovne studije završili van Republike Srbije - rešenje Univerziteta u Beogradu o izvršenom priznavanju visokoškolske isprave radi nastavka školovanja (dodatne informacije su dostupne ovde);
 5. potvrda o uplati za konkurs 5.000,00 dinara na žiro-račun Hemijskog fakulteta (primalac: Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 12-16, Beograd; žiro račun broj: 840-1817666-82, poziv na broj 750).

Potrebna dokumenta za upis:

 1. original diplome i dodatka diplome na uvid;
 2. dve iste fotografije (4,5 x 3,5 cm, jedna se lepi na indeks, a druga na prijavni list koji se dobija prilikom upisa);
 3. za državljane Republike Srbije: VAŽEĆA LIČNA KARTA;
  za inostrane državljane: VAŽEĆI PASOŠ;
 4. izvod iz matične knjige rođenih (preporučuje se za državljane Republike Srbije);
 5. lista predmeta koje će student pohađati, potpisana od strane mentora
  formulari po studijskim programima:   hemija,   biohemija,   hemija životne sredine   (PDF, po cca. 63 KB);
 6. indeks, pravilno popunjen (kupuje se na Fakultetu);
 7. troškovi upisa (indeks, taksa za Univerzitet u Beogradu, obavezno osiguranje) iznose ukupno 1150,00 dinara. Ovaj iznos se uplaćuje na žiro-račun Fakulteta 840-1817666-82 sa pozivom na broj 111 i svrhom uplate "Troškovi upisa". Dokaz o uplati priložiti uz ostala dokumenta;
 8. uplata za Zdravstveno-potporno udruženje studenata (ZPU) - opciono: 400,00 dinara uplatiti na žiro-račun 205-42492-70, svrha uplate: "Upis u akademsku 2022/23.", primalac: "Zdravstvno-potporno udruženje studenata, Balkanska 4/I, Beograd";
 9. dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente.

Upis pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja

Kandidati, državaljani Republike Srpske, u saglasnosti sa Sporazumom o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja ("Sl. Glasnik RS" br. 79/2005), mogu da studiraju na master akademskim studijama pod istim uslovima kao državljani Republike Srbije u statusu budžetskih studenata, pod uslovom da na konačnoj rang listi to pravo ostvare.

Prema odluci dekana HF br. 662/1 od 20. 7. 2022, kandidatima državljanima Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore, Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike Severne Makedonije, koji podnesu izjavu da su pripadnici srpske nacionalne manjine, godišnja školarina se umanjuje i iznosi 150 000 dinara.