Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

ORGANIZACIONA I UPRAVLjAČKA STRUKTURA HEMIJSKOG FAKULTETA

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Fakultetski organi

  1. Organ upravljanja
  2. Organi poslovođenja
  3. Stručni organi
  4. Studentski parlament
Organizaciona shema Fakulteta Upravljačka shema Fakulteta

1. Organ upravljanja

1. Organ upravljanja

1.1. Savet Fakulteta

1.1. Predsednik Saveta

2. Organi poslovođenja

2. Organi poslovođenja

2.1. Dekan Fakulteta

2.1. Dekan fakulteta (odgovara Predsedniku saveta)

2.2. Prodekani fakulteta:

2.2.1. za nastavu,

2.2.2. za naučno-istraživački rad,

2.2.3. za finasijsko-materijalno poslovanje, i

2.2.4. student prodekan.

2.2. Prodekani fakulteta
(odgovoraju Dekanu i Predsedniku saveta)

2.3. Dekanski kolegijum (u funkciji poslovođenja), čine ga:

2.3.1. Dekan,

2.3.2. Prodekani,

2.3.3. Student prodekan,

2.3.4. Šefovi katedara, i

2.3.5. Predsednik Saveta Fakulteta.

2.3. Dekanski kolegijum (u funkciji poslovođenja)
(odgovara Dekanu), predsedava Dekan fakulteta

3. Stručni organi Fakulteta

3. Stručni organi Fakulteta

3.1. Katedre:

3.1. Katedre:

3.1.1. Katedra za analitičku hemiju

3.1.1. Šef Katedre za analitičku hemiju
(odgovara Dekanu)

3.1.2. Katedra za biohemiju

3.1.2. Šef Katedre za biohemiju
(odgovara Dekanu)

3.1.3. Katedra za nastavu hemije

3.1.3. Šef Katedre za nastavu hemije
(odgovara Dekanu)

3.1.4. Katedra za opštu i neorgansku hemiju

3.1.4. Šef katedre za opštu i neorgansku hemiju
(odgovara Dekanu)

3.1.5. Katedra za organsku hemiju

3.1.5. Šef katedre za organsku hemiju
(odgovara Dekanu)

3.1.6. Katedra za primenjenu hemiju

3.1.6. Šef Katedre za primenjenu hemiju
(odgovara Dekanu)

3.2. Dekanski kolegijum (u funkciji stručnog organa)

3.2. Dekanski kolegijum (u funkciji stručnog organa)
(odgovara Dekanu), predsedava Dekan Fakulteta

3.3. Nastavno-naučno veće

3.3. Nastavno-naučno veće (odgovara Dekanu),
predsedava Dekan Fakulteta

3.3.1. Stalne komisije Nastavno-naučnog veća:

3.3.1. Stalne komisije Nastavno-naučnog veća:

3.3.1.1. Komisija za studentska pitanja

3.3.1.1. Predsednik Komisije za studentska pitanja
(odgovara Dekanu)

3.3.1.2. Komisija za poslediplomske studije

3.3.1.2. Predsednik Komisije za poslediplomske studije
(odgovara Dekanu)

3.3.1.3. Komisija za nastavu i udžbenike

3.3.1.3. Predsednik Komisije za nastavu i udžbenike
(odgovara Dekanu)

3.3.1.4. Bibliotečki odbor

3.3.1.4. Bibliotečki odbor - Šef Bibliotečkog odbora - prodekan za nauku (odgovara Dekanu)

3.3.1.5. Komisija za nostrifikacije i ekvivalencije

3.3.1.5. Predsednik Komisije za nostrifikacije i ekvivalencije (odgovara Dekanu)

3.3.1.6. Komisija za disciplinsku odgovornost studenata

3.3.1.6. Predsednik Komisije za disciplinsku odgovornost studenata (odgovara Dekanu)

3.3.1.7. Komisija za nagrade najboljim studentima

3.3.1.7. Predsednik Komisije za nagrade najboljim studentima (odgovara Dekanu)

3.3.2. Komisije Nastavno-naučnog veća za pisanje referata

3.3.2. Predsednik komisije Nastavno-naučnog veća za pisanje referata (odgovara Dekanu).

3.4. Izborno veće

3.4. Izborno veće (odgovara Dekanu),
predsedava Dekan Fakulteta

3.5. Službe Fakulteta

3.5. Službe Fakulteta

3.5.1. Sekretar Fakulteta

3.5.1. Sekretar Fakulteta
(odgovara Dekanu)

3.5.2. Sekretarijat Fakulteta sa stručnim službama:

3.5.2. Sekretarijat Fakulteta sa stručnim službama:

3.5.2.1. Služba za pravno-administrativne i opšte poslove

3.5.2.1. Služba za pravno-administrativne i opšte poslove
rukovodilac je Sekretar fakulteta
(odgovara Dekanu)

3.5.2.2. Služba za studentske poslove

3.5.2.2. Služba za studentske poslove
rukovodilac je Sekretar Fakulteta
(odgovara Dekanu i Prodekanu za nastavu)

3.5.2.3. Služba za finansijsko-materijalne poslove sa magacinom stakla i hemikalija

3.5.2.3. Služba za finansijsko-materijalne poslove sa magacinom stakla i hemikalija
rukovodilac je Šef računovodstva
(odgovara Dekanu i Prodekanu za finansije)

3.5.2.4. Tehnička služba

3.5.2.4. Tehnička služba
rukovodilac je Šef tehničke službe
(odgovara Dekanu i Sekretaru Fakulteta)

3.5.3. Biblioteka

3.5.3. Biblioteka
rukovodilac biblioteke je Prodekan za nauku
(odgovara Dekanu)

3.5.4. Računarska mreža

3.5.4. Računarska mreža
rukovodilac je Nadzornik mreže
(odgovara Dekanu)

3.5.5. Centar za izdavačku delatnost

3.5.5. Centar za izdavačku delatnost
rukovodilac je predsednik Komisije za izdavačku delatnost
(odgovara Dekanu)

4. Studentski parlament

4. Studentski parlament (odgovara studentima),
predsedava Predsednik Parlamenta

Svi neophodni detalji mogu se naći u Statutu Hemijskog fakulteta na stranici Zakon o visokom obrazovanju i propisi Fakulteta.

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet