Pravo upisa u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija imaju lica koja su završila srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položila prijemni ispit, ili kandidati koji su kao učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole imali zapažen uspeh na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete i sporta, odnosno na međunarodnom takmičenju.

Dokumenta potrebna za prijavljivanje na konkurs

Prilikom prijave na konkurs, podnose se:

 1. Elektronska prijava:   www.chem.bg.ac.rs/sp/enr_appl0.py
 2. Fotokopije sledećih dokumenata:
  • 4 svedočanstva iz srednje škole
  • diploma o završenom maturskom ispitu
 3. Originalna dokumenta (na uvid)
 4. Uplatnica za polaganje prijemnog ispita: 5.000,00 din.
  (primalac: Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 12-16, Beograd;
  žiro-račun br: 840-1817666-82; poziv na broj: 750)
  • 2.500,00 din. za one koji su oslobođeni polaganja prijemnog ispita

Prijemni ispiti

Kandidati koji konkurišu za upis na studijske programe Hemija, Hemija životne sredine i Nastava hemije polažu prijemni ispit iz hemije, dok kandidati koji konkurišu za upis na studijski program Biohemija polažu prijemne ispite iz hemije i biologije (prijemni ispit iz biologije organizuje Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu).

Sistem bodovanja

Uspeh u srednjoj školi nosi maksimalno 40 bodova. Računa se tako što se zbir prosečnih ocena u sva četiri razreda množi sa dva.

Rezultat na prijemnom ispitu boduje se od 0 do 60 poena. Za kandidate koji konkurišu za studijski program Biohemija, oba prijemna ispita nose po 30 poena.

Da bi se kandidat upisao na teret budžeta mora da ima ukupno najmanje 51 bod. Da bi se upisao kao samofinansirajući studnet, kandidat mora da ima najmanje 30 bodova.

Dokumenta potrebna za upis

Za upis je potrebno:

 1. OVERENE FOTOKOPIJE DOKUMENATA:
  • 4 svedočanstva srednje škole
  • diploma
 2. Poželjno ORIGINAL IZVODA IZ MATIČNE KNjIGE ROĐENIH
 3. POPUNjEN OBRAZAC ŠV-20 (popunjava se elektronski u Studenskoj službi HF)
 4. INDEKS (pravilno popunjen, kupuje se na Fakultetu)
 5. DVE FOTOGRAFIJE (jedna se lepi na indeks)
 6. TROŠKOVI UPISA
 7. ZA SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE:
  • UGOVOR (dobija se u Studentskoj službi HF)
  • DOKAZ O UPLATI GODIŠNjE ŠKOLARINE (jedna četvrtina ukupne sume prilikom upisa)
   na žiro-račun Hemijskog fakulteta broj: 840-1817666-82, poziv na broj 700
 8. Za državljane Republike Srbije:   LIČNA KARTA (na uvid)
  Za strane državljane:   PASOŠ

Naknadni upis

Kandidati koji su u tekućem upisnom roku polagali prijemni ispit iz hemije ili hemije i biologije na drugim fakultetima Univerziteta u Beogradu mogu konkurisati za upis na Hemijskom fakultetu u naknadnom upisnom roku koji se organizuje uvek posle upisa kandidata koji su polagali prijemni ispit na Hemijskom fakultetu. Za prijavljivanje na ovaj dodatni konkurs potrebna su seledeća dokumenta:

 1. POTVRDA O POLAGANjU PRIJEMNOG ISPITA IZ HEMIJE ILI HEMIJE I BIOLOGIJE od tekuće godine
 2. UPLATNICA od 2.500,00 din. na žiro-račun Hemijskog fakulteta
  broj 840-1817666-82, poziv na broj 750
 3. OVERENE FOTOKOPIJE DOKUMENATA:
  • 4 svedočanstva srednje škole
  • diploma
 4. Poželjno ORIGINAL IZVODA IZ MATIČNE KNjIGE ROĐENIH
 5. POPUNjEN OBRAZAC ŠV-20 (popunjava se elektronski u Studenskoj službi HF)
 6. INDEKS (pravilno popunjen, kupuje se na Fakultetu)
 7. DVE FOTOGRAFIJE (jedna se lepi na indeks)
 8. TROŠKOVI UPISA
 9. ZA SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE:
  • UGOVOR (dobija se u Studentskoj službi HF)
  • DOKAZ O UPLATI GODIŠNjE ŠKOLARINE (jedna četvrtina ukupne sume prilikom upisa)
   na žiro-račun Hemijskog fakulteta broj: 840-1817666-82, poziv na broj 700
 10. Za državljane Republike Srbije:   LIČNA KARTA (na uvid)
  Za strane državljane:   PASOŠ

Samofinansirajući studenti

Samofinansirajući studenti plaćaju školarinu za upis prve godine studija u iznosu od 102.000,00 din. Odlukom Saveta Hemijskog fakulteta omogućeno je da se ovaj iznos uplati u više jednakih rata, i to sledećom dinamikom:

Za zimski semestar:

 • prva rata - pri upisu, najmanje u iznosu od 8000 RSD bez obzira na iznos ukupne školarine
 • druga rata - do 30. oktobra
 • treća rata - do 30. novembra
 • četvrta rata - do 31. decembra
 • peta rata - do 31. januara naredne kalendarske godine
 • šesta rata - do 28. februara naredne kalendarske godine

Za letnji semestar:

 • prva rata - pri upisu, najmanje u iznosu od 8000 RSD bez obzira na iznos ukupne školarine
 • druga rata - do 30. aprila
 • treća rata - do 31. maja
 • četvrta rata - do 30. juna
 • peta rata - do 31. jula
 • šesta rata - do 31. avgusta

O prelasku na studije na teret budžeta videti u Statutu.


Dodatne informacije na telefon:   (011) 333-6678   (Studentska služba Hemijskog fakulteta)
ili na e-mail:   studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs