Studijski [˝Ĺ2] program pod nazivom Integirisane akademske studije "Nastava hemije", izvodi se s ciljem da se obrazuju nastavnici hemije za rad u osnovnim i srednjim školama, da oni kroz nastavne sadržaje i različite aktivnosti izgrade potrebne kompetencije za ispunjavanje svih uloga i zadataka savremene nastave hemije, i da stečene kompetencije budu dobra osnova za dalji profesionalni razvoj kroz akciona istraživanja u sopstvenoj nastavnoj praksi i programe profesionalnog razvoja. Prema vrsti studija ovo su integrisane akademske studije (nivo 7.1), obima 300 ESPB, sa ishodima u skladu sa Zakonom o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije. To znači da će studenti na kraju studija da imaju visoko specijalizovana akademska i stručna znanja koja se odnose na teorije, principe i procese, uključujući vrednovanje, kritičko razumevanje i primenu u oblasti učenja i nastave hemije, da će biti osposobljeni da rešavaju složene probleme u nastavi hemije na inovativan način koji doprinosi razvoju u oblasti učenja i nastave hemije, i da će biti osposobljeni da upravljaju i vode složenu komunikaciju, interakciju i saradnju sa učenicima, roditeljima, kolegama i drugima iz različitih društvenih grupa zainteresovanih za obrazovanje, da primenjuje složene metode, instrumente i uređaje relevantne za oblast učenja i nastave hemije, da planiraju i izvode akciona istraživanja i na osnovu dobijenih rezultata da preispituju sopstvenu nastavnu praksu, da planiraju projekte za unapređenje nastave hemije, ali i rada cele škole, da kontrolišu rad i vrednuju rezultate učenika, svoje rezultate i rezultate rada drugih kolega i škole radi unapređivanja postojeće prakse.

Po završetku studija stiče se akademski naziv master profesor hemije. Uslovi za upis studijskog programa su završeno četvorogodišnje srednje obrazovanje i položeni prijemni ispit.

Strukturu studijskog programa čine predmeti koji pripadaju akademsko-opšteobrazovnim, teorijsko-metodološkim, naučnim i stručno-aplikativnim grupama predmeta. U prvoj grupi predmeta su oni koji studentima pružaju osnovna znanja iz najvažnijih prirodnih nauka (pre svega fizike i fizičke hemije), matematike, kao i specijalizovani kurs engleskog jezika koji omogućava praćenje najsavremenije naučne i stručne literature. Sledeću grupu čine osnovni hemijski kursevi iz oblasti opšte hemije, neorganske, organske, analitičke hemije, biohemije, hemije prirodnih proizvoda, industrijske hemije i hemije životne sredine. Na temeljima ove dve grupe predmeta studenti prate kurseve na kojima stiču viši nivo znanja iz najvažnijih oblasti hemije, kao i pedagogije. Stručno-aplikativni predmeti obuvataju predmete iz oblasti metodike nastave hemije. U okviru studijskog programa studenti se osposobljavaju za primenu informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju.

Studijski program "Nastava hemije" zadovoljava zahteve važećeg Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i pruža potrebno obrazovanje u oblasti pedagogije, psihologije, metodike nastave i školsku praksu, koje Zakon propisuje za obavljanje obrazovno-vaspitnog rada u školi. Takođe, zadovoljen je i standard za akreditaciju studijskog programa koji propisuje potreban obim pedagoške prakse od 15 ESPB.

Kroz završni rad studenti se osposobljavaju da primene stečena znanja u rešavanju problema u obrazovanju u oblasti hemije.

Načini izvođenja studija obuhvataju predavanja koja uključuju primenu informaciono-komunikacionih tehnologija, radionice, projekatsku nastavu, laboratorijske (eksperimentalne) vežbe, teorijske vežbe, pedagošku praksu i samostalni istraživački rad u vezi s obrazovanjem.

Uslovi za upis

Završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa integrisanih akademskih studija "Nastava hemije":

 1. formiranje znanja iz oblasti opšte hemije, neorganske hemije, analitičke hemije, fizičke hemije, organske hemije, industrijske hemije, biohemije, kao osnove za planiranje i obradu sadržaja navedenih oblasti u nastavi hemije u osnovnoj školi i srednjim školama;
 2. formiranje veština eksperimentalnog rada u laboratoriji i sposobnosti planiranja ogleda, postavljanja i izvođenja demonstracionih ogleda, i planiranja i organizovanja eksperimentalnih vežbi učenika;
 3. formiranje znanja iz psihologije o uzrastnim karakteristikama učenika, kako se deca razvijaju i uče, i kako se nastavom obezbeđuje razvoj učenika, i iz pedagogije o zahtevima koje treba da zadovolji organizovanje, relizacija, praćenje i procenjivanje efekata obrazovanja;
 4. osposobljavanje za planiranje i izvođenje časova prema ciljevima, ishodima i sadržajima iz nastavnih programa hemije, i u skladu s obrazovnim standardima, kao i za kritički procenu sopstvene prakse i preduzimanje aktivnosti za unapređivanje procesa nastave/učenja hemije;
 5. osposobljavanje za izbor odgovarajućeg načina za praćenje i vrednovanje učeničkih postignuća, za pripremu instrumenata (testova) za proveravanje učeničkih postignuća i za organizovanje i izvođenje proveravanja;
 6. osposobljavanje za planiranje i sprovođenje istraživanja u okviru sopstvene prakse u cilju njenog unapređivanja, kao i za planiranje sopstvenog profesionalnog razvoja kroz različite programe;
 7. osposobljavanje za uspešnu komunikaciju sa učenicima, roditeljima, kolegama, lokalnom zajednicom i ostalim zainteresovanim stranama za obrazovanje.
Ishod studija

Po završetku studija na studijskom programu Nastava hemije kandidat stiče zvanje "master profesor hemije".

Savladavanjem studijskog programa "Nastava hemije" student formira sledeće kompetencije:

 • razume ciljeve i ishode učenja hemije, i obrazovne standarde;
 • razume sadržaje iz opšte hemije, neorganske hemije, analitičke hemije, fizičke hemije, organske hemije, industrijske hemije i biohemije, neophodne da bi učenike vodio u procesu saznavanja prema ciljevima, ishodima i obrazovnim standardima;
 • raspolaže veštinama eksperimentalnog rada i osposobljen je da prema ciljevima i ishodima učenja izabere/osmisli, postavi i demonstrira oglede, da izabere/osmisli i postavi laboratorijske vežbe i vodi učenike u njihovom samostalnom eksperimentalnom radu;
 • osposobljen je da izabere odgovarajuću literaturu (udžbenici, priručnici, naučno-popularni i stručni članci) i elektronske izvore informacija, ili da pripremi odgovarajući materijal u štampanom i elektronskom vidu za njihovo samostalno učenje;
 • osposobljen je da odgovarajućim pitanjima, primerima ili demonstracijama pokrene stručnu interakciju u funkciji saznavanja, da učenike uvede u diskusiju, da ih podstakne da iznesu svoje mišljenje i da argumentuju stav;
 • osposobljen je izborom sadržaja i metoda nastave i učenja hemije motiviše učenike za učenje hemije, kao i ilustrovanjem značaja znanja hemije za svakodnevni život i različite profesije;
 • osposobljen je da prati saznajne promene učenika i procenjuje njihov napredak, da bira odgovarajući način i instrumente za procenjivanje znanja i veština učenika, da organizuje i izvede proveravanje, i da učenicima daje odgovarajuće povratne informacije.

Ishodi savladavanja studijskog programa su sledeći:

 • sposobnost primene znanja opšte hemije, neorganske hemije, analitičke hemije, fizičke hemije, organske hemije, primenjene hemije i biohemije u procesu planiranja, organizovanja i izvođenja nastave hemije;
 • sposobnost primene proceduralnih znanja i eksperimentalnih veština za izbor, postavku i izvođenje demonstracionih ogleda, kao i za izbor ogleda za samostalni laboratorijski rad učenika i organizovanje njihovih radnih mesta;
 • sposobnost definisanja ciljeva i ishoda časa, sposobnost izbora sadržaja i metoda nastave/učenja hemije prema postavljenim ciljevima i ishodima;
 • sposobnost da se kroz interakciju omogući učenicima da formiraju potrebna znanja, sposobnosti, veštine i stavove;
 • sposobnost opremanja prostora u kome se realizuje nastava (hemijski kabinet, laboratorija);
 • sposobnost realizovanja nastave primereno uzrastu učenika i njihovom predznanju;
 • sposobnost da se ostvari dobra komunikacija sa učenicima i podstiče dobra saradnja među učenicima;
 • sposobnost obezbeđivanje uslova da učenici kroz nastavu hemije razvijaju analitičko, kritičko i produktivno mišljenje i da razvijaju sposobnosti rešavanja problema;
 • sposobnost motivisanja učenika za učenje hemije;
 • sposobnost praćenja i procenjivanja učeničkih postignuća odgovarajućim metodama;
 • sposobnost kritičkog praćenja sopstvene prakse i preduzimanja aktivnosti kojima se ona može unaprediti;
 • sposobnost da se komunicira sa roditeljima, kolegama i lokalnom zajednicom da bi se obezbedila što šira podrška za učenje učenika i usaglašen uticaj na proces učenja.
Pristup daljim studijama

Imalac diplome ima pravo da upiše specijalističke akademske studije u ukupnom obimu od 60 ESPB ili doktorske akademske studije u obimu od 180 ESPB.

Profesionalni status

Studenti koji su uspešno završili studijski program "Nastava hemije":

 • Osposobljeni su da primene znanja opšte hemije, neorganske hemije, analitičke hemije, fizičke hemije, organske hemije, primenjene hemije i biohemije u procesu planiranja, organizovanja i izvođenja nastave hemije.
 • Osposobljeni su da primene proceduralna znanja i eksperimentalnih veština za izbor, postavku i izvođenje demonstracionih ogleda, kao i za izbor ogleda za samostalni laboratorijski rad učenika i organizovanje njihovih radnih mesta.
 • Osposobljeni su da definišu ciljeve časa i izaberu sadržaje i metode nastave/učenja hemije prema postavljenim ciljevima.
 • Osposobljeni su da kroz interakciju omoguće učenicima da formiraju potrebna znanja, sposobnosti, veštine i stavove.
 • Osposobljeni su da opreme prostor u kome se realizuje nastava (hemijski kabinet, laboratorija).
 • Osposobljeni su da realizuju nastavu primereno uzrastu učenika i njihovom predznanju.
 • Osposobljeni su da ostvare dobru komunikacija sa učenicima i podstiču dobru saradnju među učenicima.
 • Osposobljeni su da obezbede uslova da učenici kroz nastavu hemije razvijaju analitičko, kritičko i produktivno mišljenje i da razvijaju sposobnosti rešavanja problema.
 • Osposobljeni su da motivišu učenike za učenje hemije.
 • Osposobljeni su da prate i procenjuju učeničkih postignuća odgovarajućim metodama.
 • Osposobljeni su da kritički prate sopstvenu praksu i preduzmu aktivnosti kojima se ona može unaprediti.
 • Osposobljeni su da komuniciraju sa roditeljima, kolegama i lokalnom zajednicom da bi se obezbedila što šira podrška za učenje učenika i usaglašen uticaj na proces učenja.
 • Imaju profesionalnu i etičku odgovornost.
 • Mogu da unapređuju svoje znanje i prate razvoj tehnologije i struke celog života.
Akreditacija

Studijski program je akreditovan odlukom br. 612-00-00475/6/2019-03 od 23. 10. 2020.

Nastavni plan

Nedeljni broj časova po predmetima je označen kao: predavanja + teorijske vežbe + laboratorijske vežbe ili kao: (aktivna nastava + samostalni rad).

Predmet Šifra ESPB Semestar
I   godina 1 2
Matematika 001A2 8
4+4+0
 
Fizika 011A2 9
4+2+3
 
Opšta hemija 101A2 8
5+2+0
 
Praktikum iz opšte hemije 101E2 4
0+0+4
 
Engleski jezik 031A2 3  
3+0+0
Psihologija 042P2 4  
3+0+0
Neorganska hemija 1 102A2 6  
4+2+0
Praktikum iz neorganske hemije 1 102E2 4  
0+0+4
Analitička hemija 1 301A2 4  
2+2+0
Praktikum iz analitičke hemije 1 301E2 5  
0+0+6
Izborni predmet 1 E11P2 5  
  60  
II   godina 1 2
Fizička hemija 1 021A2 7
4+0+3
 
Pedagogija 043P2 2
2+0+0
 
Organska hemija 1 201A2 10
4+1+4
 
Analitička hemija 2 302A2 10
2+1+6
 
Izborni predmet 2 E12P2 3
 
Fizička hemija 2 022A2 7  
3+0+3
Organska hemija 2 202A2 10  
4+1+4
Instrumentalna analitička hemija 303A2 8  
3+0+5
Pedagoška praksa 1 P11P2 3  
(0+6)
  60  
III   godina 1 2
Neorganska hemija 2 103P2 6
3+0+3
 
Viši kurs organske hemije 203P2 10
4+1+5
 
Hemija prirodnih proizvoda 411A2 7
3+0+3
 
Metodika nastave opšte i neorganske hemije 601P2 6
2+4+0
 
Pedagoška praksa 2 P12P2 1
(0+2)
 
Strukturne instrumentalne metode 221P2 6  
4+3+0
Industrijska hemija 501A2 6  
3+0+3
Istorija hemije 611P2 3  
3+0+0
Izborni predmet 3 E13P2 5  
Izborni predmet 4 E14P2 8  
Pedagoška praksa 3 P13P2 2  
(0+4)
  60  
IV   godina 1 2
Školski ogledi u nastavi hemije 1 238P2 8
2+0+6
 
Hemija životne sredine 519P2 6
2+0+3
 
Metodika nastave organske hemije 602P2 8
2+4+0
 
Izborni predmet 5 E15P2 10
 
Školski ogledi u nastavi hemije 2 239P2 8  
3+0+5
Biohemija 409A2 7  
3+0+3
Izborni predmet 6 E16P2 10  
Pedagoška praksa 4 P14P2 3  
(0+6)
  60  
V   godina 1 2
Metodika nastave hemije 1 653P2 9
4+4+0
 
Izborni predmet A E5AP2 9
 
Izborni predmet B E5BP2 9
 
Pedagoška praksa 5 P55P2 3
(0+6)
 
Metodika nastave hemije 2 654P2 6  
4+2+0
Istraživanja u nastavi hemije 664P2 7  
6+2+0
Pedagoška praksa 6 P56P2 3  
(0+6)
Izrada završnog rada R51P2 10  
(0+8)
Završni rad Z50P2 4  
(0+2)
  60  
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
Izborni predmet 3
Izborni predmet 4
Izborni predmet 5
Izborni predmet 6
Izborni predmet A
Izborni predmet B

Izborni predmeti mogu biti i drugi predmeti koji su obavezni na ostalim studijskim programima istog nivoa studija.