Шифра предмета:
312A2
Назив предмета:
Методе одвајања

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

302H2 / 302A2 / 301B2

ЕСПБ:

8

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 3. година, летњи семестар, изборни (E13H2), научно-стручни предмет

Биохемија: 3. година, летњи семестар, изборни (E13B2), научно-стручни предмет

Настава хемије: 3. година, летњи семестар, изборни (E14P2), научно-стручни предмет

Наставници:

др Рада М. Баошић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Маја М. Натић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Мила Ч. Лазовић, мастер хемичар
истраживач-приправник, Иновациони центар, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа лабораторијских вежби (4+0+2)

Циљеви:

Студент се у току курса упознаje са основним принципима метода одвајања и начином избора одговарајуће методе у односу на постављене захтеве при изради анализе.

Исход:

Студент је оспособљен да изврши избор и примени најпогоднију методу за одговарајуће одвајање.

Облици наставе:

Предавања, семинарски радови, лабораторијске вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

 • C. E. Meloan: Chemical Separation, principles, techniques, and experiments, John Wiley & Sons inc, New York, 1999.
 • S. Ahuja: Handbook of bioseparations, Academic press, California, 2000.

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 • Припрема узорака.
 • Екстракција.
 • Тeчно-течна, течно-чврста и чврсто-течна екстракција.
 • Екстракција из чврсте фазе.
 • Суперкритична екстракција.
 • "Head-space" техника.
 • Јонска измена.
 • Методе одвајања које се заснивају на различитим принципима хроматографије.
 • Оптимизација поступка хроматографског одвајања.
 • Електрофореза.
 • Капиларна електрофореза.
 • Изоелектрично фокусирање.
 • Дијализа.
 • Примена масене спектрометрије у анализи биомолекула.
 • Утицај избора детектора на ефикасност поступка одвајања.
 • Избор одговарајуће методе одвајања за квантитативну анализу различитих реалних узорака.

Лабораторијске вежбе:

20 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 • Екстракција на чврстој фази.
 • Танкослојна хроматографија.
 • Високо ефикасна течна хроматографија.
 • Јонска хроматографија.

Семинарски радови:

20 поена

Усмени испит:

60 поена