Шифра предмета:
318A2
Назив предмета:
Основе аналитичког процеса

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

301B2 / 301H2 / 302A2

ЕСПБ:

5

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 2. година, летњи семестар, изборни (E12H2), научно-стручни предмет

Биохемија: 2. година, летњи семестар, изборни (E12B2), научно-стручни предмет

Настава хемије: 3. година, летњи семестар, изборни (E13P2), научно-стручни предмет

Наставник:

др Маја М. Натић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања (3+0+0)

Циљеви:

Циљ овог курса је упознавање студената са аналитичким процесом и његовим основним корацима. Тематске јединице су конципиране тако да студентима пруже свеобухватну слику о основним принципима рада у савременим аналитичким лабораторијама. Посебан део курса ће бити посвећен упознавању студената са радом у акредитованим лабораторијама.

Исход:

Студенти ће након завршетка овог курса бити оспособљени да разумеју аналитичке проблеме и самостално приступају њиховом решавању, а све у складу са основним принципима добре аналитичке праксе.

Облици наставе:

Предавања и семинарски радови.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 1. Маја Натић: Основе аналитичког процеса, скрипта.

Помоћна литература:

 1. Daniel C. Harris: Quantitative Chemical Analysis, W. H. Freeman and Company New York, 2007.
 2. D. Kealey, P. J. Haines: Analytical Chemistry, BIOS Scientific Publishers Limited, 2002, Oxford, UK.
 3. David Harvey: Modern Analytical Chemistry, McGraw-Hill Companies, Inc. 2000.

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Аналитички проблеми и процедуре. Аналитичке методе.
 2. Узорковање и чување узорака.
 3. Припрема узорака за анализу.
 4. Растварање и разлагање чврстих узорака.
 5. Анализа реалног узорка и избор аналитичке методе.
 6. Уклањање интерференција.
 7. Калибрација инструмената и стандарди.
 8. Процена података. Грешке. Тачност и прецизност. Тестови значајности.
 9. Перформансе методе и валидација. Стандардне аналитичке методе.
 10. Калибрација и линеарна регресија.
 11. Контрола квалитета, контролне карте.
 12. Методе одвајања.
 13. Екстракција.
 14. Течна хроматографија.
 15. Гасна хроматографија.

Семинарски радови:

45 поена

Напомене:

Студeнт je у oбaвeзи дa oдбрaни двa сeминaрскa рaдa.

Усмени испит:

50 поена