Шифра предмета:
135H2
Назив предмета:
Моделовање система са прелазним металима

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

103H2 + 231H2

ЕСПБ:

5

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија: 4. година, летњи семестар, изборни (E16H2), научно-стручни предмет

Наставници:

др Снежана Д. Зарић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Маја А. Груден-Павловић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Милош К. Милчић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања (3+0+0)

Циљеви:

Рачунарско моделовање хемијских система са прелазним металима је озбиљан задатак, јер они имају карактеристичан распоред електрона који отежава емпиријске/семиемпиријске и ab initio (пост-ХФ и ДФТ) прорачуне.

Данас се у свету користе паралелно са експерименталном карактеризацијом, за интерпретацију резултата, детаљан увид у тип међумолекулских интеракција, проучавање механизама, објашњења појава на микроскопском нивоу, итд.

У оквиру овог курса се проучавају методе развијене и валоризоване за системе са прелазним металима (координациона једињења, органо-метална једињења, металоензими) и сви проблеми са којима се истраживачи срећу, као и како се превазилазе.

Исход:

По завршетку овог курса студенти имају увид у предности и ограничења широког спектра теоријских метода, литературу и могућност да самостално изаберу и примене адекватну методу за анализу координационих једињења.

Облици наставе:

Предавања.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

  1. Аndrew R. Leach: Molecular Modeling - principles and applications
  2. Маја Груден: Спинска стања у комплексима прелазних метала - Примена теорије функционала густине

Помоћна литература:

  • Научни радови, скрипте и презентације са предавања.

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

Комплекси прелазних метала и њихова спинска стања. Разлика између високоспинских и нискоспинских комплекса прелазних метала. Теоријске методе за одређивање спинских стања у комплексима прелазних метала (проблеми Хартри-Фока и семиемпиријских и емпиријских метода). Предности и мане пост-Хартри-Фок метода у анализи спинских стања у комплексима прелазних метала; мултиконфигурационе методе. Разлике између теоријских метода за пручавање парамагнетичних и дијамагнетичних комплекса прелазних метала. Проблем избора апроксимације у Теорији функционала густине (ДФТ). Улога спинских стања у проучавању механизама каталитичких реакција. Методе за проучавање ексцитованих стања у комплексима прелазних метала (TD-DFT, LF-DFT). Динамика ексцитованих стања, Франк-Кондонов принцип, флуоресценција и фосфоресценција. Теоријске методе за проучавање металоароматичности у хелатним прстеновима. Нековалентне интеракције у комплексима прелазним метала. Стекинг интеракције хелатних прстенова.

Колоквијуми:

30 поена

Писмени испит:

70 поена