Шифра предмета:
351H2
Назив предмета:
Одабране методе инструменталне анализе

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

мастер академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Настава хемије: 5. година, зимски семестар, изборни (E5AP2), научно-стручни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E51H2), теоријско-методолошки предмет

Хемија животне средине: 1. година, зимски семестар, изборни (E52S2), стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Татјана Ж. Вербић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Рада М. Баошић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Александар Ђ. Лолић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

др Милош П. Пешић
асистент са докторатом, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Оливера С. Марковић
научни сарадник, Институт за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби + три часа лабораторијских вежби (4+2+3)

Циљеви:

У оквиру овог курса студенти ће се упознати са разноврсним методама инструменталне анализе које се користе у областима аналитичке хемије, хемије животне средине, фармацеутске и медицинске хемије.

Исход:

Након овога курса студент ће бити оспособљен за самосталан истраживачки рад, оптимизацију и побољшање осетљивоти инструменталних метода за анализу разних врста узорака.

Облици наставе:

Предавања, теоријске вежбе, лабораторијске вежбе, семинарски рад.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 1. J. A. C. Broekaert: Analytic Atomic Spectroscopy with Flames and Plasmas, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA.
 2. J. Wang: Analytical Electrochemistry, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA.
 3. A. J. Bard, L. R. Faulkner: Electrochemical methods, fundamentals and application, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA.
 4. J. Ruzicka, E. Hansen: Flow Injection Analysis, Wiley Interscience, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA.
 5. F. Settle: Handbook of instrumental techniques for analytical chemistry, Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ 07458
 6. J. R. Lakowicz: Principles of Fluorescence Spectroscopy, Springer Science Business Media, New York, USA.
 7. Z. Mandić (editor): Physico-Chemical Methods in Drug Discovery and Development, IAPC Publishing, Zagreb, Croatia, 2012.

Помоћна литература:

 • T. Verbić, M. Pešić, N. Obradović, I. Cvijetić: Praktikum sa zbirkom zadataka iz instrumentalne analitičke hemije - optičke i elektroanalitičke metode, Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, 2018.

Материјал са предавања и вежби се дистрибуира током семестра преко студентског портала.

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Савремене оптичке методе, увод.
 2. Атомска апсорпциона и емисиона спектроскопија.
 3. Проточно-инјекциона анализа.
 4. Спектроелектрохемија.
 5. Циклична и стрипинг волтаметрија.
 6. Пулсне волтаметријске технике.
 7. Електрохемијски сензори и модификација електрода.
 8. Електрохемијске методе одвајања.
 9. Хибридне технике.
 10. Примена инструменталних метода у хемији животне средине.
 11. Потенциометрија, потенциометријске титрације и потенциометријски биосензори.
 12. Флуоресцентна спектроскопија - основни принципи и примена.
 13. Капиларна електрофореза - основни принципи и примена.
 14. Методе детекције у течној хроматографији.
 15. Равнотеже у аналитичкој хемији - методе за одређивање киселинских и константи стабилности, липофилности и растворљивости.
 16. Експерименталне методе за проучавање везивања малих молекула за протеине плазме.
 17. Изотермалне калориметријске титрације - основни принципи и примена.
 18. Резонанција површинског плазмона – основни принципи и примена.
 19. Молекулски обележени полимери (МОП).

Теоријске вежбе:

0 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

Термини теоријских вежби су комбиновани са лабораторијским вежбама. Током експеримената који дуже трају теоријски ће бити разматране студије случаја у односу на тематску целину која се током наставе обрађује на предавањима и лабораторијским вежбама.

Лабораторијске вежбе:

20 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Утицај матрикса на одређивање метала пламеном атомско-апсорпционом спектрометријом.
 2. Одређивање тешких метала електротермалном атомско-апсорпционом спектрометријом.
 3. Одређивање аскорбинске киселине цикличном волтаметријом у свежем воћу и таблетама витамина Ц.
 4. Одређивање аскорбинске киселине проточно-инјекционом анализом.
 5. Одређивање метала проточно-инјекционом анализом са модификованом угљеничном електродом.
 6. Одређивање диазепама помоћу модификоване штампане електроде.
 7. Јон-селективне електроде: примена нитрат-селективне и јодид-селективне електроде у анализи реалних узорака. Сензори за кисеоник и угљен-диоксид.
 8. Флуоресцентна спектроскопија: испитивање интеракција биолошки активних супстанци са ХСА.
 9. Хроматографско испитивање везивања пропранолола за АГП. Раздвајање енантиомера пропранолола на хиралној колони.
 10. Флуоресцентна поларизација: одређивање прогестерона у млеку имуноесејем.
 11. Молекулски обележени полимери: кондуктометријско проучавање интеракција између темплата и мономера у преполимеризационој смеши. Синтеза молекулски обележеног (МОП) и необележеног полимера (НОП).
 12. Молекулски обележени полимери: проучавање везивања темплата за МОП и НОП HPLC-ом. Испитивање типа интеракција између темплата и полимера NMR спектроскопијом.

Семинарски радови:

20 поена

Усмени испит:

55 поена