Шифра предмета:
352H2
Назив предмета:
Хроматографске методе

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

мастер академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Настава хемије: 5. година, зимски семестар, изборни (E5AP2), научно-стручни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E52H2), теоријско-методолошки предмет

Хемија животне средине: 1. година, зимски семестар, изборни (E52S2), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Душанка М. Милојковић Опсеница
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

др Јелена Ђ. Трифковић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби + три часа лабораторијских вежби (4+2+3)

Циљеви:

Основни циљ курса је да студенту пружи основна теоријска и практична знања из хроматографских метода одвајања.

Исход:

У оквиру предавања студент ће се упознати са најважнијим теoријским принципима хроматографских метода одвајања. На тај начин он ће се оспособити да изабере, примени и оптимизије неку од техника одвајања у свом каснијем раду.

Облици наставе:

Предавања, експерименталне вежбе, семинарски рад.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

  • Др Гордана Миловановић: Хроматографске методе одвајања, Универзитет у Београду, 1985.
  • James M. Miller: Chromatography - Concepts and Contrast, John Wiley, 2005.

Помоћна литература:

  • Неауторизовани материјал за вежбе

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

Увод у хроматографију. Дефиниције и класификације метода одвајања. Кинетички процеси у хроматографији. Теорија подова. Ван Демтерова теорија. Физичке силе и молекулске интеракције. Интермолекулске и интерјонске силе. Оптимизација хроматографског система. Поређење хроматографских техника. Квалитативна и квантитативна анализа. Течна хроматографија. Планарна хроматографија. Стационарне фазе. Мобилне фазе. Апаратуре и поступци. Јонско-измењивачка хроматографија. Високо ефикасна јонска хроматографија. Хроматографија сејањем. Афинитативна хроматографија. Купловане хроматографске технике. Специјалне технике.

Теоријске вежбе:

0 поена (2 часа недељно)

Лабораторијске вежбе:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

Високоефикасна танкослојна хроматографија вештачких боја за животне намирнице. Квалитативна и квантитативна планарна хроматографија кофеина у напицима. Оптимизација система у условима нормално- и реверсно-фазне планарне хроматографије. Дводимензионална планарна хроматографија. Одређивање парабена у козметичким производима планарном хроматографијом. Раздвајање хлорида, бромида и јодида јонско-измењивачком хроматографијом. Одређивање анјона у водама за пиће јонском хроматографијом. Високо-ефикасна течна хроматографија - оптимизација система. Одређивање витамина А, Д и Е високо-ефикасном течном хроматографијом.

Семинарски радови:

30 поена

Писмени испит:

55 поена