Шифра предмета:
551H2
Назив предмета:
Органска геохемија и нафтне загађујуће супстанце

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

мастер академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Настава хемије: 5. година, зимски семестар, изборни (E5AP2), научно-стручни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E51H2), теоријско-методолошки предмет

Хемија животне средине: 1. година, зимски семестар, изборни (E51S2), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Бранимир С. Јованчићевић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби + три часа лабораторијских вежби (4+2+3)

Циљеви:

Студент се упознаје са постанком фосилних горива и са њиховим хемијским саставом, са трансформацијама органске супстанце у геосфери, тј. са циклусом угљеника у природи. Такође, упознаје се са судбином загађујућих супстанци нафтног типа у свим сегментима животне средине, а првенствено у седиментима и у водама.

Исход:

Овим предметом доприноси се стварању стручњака из области горива и хемије животне средине, јер он овим предметом добија шире знање о органској супстанци геосфере и о нафтним загађујућим супстанцама у литосфери.

Облици наставе:

Предавања, теоријске вежбе, лабораторијске вежбе, колоквијуми.

Ваннаставне активности:

Литература:

 1. Д. Виторовић, Б. Јованчићевић: Основи органске геохемије, Хемијски факултет, Београд, 2005, 249 стр, ISBN 86-7220-019-5.
 2. Б. Јованчићевић: Публиковани научни радови.
 3. Б. Јованчићевић: Практикум органске геохемије са хемијом горива, Хемијски факултет, Београд, 1999, 50 стр. ISBN 86-7220-015-2.
 4. Г. Гајица: Упуства за вежбе и упуство за рад на гасном хроматографу са масеним спекторометром (GC-MS; удаљени приступ инструменту са контролом рада инструмена), интерна скрипта.

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Порекло органске супстанце седимената: кружење органског угљеника у природи, фотосинтеза, продукција и очување органске супстанце.
 2. Дијагенеза: формирање фулво- и хуминских киселина и хумина, ставарње керогена.
 3. Катагенеза: формирање битумена, миграција, акумулација, метагеназа.
 4. Keроген: дефиниција, изоловање, одређивање структуре, матурационе промене.
 5. Нафта: састав, корелациони параметри, билошки маркери.
 6. Гас.
 7. Угаљ: постанак, састав, класификација, типови према степену карбонификације.
 8. Битуминозни шкриљци.
 9. Идентификација загађујућих супстанци нафтног типа.
 10. Миграција загађујућих супстанци нафтног типа.
 11. Микробиолошка разградња у водама (нормални алкани и изопреноиди).
 12. Микробиолошка разградња (полициклични алкани).
 13. Микробиолошка разградња (ароматични угљоводоници, алкохоли, масне киселине).
 14. Микробилошка разградња у земљишту.
 15. Биоремедијација.

Теоријске вежбе:

0 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 1. Решавање проблемских задатака.
 2. Интерпретација резултата.
 3. Колоквијуми.

Лабораторијске вежбе:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Одређивање API густина нафте.
 2. Одређивање групног састава узорака нафте.
 3. Гаснохроматографска анализа засићене фракције.
 4. Анализа нафтних загађујућих супстанци из узорка воде и седимента (течно-течна екстракција, Сокслет екстракција и пречишћавање хроматографијом на колони).
 5. Анализа битуминозног шкриљца (екстракција и пречишћавање битумена из битуминозног шкриљца).
 6. Пиролиза битуминозног шкриљца (екстракција и пречишћавање пиролизата битуминозног шкриљца).
 7. Анализа узорака нафте, нафтних загађујућих супстанци, битумена и пиролизата битуминозног шкриљаца гасним хроматографом са масеним спекторометром (GC-MS; креирање методе, снимање узорака, анализа података).

Колоквијуми:

20 поена

Усмени испит:

60 поена