Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
252H1

Назив предмета:
Физичка органска хемија

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

мастер академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Настава хемије: 5. година, зимски семестар, изборни (E5AP1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E52H1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Зорана Б. Ферјанчић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

др Бојан З. Вуловић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби + три часа лабораторијских вежби (4+2+3)

Циљеви:

У оквиру курса изучавају се основне релације између структуре и реактивности органских молекула, што омогућава студентима да се упознају са методама за проучавање и одређивање механизама органских реакција.

Исход:

Након овог курса студенти могу самостално предлагати, као и процењивати валидност предложених механизама органских реакција.

Облици наставе:

Предавања, експерименталне вежбе, теоријске вежбе и семинари.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • Eric V. Anslyn, Dennis A. Dougherty: Modern Physical Organic Chemistry, University Science Books, 2006.

Помоћна литература:

 • Francis A. Carey, Richard J. Sundberg: Advanced Organic Chemistry Part A: Structure and Mechanisms, Springer, 2008.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Термохемија стабилних молекула. Стандардна стања. Термохемијска енталпија дисоцијације везе.
 2. Брзине реакција. Дефиниција брзине реакције. Ред реакције. Реакциона координата и активирани комплекс.
 3. Физичко значење активационих параметара простих реакција. Hammond-ов постулат. Curtin-Hammett-ов принцип. Кинетички изотопски ефекти. Линеарне релације слободне енергије. Hammett-ова једначина.
 4. Киселине и базе. Катализа киселинама и базама Brønsted-ов закон катализе. Функције киселости и брзине реакција.
 5. Механизми органских реакција. Реакције адиције. Реакције елиминације. Реакције које обухватају адицију и елиминацију (супституције на sp2 центрима).
 6. Механизми органских реакција. Супституције на алифатичним центрим. Хемија енола и енолата. Нуклеофилна алифатична супституција.
 7. Реакције контролисане симетријом орбитала. Циклоадиционе реакције. Електроцикличне реакције. Сигматропна премештања.
 8. Фотохемијске реакције. Типичне фотореакције.
 9. Хемијске реакције органометалних једињења прелазних метала.

Теоријске вежбе:

0 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 • Мерење кинетике солволизе t-бутил хлорида. Одређивање константе брѕине првог реда на различитим температурама. Израчунавање параметара Аренијусове једначине.
 • Кинетика реакција другог реда. Сапонификација етил ацетата. Мерење брзине реакције на различитим температурама. Кострукција Аренијусовог графика.
 • Кинетика псеудо-првог реда. Из измерених константи преудо-првог реда израчунавају се стварне константе другог реда. Из Аренијусових графика одређују се активациони параметри рекаци псеудо-првог и другу реда.
 • Одређивање Хаметове константе реакције солволизе естара. Анализа значења вредности константе ро.
 • Одређивање фактора парцијалних брзина бромовања супституисаних бензена катализованог Луисовим киселинама.

Лабораторијске вежбе:

0 поена (3 часа недељно)

Семинарски радови:

10 поена

Колоквијуми:

20 поена

Писмени испит:

70 поена

Wed Apr 24 16:29:17 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет