Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
663P1

Назив предмета:
Евалуација у образовању

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

7

Врста студија:

интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програм:

Настава хемије: 5. година, зимски семестар, изборни (E5BP1), научно-стручни предмет

Наставник:

др Слађана Д. Анђелковић
ванредни професор, Географски факултет, Студентски трг 3/III, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + четири часа лабораторијских вежби (2+0+4)

Циљеви:

Да студенти усвоје знања о евалуацији као стручној и педагошкој делатности. Да упознају савремени концепт евалуације и основне облике евалуације у васпитању и образовању. Стицање компетенција за евалуацију васпитно-образовног процеса у школи, процену вредности рада и резултата ученика и наставника, квалитета васпитно-образовног процеса и наставних планова и програма на основу прикупљених података и информација. Развијање способности за евалуацију и самоевалуацију рада ученика и наставника.

Исход:

Да студенти поседују развијене компетенције за примену теоријских знања у процесу евалуације и самоевалуације. Да студенти поседују квалитетну основу за даље образовање, истраживање и професионални развој на пољу евалуације у образовању. Да буду оспособљени да учествују у различитим врстама евалуације и самоевалуације. Да буду оспособљени да креирају и примењују инструменте за мерење, праћење и вредновање квалитета васпитно-образовног процеса у школи, вредновање рада ученика и наставника и самовредновање.

Облици наставе:

Интерактивни, кооперативни облици рада, предавања, пројекат - истраживање праксе, ппрезентацијe.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

  • Зборник одабраних текстова који прати програм и који се сваке године обнаваља сходно појави вредних педагошких дела и резултата истраживања.
  • Havelka Nenad i sarad. (2002): Sistem za praćenje i vrednovanje kvaliteta obrazovanja – predlog promena i inovacija (2002-2005). U: Kvalitetno obrazovanje za sve - put ka razvijenom društvu. Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, Beograd, str. 147-204.
  • Vilotijević Mladen (1998): Vrednovanje pedagoškog rada škole. Naučna knjiga, Beograd.

Помоћна литература:

  • Glasser, W. (1999): Наставник у квалитетној школи. Загреб, Educa. (стр. 27-38; 79-84)
  • Scheerens, J.& Bosker, R.(1997): The Foundations of Educational Effectiveness, Pergamon, London
  • Tunijnmam, Kyriacou, C. (2001): Темељна наставна умијећа. Загреб, Educa. (51-67)

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

Васпитна и образовна усмерења савремене школе - оквир за евалуацију. Школа и савремени курикулум (оквир за евалуацију) - циљеви, ученик, предмет учења - садржаји и програм, социогени услови и захтеви, методички приступи, средства, методе, организација и антропогени услови. Појмовно одређење евалуације. Базични појмови и компоненте евалуације у образовању. Развој савременог концепта евалуације. Врсте и облици евалуације. Стандарди квалитета и образовни индикатори. Принципи евалуације. Функције евалуације. Домени евалуације - школска самоевалуација, надзорничка служба, екстерни испити. Eвалуативна истраживања - методолошке основе евалуативних истраживања (предмет, фазе, циљ, истраживачке методе и технике. Предмет и садржаји школске евалуације. Праћење, вредновање и оцењивање у настави. Праћење напретка ученика, других образовних чиниоца, прикупљање података, бележење. Вредновање и самовредновање: индивидуално вредновање, вредновање групног рада, вредновање пројектиних активности, самовредновање ученика и наставника, вредновање есеја, презентација, извођења активности, вредновање наставе и доприноса наставника. Поступци и активирање ученика у вредновању и самовредновању. Сврха вредновања и оцењивања ученичких постигнућа. Оцењивање и стандарди компетенција. Мерење знања, врсте задатака. Функције оцењивања. Грешке у оцењивању и вредновању. Објективно испитивање и оцењивање. Подстицање самоевалуације ученика и улога документације о раду ученика (портфолио).

Лабораторијске вежбе:

10 поена (4 часа недељно)

Семинарски радови:

5 поена

Писмени испит:

60 поена

Пројекти:

15 поена

Wed Apr 24 16:29:26 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет