Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

INTEGRISANE OSNOVNE I MASTER AKADEMSKE STUDIJE

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Studijski program "Nastava hemije"

Nastavni predmeti studijskog programa integrisanih akademskih studija "Nastava hemije" mogu se svrstati u nekoliko grupa. Jednu grupu čine kursevi koji studentima pružaju osnovna znanja iz najvažnijih prirodnih nauka (pre svega fizike i fizičke hemije) i matematike. Sledeću grupu čine osnovni hemijski kursevi iz oblasti opšte hemije, neorganske, organske, analitičke hemije, biohemije, hemije prirodnih proizvoda, primenjene (industrijske) hemije i hemije životne sredine. Na temeljima ove dve grupe predmeta, studenti prate kurseve na kojima stiču i viši nivo znanja iz najvažnijih oblasti hemije. Specijalizovani kurs engleskog jezika omogućava praćenje najsavremenije naučne i stručne literature. Studijski program "Nastava hemije" zadovoljava zahteve važećeg Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i sadrži potrebne elemente koje Zakon propisuje za obavljanje obrazovno-vaspitnog rada: studije u trajanju od 300 EPSB (u skladu s važećim Zakonom o visokom obrazovanju) i obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina od najmanje 30 bodova, i šest bodova školske prakse. Iz navedene grupe predmeta studijski program nudi 63 ESPB, kao i 14 ESPB školske prakse. Takođe, studenti se osposobljavaju za primenu informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju. Kroz diplomski rad studenti se osposobljavaju da primene stečena znanja u rešavanju problema u domenu nastave hemije i istorije hemije. Studijski program je usaglašen i sa Strategijom razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine koju je Vlada RS usvojila 2012. godine, prema kojoj se petogodišnje integrisane studije preporučuju kao najbolji način za razvoj profesionalnih kompetencija nastavnika.

Uslovi za upis

Završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa integrisanih akademskih studija "Nastava hemije":

  1. formiranje znanja iz oblasti opšte hemije, neorganske hemije, analitičke hemije, fizičke hemije, organske hemije, primenjene hemije, biohemije, kao osnove za planiranje i obradu sadržaja navedenih oblasti u nastavi hemije u osnovnoj školi i srednjim školama;
  2. formiranje veštine eksperimentalnog rada u laboratoriji i sposobnosti planiranja ogleda, postavljanja i izvođenja ogleda;
  3. formiranje znanja iz psihologije o uzrastnim karakteristikama učenika, kako se deca razvijaju i uče i kako se nastavom obezbeđuje razvoj učenika, i iz pedagogije o zahtevima koje treba da zadovolji organizovanje, relizacija i praćenje i procenjivanje efekata obrazovanja;
  4. osposobljavanje za organizovanje i izvođenje časa prema zadatim ciljevima i na zadatom sadržaju, kao i za kritički procenu sopstvene prakse i preduzimanje aktivnosti za unapređivanje procesa nastave/učenja hemije;
  5. razumevanje pedagoške uloge praćenja i procenjivanja učeničkih postignuća, osposobljavanje za izbor odgovarajućeg načina za praćenje i vrednovanje učeničkih postignuća, za pripremu instrumenata (testova) za proveravanje učeničkih postignuća i za organizovanje i izvođenje proveravanja.
Ishod studija

Po završetku studija na studijskom programu Nastava hemije kandidat stiče zvanje "master profesor hemije".

Ishodi savladavanja studijskog programa su sledeći:

Pristup daljim studijama

Imalac diplome ima pravo da upiše specijalističke akademske studije u ukupnom obimu od 60 ESPB ili doktorske akademske studije u obimu od 180 ESPB.

Profesionalni status

Studenti koji su uspešno završili studijski program "Nastava hemije":

Akreditacija

Studijski program je akreditovan odlukom br. 612-00-00495/2013-04 od 27. 6. 2014.

Nastavni plan

Nedeljni broj časova po predmetima je označen kao: predavanja + teorijske vežbe + laboratorijske vežbe ili kao: (aktivna nastava + samostalni rad).

Predmet Šifra ESPB Semestar
I godina 1 2
Matematika 001A1 9 4+4+0  
Fizika 011A1 9 4+2+3  
Opšta hemija 101A1 8 5+2+0  
Praktikum iz opšte hemije 101E1 4 0+0+4  
Engleski jezik 031A1 3   3+0+0
Psihologija 042P1 4   3+0+0
Neorganska hemija 1 102A1 6   4+2+0
Praktikum iz neorganske hemije 1 102E1 4   0+0+4
Analitička hemija 1 301A1 4   2+1+0
Praktikum iz analitičke hemije 1 301E1 5   0+0+6
Izborni predmet 1 E11P1 4  
  60  
II godina 1 2
Fizička hemija 1 021A1 7 4+0+3  
Analitička hemija 2 302A1 10 2+1+6  
Fizička hemija 2 022A1 7   3+0+3
Pedagogija 043P1 4   3+0+0
Instrumentalna analitička hemija 303A1 8   3+0+5
Izborni predmet 2 E12P1 4  
Organska hemija 200A1 12 4+1+0
Praktikum iz organske hemije 200E1 8 0+0+4
  60  
III godina 1 2
Neorganska hemija 2 103P1 6 3+0+3  
Viši kurs organske hemije 203P1 10 4+1+5  
Strukturne instrumentalne metode 221K1 7 4+2+0  
Hemija prirodnih proizvoda 411A1 7 3+0+3  
Filozofija prirodnih nauka 041P1 4   3+0+0
Biohemija 409A1 7   3+0+3
Industrijska hemija 501A1 7   3+0+3
Metodika nastave opšte i neorganske hemije 601P1 6   2+4+0
Izborni predmet 3 E13P1 6  
  60  
IV godina 1 2
Školski ogledi u nastavi hemije 1 238P1 8 2+0+6  
Hemija životne sredine 519P1 6 2+0+3  
Metodika nastave organske hemije 602P1 8 2+4+0  
Izborni predmet 4 E14P1 8  
Školski ogledi u nastavi hemije 2 239P1 8   2+0+6
Školska praksa 605P1 8   (0+6)
Istorija hemije 611P1 4   3+0+0
Izborni predmet 5 E15A1 10  
  60  
V godina 1 2
Metodika nastave hemije 1 653P1 9 4+4+0  
Školska praksa i istraživački rad 656P1 10 (0+14)  
Izborni predmet A E5AP1 9  
Izborni predmet B E5BP1 7  
Metodika nastave hemije 2 654P1 9   4+4+0
Završni rad Z50P1 16   (0+16)
  60  
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
Izborni predmet 3
Izborni predmet 4
Izborni predmet 5
Izborni predmet A
Izborni predmet B

Izborni predmeti mogu biti i drugi predmeti koji su obavezni na ostalim studijskim programima istog nivoa studija.

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet