Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
549A1

Naziv predmeta:
Odabrane oblasti primenjene hemije

Školska godina:

2018/2019.

Uslovi pohađanja:

501A1 / 501S1

ESPB:

10

Vrsta studija:

osnovne akademske studije, integrisane osnovne i master akademske studije

Studijski programi:

Hemija: 4. godina, letnji semestar, izborni (E15A1), stručno-aplikativni predmet

Hemija životne sredine: 4. godina, letnji semestar, izborni (E15A1), stručno-aplikativni predmet

Nastava hemije: 4. godina, letnji semestar, izborni (E15A1), stručno-aplikativni predmet

Nastavnici:

dr Goran M. Roglić
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Ksenija A. Stojanović
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnik:

Biljana P. Dojčinović, diplomirani hemičar
istraživač-pripravnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Njegoševa 12, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: četiri časa predavanja + šest časova laboratorijskih vežbi (4+0+6)

Ciljevi:

U okviru kursa Odabrane oblasti primenjene hemije studenti dobijaju detaljnija saznanja o nekim oblastima primenjene hemije.

Ishod:

Studenti su osposobljeni za kompleksnije sagledavanje složenih hemijskih proizvoda i procesa proizvodnje.

Oblici nastave:

Predavanja, eksperimentalne vežbe, seminarski rad.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

 • E. Smulders: Laundry detergents, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. 2002.
 • Ruren Xu et al: Chemistry of zeolites and related porous materials synthesis and structure, John Wiley & Sons (Asia) 2007.
 • Paint and Surface Coatings, Woodhead Publishing Ltd, 1999.
 • Materijal sa predavanja u elektronskom obliku.

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

5 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

 • Zeoliti. Struktura, sinteza i primena.
 • Detergenti. Površinski aktivne materije (tipovi, sinteza).
 • Komponente detergenata. Procesi proizvodnje detergenata.
 • Obnovljive sirovine u hemijskoj industriji.
 • Biorafinerija.
 • Lipidi kao sirovine u hemijskoj industriji.
 • Ugljeni hidrati kao sirovine u hemijskoj industriji.
 • Terpenoidi kao sirovine u hemijskoj industriji.
 • Katalitički ciklus i osnovna svojstva katalizatora u industrijskim procesima.
 • Homogena kataliza. Primeri homogenih kataliza.
 • Heterogena kataliza. Primeri heterogenih kataliza.
 • Biokataliza u hemijskoj industriji.
 • Fotokataliza.
 • PT kataliza i inverzna PT kataliza, primeri.
 • Crpljenje i transport nafte.
 • Proizvodi prerade nafte.
 • Primarni procesi prerade nafte (destilacija, apsorbcija, adsrobcija, ekstrakcija).
 • Sekundarni procesi prerade nafte (krakovanje, hidrokrakovanje, reforming, izomerizacija, polimerizacija, alkilovanje, rafinacija).
 • Bitumen.
 • Boje i lakovi. Pigmenti.
 • Veziva - mehanizam očvršćavanja filma. Rastvarači, pomoćna sredstva. Proces proizvodnje.
 • Sirovine za proizvodnju etanola fermentacionim postupkom.
 • Etanol. Fermentacioni postupak. Destilacija.

Laboratorijske vežbe:

5 poena (6 časova nedeljno)

Program rada:

 • Elementarna analiza zeolita (XRF i ICP-OES).
 • Tehnike za karakterizaciju zeolita (SEM, BET, XRD i NMR čvrstog stanja).
 • Dealuminacija zeolita i uticaj na jonoizmenjivački kapacitet zeolita.
 • Analiza nejonskih surfaktanata (spektrofotometrijska i HPLC analiza).
 • Ispitivanje osobina surfaktanata (određivanje kritične micelarne koncentracije, tačke zamućenja i sposobnosti emulgovanja).
 • Fotohemijska degradacija azo-boja.
 • Katalitička hidrogenizacija jestivog ulja.
 • Analiza premaza (analiza veziva, rastvarača i pigmenta).
 • Hidroliza skroba do glukoze.

Seminarski radovi:

20 poena

Usmeni ispit:

70 poena

Wed Apr 24 16:29:25 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet