Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Po鑕tna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Hemija Biohemija Hemija 緄votne sredine

Studijski program "Hemija"

Nastavni predmeti studijskog programa osnovnih akademskih studija "Hemija" koji karakteri箄 njegovu strukturu, odnosno sadr綼j, mogu se svrstati u nekoliko grupa. U jednu grupu mogli bi se ubrojati kursevi koji studentima pru綼ju osnovna znanja iz najva緉ijih prirodnih nauka (pre svega fizike i fizi鑛e hemije) i matematike. U posebnu grupu mogli bi se svrstati osnovni hemijski kursevi iz oblasti op箃e, neorganske, organske, analiti鑛e hemije, biohemije, hemije prirodnih proizvoda, primenjene (industrijske) hemije i hemije 緄votne sredine. Na temeljima ove dve grupe predmeta, studenti prate kurseve na kojima sti鑥 vi筰 nivo znanja iz najva緉ijih oblasti hemije (organske sinteze, stereohemija, strukturne instrumentalne metode, savremene instrumentalne metode, mehanizmi neorganskih reakcija, koordinaciona hemija, teorijska i ra鑥narska hemija itd). Specijalizovani kurs engleskog jezika omogu鎍va studentima pra鎒nje najsavremenije nau鑞e i stru鑞e literature. Potom student pristupa izradi zavr筺og rada, tokom koga se osposobljava za samostalno re筧vanje zadatog problema.

Predvi餰ne metode izvo餰nja nastave su predavanja, laboratorijske (eksperimentalne) i teorijske ve綽e. Imaju鎖 u vidu sve specifi鑞osti ovog studijskog programa, u okviru laboratorijskih ve綽i predvi餰n je samostalan rad, koji uklju鑥je i upotrebu najsavremenijih aparata i ure餫ja. Hemijski fakultet raspola緀 najmodernijim instrumentima koji 鎒 studentima studijskog programa diplomirani hemi鑑r biti na raspolaganju za obuku. U okviru ve鎖ne predmeta na vi筰m godinama predvi餰no je kori规enje ra鑥nara za obradu eksperimentalnih podataka i pretra緄vanje raznih baza podataka (uklju鑥ju鎖 i dola緀nje do podataka iz literature).

Visok pedago筴i i nau鑞i nivo nastavnika i asistenata Hemijskog fakulteta i njihov neposredni kontakt sa studentima, uz permanentno utvr餴vanje gradiva i proveru znanja, dove规e do definisanja visoko kvalitetnog edukativnog procesa sa visokom prolazno规u studenata.

Uslovi za upis

Zavr筫no srednje obrazovanje u 鑕tvorogodi筺jem trajanju i polo緀n prijemni ispit.

Ciljevi studijskog programa

Krajnji cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija "Hemija" jeste stvaranje stru鑞jaka sa visokim nivoom fundamentalnog i primenjenog znanja iz razli鑙tih oblasti hemije, kao i razvijenom sposobno规u za "hemijski na鑙n mi筶jenja", 箃o podrazumeva spremnost za uo鑑vanje, razumevanje i efikasno re筧vanje kompleksnih hemijskih problema sa kojima 鎒 se neminovno sretati tokom rada u okviru fundamentalno-istra緄va鑛ih, inovacionih i razvojnih projekata, kao i u laboratorijama za istra緄vanje i razvoj, kontrolu kvaliteta, standardizaciju, pra鎒nje procesa, itd.

Ishod studija

Po zavr筫tku studija na studijskom programu Hemija kandidat sti鑕 zvanje "diplomirani hemi鑑r".

Zavr筧vanjem studija na studijskom programu osnovnih akademskih studija "Hemija" sti鑥 se fundamentalna i prakti鑞a znanja iz razli鑙tih oblasti hemije, koja omogu鎍vaju razumevanje hemijskih procesa i osposobljavaju za aktivno u鑕规e u nau鑞o-istra緄va鑛om radu u oblasti fundamentalnih i primenjenih istra緄vanja. Tokom studija, studenti bivaju detaljno upoznati sa mehanizmima hemijskih reakcija i ovladavaju modernim tehnikama sinteze, savremenim instrumentalnim metodama, kao i primenom ra鑥narskih metoda u analizi podataka.

Student koji zavr筰 studije na programu osnovnih akademskih studija "Hemija" je osposobljen za kreativan i samostalan rad u hemijskim laboratorijama razli鑙tih profila i namena (istra緄vanje i razvoj, kontrola kvaliteta, standardizacija, pra鎒nje procesa, itd). Pored toga, svr筫ni student je kvalifikovan za u鑕规e u fundamentalno-istra緄va鑛im i razvojnim projektima i zadacima.

Pristup daljim studijama

Imalac diplome ima pravo da upi筫 master akademske studije u obimu od 60 ESPB.

Profesionalni status

Studenti koji su uspe筺o zavr筰li studijski program "Hemi鑑r":

Akreditacija

Studijski program je akreditovan odlukom br. 612-00-00495/2013-04 od 5. 7. 2013.

Nastavni plan

Nedeljni broj 鑑sova po predmetima je ozna鑕n kao: predavanja + teorijske ve綽e + laboratorijske ve綽e ili kao: (aktivna nastava + samostalni rad).

Predmet ﹊fra ESPB Semestar
I godina 1 2
Matematika 001A1 9 4+4+0  
Fizika 011A1 9 4+2+3  
Op箃a hemija 101A1 8 5+2+0  
Praktikum iz op箃e hemije 101E1 4 0+0+4  
Engleski jezik 031A1 3   3+0+0
Neorganska hemija 1 102A1 6   4+2+0
Praktikum iz neorganske hemije 1 102E1 4   0+0+4
Osnovi primene ra鑥nara u hemiji 111H1 2   0+2+0
Analiti鑛a hemija 1 301H1 5   2+1+0
Praktikum iz analiti鑛e hemije 1 301L1 6   0+0+8
Izborni predmet 1 E11H1 4  
  60  
II godina 1 2
Fizi鑛a hemija 1 021H1 7 4+0+3  
Analiti鑛a hemija 2 302H1 10 3+2+5  
Hemija 緄votne sredine 519H1 3 3+0+0  
Fizi鑛a hemija 2 022H1 7   3+0+3
Analiti鑛a hemija 3 303H1 9   3+0+6
Izborni predmet 2 E12H1 4  
Organska hemija 200A1 12 4+1+0
Praktikum iz organske hemije 200E1 8 0+0+4
  60  
III godina 1 2
Strukturne instrumentalne metode 221A1 9 4+5+0  
Teorija hemijske veze 231H1 5 2+2+0  
Stereohemija 232H1 5 2+1+0  
Hemija heterocikli鑞ih jedinjenja 237H1 4 2+0+2  
Hemija prirodnih proizvoda 411A1 7 3+0+3  
Neorganska hemija 2 103H1 10   4+0+6
Organske sinteze 1 211H1 7   2+0+4
Industrijska hemija 501A1 7   3+0+3
Izborni predmet 3 E13H1 6  
  60  
IV godina 1 2
Ra鑥narska hemija 112H1 7 4+3+0  
Organske sinteze 2 212H1 9 2+0+7  
Biohemija 409H1 6 3+0+3  
Izborni predmet 4 E14H1 8  
Izborni predmet D 321H1 4   3+0+0
Izborni predmet 5 E15A1 10  
Zavr筺i rad Z10H1 16   (0+16)
  60  
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
Izborni predmet 3
Izborni predmet 4
Izborni predmet 5

Izborni predmeti mogu biti i drugi predmeti koji su obavezni na ostalim studijskim programima istog nivoa studija.

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet