Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
233A1

Naziv predmeta:
Nomenklatura u hemiji

Školska godina:

2019/2020.

Uslovi pohađanja:

101A1

ESPB:

4

Vrsta studija:

osnovne akademske studije, integrisane osnovne i master akademske studije

Studijski programi:

Hemija: 2. godina, letnji semestar, izborni (E12H1), naučno-stručni predmet

Biohemija: 2. godina, letnji semestar, izborni (E12B1), naučno-stručni predmet

Nastava hemije: 2. godina, letnji semestar, izborni (E12P1), naučno-stručni predmet

Nastavnik:

dr Dušan M. Sladić
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: tri časa predavanja (3+0+0)

Ciljevi:

Studenti će steći potrebna znanja o nomenklaturi organskih i neorganskih jedinjenja. Obrađivaće se različiti tipovi nomenklature organskih jedinjenja, nomenklatura acikličnih, karbocikličnih i heterocikličnih jedinjenja, nomenklatura velikog broja funkcionalnih grupa, nomenklatura prirodnih proizvoda i polimera. Pored toga, studenti će steći znanja iz nomenklature organometalnih i koordinacionih jedinjenja.

Ishod:

Stečena znanja će biti od značaja za bavljenje sintetičkom organskom i neorganskom hemijom, medicinskom hemijom, hemijom životne sredine, za rad u nastavi hemije, državnoj upravi itd.

Oblici nastave:

Predavanja, teorijske vežbe.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Osnovna literatura:

 • U. Bünzli-Trepp: Systematic Nomenclature of Organic, Organometallic and Coordination Chemistry, EPFL Press, Lausanne, 2007.

Pomoćna literatura:

 • IUPAC, Nomenklatura organskih spojeva, Sekcije A, B i C, SKTH/Kemija u industriji, Zagreb, 1985.
 • IUPAC, Nomenklatura organskih spojeva, Sekcije D, E, F i H, SKTH/Kemija u industriji, Zagreb, 1985.
 • IUPAC, Vodič kroz IUPAC-ovu nomenklaturu organskih spojeva, Školska knjiga, Zagreb, 1988.

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

0 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Osnove sistematske nomenklature u organskoj hemiji. Osnovne strukture molekulskih skeleta (ugljovodonici, heterolanci, karbomonocikli, izbor osnovnog lanca, prefiksi odgovarajućih supstituenata).
 2. Policiklični ugljovodonici (kondenzovani, ugljovodonici s mostom, spiro-jedinjenja).
 3. Heterociklična jedinjenja (mono- i policiklična).
 4. Radikali, katjoni, anjoni, cviterjoni, radikal-joni.
 5. Prioritet funkcionalnih grupa. Karboksilne i srodne kiseline i odgovarajuće soli. Sulfonske i srodne kiseline i odgovarajuće soli.
 6. Okso-kiseline ugljenika, selena, telura, azota, fosfora, arsena, antimona, bizmuta, silicijuma, bora.
 7. Derivati kiselina - anhidridi, estri, laktoni, acil-halogenidi.
 8. Azotovi derivati kiselina - amidi, laktami, imidi, amidini, hidrazidi, nitrili.
 9. Aldehidi i ketoni, njihovi derivati, alkoholi i fenoli, hidroperoksidi.
 10. Amini, imini, druge funkcionalne grupe koje sadrže azot, fisfor, arsen, antimon i bizmut.
 11. Druge funkcionalne grupe koje sadrže bor, silicijum, germanijum, kalaj, olovo, kiseonik, sumpor, selen, telur i halogene.
 12. Vrste nomenklature (supstituciona, radikal-funkcionalna, aditivna, suptraktivna, konjunktivna, zamenska, nomenklatura združenih identičnih jedinica).
 13. Nomenklatura prirodnih proizvoda. Nomenklatura polimera. Softver za nomenklaturu. Internet adrese.
 14. Nomenklatura organometalnih jedinjenja.
 15. Nomenklatura koordinacionih jedinjenja.

Kolokvijumi:

50 poena

Pismeni ispit:

50 poena

Thu Nov 28 12:04:20 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet