Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Hemija Biohemija Hemija životne sredine

Studijski program "Biohemija"

Studijski program osnovnih akademskih studija "Biohemija" ima 240 ESPB bodova i obuhvata obavezne (189 ESPB) i izborne (51 ESPB) predmete iz oblasti matematike, fizike, hemije, biologije, biohemije, molekularne biologije i molekulske genetike, biotehnologije, kao i završni rad. Program se zasniva na ekstenzivnom izučavanju osnovnih hemijskih (68 ESPB) i bioloških disciplina (19 ESPB) potrebnih za izučavanje biohemije. Od hemijskih disciplina zastupljeni su kursevi iz neorganske, analitičke, fizičke i organske hemije, a od bioloških: Biologija ćelije, Fiziologija i Molekulska genetika. Obavezni biohemijski predmeti (67 ESPB) obuhvataju sve osnovne biohemijske discipline, kao i upoznavanje sa osnovnim biohemijskim eksperimentalnim metodama. Ovi sadržaji se izučavaju u okviru sledećih predmeta: Biohemija proteina i nukleinskih kiselina, Enzimologija, Hemija prirodnih proizvoda (lipidi, ugljeni hidrati, alkaloidi, antibiotici i drugo), Biohemija metabolizma, Regulacija biohemijskih procesa, Patobiohemija, Imunohemija i Eksperimentalna biohemija. U okviru predmeta Osnovi molekularne biologije i Molekulska genetika (ukupno 12 ESPB) obrađuju se savremena znanja o organizaciji, ekspresiji, regulaciji i evoluciji gena. U okviru predmeta Mikrobiologija sa mikrobiološkom hemijom i Osnovi biotehnologije (15 ESPB) studenti se upoznaju sa primenom biohemije u tehnologiji. U okviru izbornih predmeta tokom sve četiri godine studija studenti mogu da izaberu širok spektar predmeta iz oblasti fundamentalnih i primenjenih disciplina iz biohemije, hemije, biologije, ali i iz drugih oblasti (n.pr. matematika, ekologija, psihologija). Svoje biohemijsko obrazovanje studenti zaokružuju izradom samostalnog, eksperimentalnog, istraživačkog, završnog rada (16 ESPB) iz oblasti fundamentalnih i primenjenih biohemijskih disciplina.

Biohemija je specifična disciplina po tome što pored učenja i savlađivanja kompleksnog materijala, studenti provode dobar deo studija u eksperimentalnom radu u laboratorijama. Zbog toga metode izvođenja nastave obuhvataju pored predavanja, koja se po pravilu odvijaju uz pomoć multimedijalnih nastavnih tehnika, rad nastavnika i asistenata sa malim grupama studenata (teorijske vežbe, izrada problemskih zadataka, seminari). Eksperimentalni rad u laboratoriji je predviđen u okviru svih hemijskih, biohemijskih i bioloških predmeta. Za upoznavanje sa savremenim analitičkim, strukturnim i biohemijskim metodama predviđeni su posebni (obavezni) predmeti. Pored toga zainteresovani studenti mogu da upoznaju u okviru izbornih predmeta kao što su Toksikološka biohemija, Metode u kliničkoj hemiji i Bioanalitička hemija specifične metode koje se primenjuju u biohemijskoj i biomedicinskoj praksi. U okviru većine predmeta predviđeno je korišćenje računara za pretraživanje raznih baza podataka (uključujući i dolaženje do podataka iz literature) i obradu eksperimentalnih podataka. U okviru odgovarajućih biohemijskih predmeta predviđeno je da se studenti upoznaju sa osnovama bioinformatike.

Uslovi za upis

Završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit.

Ciljevi studijskog programa

Primarni cilj studijskog programa je da omogući studentima sticanje diplome prvog stepena diplomiranog biohemičara koja će biti prepoznata/priznata od strane svih evropskih institucija i koja će omogućiti studentima da nađu odgovarajuće zaposlenje ili da automatski nastave dalje školovanje (ukoliko imaju odgovarajuće ocene) u okviru master programa iz biohemije ili srodnih disciplina na domaćim ili na nekom od evropskih univerziteta.

Ishod studija

Po završetku studija na studijskom programu Biohemija kandidat stiče zvanje "diplomirani biohemičar".

Studenti će steći potrebna predznanja iz hemijskih i bioloških disciplina, imaće široko poznavanje fundamentalne biohemije kao i osnovna znanja iz specijalnih biohemijskih primenjenih i fundamentalnih disciplina. Steći će predstave o radu najsavremenijih instrumenata koji se koriste u biohemijskim laboratorijama i biće u potpunosti familijarni sa osnovnim biohemijskim tehnikama i metodama.

Studenti će biti u stanju da reše tehničke probleme u laboratoriji, kao i da primene računarske metode u analizi podataka. Biće u stanju da se bave istraživanjem pod rukovodstvom mentora u oblasti biohemije i srodnih disciplina.

Studenti će biti u stanju da jasno izlažu usmeno i pismeno osnovne biohemijske koncepte i rezultate svoga rada kako kolegama tako i laicima. Biće osposobljeni za timski rad.

Studenti treba da ovladaju na nivou osnovnih studija sadržajima iz hemije (organske, neorganske, fizičke i analitičke hemije), biologije (biologija ćelije, molekulska genetika, fiziologija), jezgra biohemijskih sadržaja, uključujući strukturu i funkciju makromolekula (proteina i enzima, nukleinskih kiselina, lipida, ugljenih hidrata), metaboličke puteve i puteve transdukcije signala, kao i osnovna znanja iz specifičnih biohemijskih disciplina (imunohemija, patobiohemija, biotehnologija). Studenti će biti u stanju da izvode standardne biohemijske laboratorijske procedure i da koriste osnovne laboratorijske instrumente. Posedovaće osnovna znanja iz bioinformatike i biće u stanju da se koriste računarom u obradi eksperimentalnih podataka, pretraživanju baza podataka i drugo. Studenti će biti u stanju da bezbedno rade sa biološkim materijalom i raznim hemikalijama primenjujući odgovarajuće mere zaštite. Biće u stanju da urade deo istraživanja, opišu svoje rezultate u obliku završnog rada i odbrane ga usmeno. Studenti će biti osposobljeni za dalji profesionalni razvoj, što uključuje i samostalnost u radu.

Pristup daljim studijama

Imalac diplome ima pravo da upiše master akademske studije u obimu od 60 ESPB.

Profesionalni status

Studenti koji su uspešno završili studijski program "Biohemija":

Akreditacija

Studijski program je akreditovan odlukom br. 612-00-00495/2013-04 od 8. 11. 2013.

Nastavni plan

Nedeljni broj časova po predmetima je označen kao: predavanja + teorijske vežbe + laboratorijske vežbe ili kao: (aktivna nastava + samostalni rad).

Predmet Šifra ESPB Semestar
I godina 1 2
Matematika 001A1 9 4+4+0  
Osnovi fizike 019B1 2 2+0+0  
Biologija ćelije 061B1 7 5+0+2  
Opšta hemija 101A1 8 5+2+0  
Praktikum iz opšte hemije 101E1 4 0+0+4  
Engleski jezik 031A1 3   3+0+0
Neorganska hemija 102B1 3   3+0+0
Praktikum iz neorganske hemije 102D1 3   0+0+3
Organska hemija 1 201B1 11   4+3+4
Analitička hemija 1 301B1 6   2+0+4
Izborni predmet 1 E11B1 4  
  60  
II godina 1 2
Fizička hemija 029B1 8 4+0+3  
Organska hemija 2 202B1 10 5+1+4  
Biohemija proteina i nukleinskih kiselina 401B1 12 4+0+7  
Osnovi molekularne biologije 062B1 6   2+0+3
Analitička hemija 2 302B1 8   2+1+4
Hemija prirodnih proizvoda 411B1 12   4+0+7
Izborni predmet 2 E12B1 4  
  60  
III godina 1 2
Strukturne instrumentalne metode 221K1 7 4+2+0  
Biohemija metabolizma 402B1 6 4+0+2  
Eksperimentalna biohemija 404B1 10 3+0+7  
Enzimologija 431B1 7 2+1+4  
Fiziologija 063B1 6   4+0+2
Molekulska genetika 064B1 6   4+2+0
Regulacija biohemijskih procesa 403B1 5   2+0+2
Mikrobiologija sa mikrobiološkom hemijom 412B1 7   3+0+4
Izborni predmet 3 E13B1 6  
  60  
IV godina 1 2
Osnovi biotehnologije 413B1 8 3+0+5  
Imunohemija 421B1 7 2+0+4  
Izborni predmet 4 E14B1 7  
Patobiohemija 422B1 8   4+0+4
Izborni predmet 5 E15B1 8  
Izborni predmet 6 E16B1 6  
Završni rad Z10B1 16   (0+16)
  60  
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
Izborni predmet 3
Izborni predmet 4
Izborni predmet 5
Izborni predmet 6

Izborni predmeti mogu biti i drugi predmeti koji su obavezni na ostalim studijskim programima istog nivoa studija.

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet