Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
424B1

Naziv predmeta:
Toksikološka biohemija

Školska godina:

2018/2019.

Uslovi pohađanja:

201B1 + 202B1 + 062B1

ESPB:

7

Vrsta studija:

osnovne akademske studije

Studijski program:

Biohemija: 4. godina, zimski semestar, izborni (E14B1), stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Milan R. Nikolić
docent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnik:

dr Vesna B. Jovanović
naučni saradnik, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: tri časa predavanja + četiri časa laboratorijskih vežbi (3+0+4)

Ciljevi:

Cilj kursa je da student stekne znanja o međudejstvima toksičnih (stranih) supstanci i organizma čoveka na molekulskom nivou, odnosno o biotransformacijama i bioaktivaciji/ bioinaktivaciji toksičnih supstanci, njihovim interakcijama sa bio(makro)molekulima, kao i da ovlada eksperimentalnim veštinama za rad u toksikološkim laboratorijama.

Ishod:

Razumevanje: opštih pojmova iz toksikologije; procesa biotransformacije stranih supstanci; molekulskih aspekata toksičnog efekta, odnosa strukture i aktivnosti toksičnih supstanci; biohemijskih osnova ispoljavanja toksičnosti na ciljnim organima; ovladavanje osnovnim metodama i tehnikama koje se primenjuju u toksikološkim biohemijskim laboratorijama.

Oblici nastave:

Predavanja, teorijske i eksperimentalne vežbe, seminarski rad.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Osnovna literatura:

* Prof. dr Milan Jokanović: Toksikologija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, 2010. (Beograd: Princip Press; ISBN 978-86-914075-0-6)

* dr Ljuba Mandić: Uputstva za vežbe iz toksikološke biohemije (interni materijal)

* P. David Josephy, Bengt Mannervik: Molecular Toxicology, Oxford University Press, 2006.

* Comprehensive Toxicology, 3rd Edition (Editor-in-Chiefs: Charlene McQueen), Elsevier, 2017.

Pomoćna literatura:

Power-point prezentacije sa predavanja (profesor dr Ljuba Mandić)

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

Nastavne celine:

1. Predmet, istorijski prikaz razvoja, multidisciplinarni karakter i biohemijski značaj toksikologije kao "nauke o otrovima";

2. Biohemijska sudbina toksičnih supstanci u organizmu čoveka (unos, apsorpcija, transport, raspodela, deponovanje i eliminacija toksikanata);

3. Biotransformacije ksenobiotika (reakcije I i II faze, bio(in)aktivacije i detoksifikacija toksikanata) i faktori koji utiču na ove procese;

4. Biohemijski mehanizmi toksičnosti ksenobiotika (akutna i hronična  toksičnost; mutagenost, genotoksičnost/karcinogenost, teratogenost toksikanata);

5.  Toksični efekti ksenobiotika na ciljnim organima.

Laboratorijske vežbe:

20 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

Teme eksperimentalnih vežbi:

1. Određivanje sadržaja toksičnih supstanci i njihovih metabolita.

2. Ispitivanja toksičnih efekata teških metala.

3. Ispitivanja toksičnih efekata gasova.

4. Ispitivanja toksičnih efekata organskih rastvarača.

5. Ispitivanja toksičnih efekata pesticida.

6. Testiranje toksičnosti ksenobiotika.

Seminarski radovi:

20 poena

Usmeni ispit:

50 poena

Tue Dec 18 12:29:34 2018

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet