Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Хемија Биохемија Хемија животне средине

Студијски програм "Биохемија"

Студијски програм основних академских студија "Биохемија" има 240 ЕСПБ бодова и обухвата обавезне (189 ЕСПБ) и изборне (51 ЕСПБ) предмете из области математике, физике, хемије, биологије, биохемије, молекуларне биологије и молекулске генетике, биотехнологије, као и завршни рад. Програм се заснива на екстензивном изучавању основних хемијских (68 ЕСПБ) и биолошких дисциплина (19 ЕСПБ) потребних за изучавање биохемије. Од хемијских дисциплина заступљени су курсеви из неорганске, аналитичке, физичке и органске хемије, а од биолошких: Биологија ћелије, Физиологија и Молекулска генетика. Обавезни биохемијски предмети (67 ЕСПБ) обухватају све основне биохемијске дисциплине, као и упознавање са основним биохемијским експерименталним методама. Ови садржаји се изучавају у оквиру следећих предмета: Биохемија протеина и нуклеинских киселина, Ензимологија, Хемија природних производа (липиди, угљени хидрати, алкалоиди, антибиотици и друго), Биохемија метаболизма, Регулација биохемијских процеса, Патобиохемија, Имунохемија и Експериментална биохемија. У оквиру предмета Основи молекуларне биологије и Молекулска генетика (укупно 12 ЕСПБ) обрађују се савремена знања о организацији, експресији, регулацији и еволуцији гена. У оквиру предмета Микробиологија са микробиолошком хемијом и Основи биотехнологије (15 ЕСПБ) студенти се упознају са применом биохемије у технологији. У оквиру изборних предмета током све четири године студија студенти могу да изаберу широк спектар предмета из области фундаменталних и примењених дисциплина из биохемије, хемије, биологије, али и из других области (н.пр. математика, екологија, психологија). Своје биохемијско образовање студенти заокружују израдом самосталног, експерименталног, истраживачког, завршног рада (16 ЕСПБ) из области фундаменталних и примењених биохемијских дисциплина.

Биохемија је специфична дисциплина по томе што поред учења и савлађивања комплексног материјала, студенти проводе добар део студија у експерименталном раду у лабораторијама. Због тога методе извођења наставе обухватају поред предавања, која се по правилу одвијају уз помоћ мултимедијалних наставних техника, рад наставника и асистената са малим групама студената (теоријске вежбе, израда проблемских задатака, семинари). Експериментални рад у лабораторији је предвиђен у оквиру свих хемијских, биохемијских и биолошких предмета. За упознавање са савременим аналитичким, структурним и биохемијским методама предвиђени су посебни (обавезни) предмети. Поред тога заинтересовани студенти могу да упознају у оквиру изборних предмета као што су Токсиколошка биохемија, Методе у клиничкој хемији и Биоаналитичка хемија специфичне методе које се примењују у биохемијској и биомедицинској пракси. У оквиру већине предмета предвиђено је коришћење рачунара за претраживање разних база података (укључујући и долажење до података из литературе) и обраду експерименталних података. У оквиру одговарајућих биохемијских предмета предвиђено је да се студенти упознају са основама биоинформатике.

Услови за упис

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма

Крајњи циљ студијског програма основних академских студија Биохемија јесте стварање стручњака са високим нивоом фундаментакних и примењених знања и вештина из различитих области биохемије, и развијеном способношћу за "биохемијски начин размишљања", што подразумева способност за уочавање, разумевање и ефикано решавање комплексних биохемијских проблема са којима ће се суочавати током рада у оквиру фундаментално-истраживачких, иновационих и развојних пројеката, као и у клиничким лабораторијама, лабораторијама за истраживање и развој, контролу квалитета, стандардизацију, праћење процеса, итд.

Исход студија

Студенти ће стећи потребна предзнања из хемијских и биолошких дисциплина, имаће широко познавање фундаменталне биохемије као и основна знања из специјалних биохемијских примењених и фундаменталних дисциплина. Стећи ће представе о раду најсавременијих инструмената који се користе у биохемијским лабораторијама и биће у потпуности фамилијарни са основним биохемијским техникама и методама.

Студенти ће бити у стању да реше техничке проблеме у лабораторији, као и да примене рачунарске методе у анализи података. Биће у стању да се баве истраживањем под руководством ментора у области биохемије и сродних дисциплина.

Студенти ће бити у стању да јасно излажу усмено и писмено основне биохемијске концепте и резултате свога рада како колегама тако и лаицима. Биће оспособљени за тимски рад.

Студенти треба да овладају на нивоу основних студија садржајима из хемије (органске, неорганске, физичке и аналитичке хемије), биологије (биологија ћелије, молекулска генетика, физиологија), језгра биохемијских садржаја, укључујући структуру и функцију макромолекула (протеина и ензима, нуклеинских киселина, липида, угљених хидрата), метаболичке путеве и путеве трансдукције сигнала, као и основна знања из специфичних биохемијских дисциплина (имунохемија, патобиохемија, биотехнологија). Студенти ће бити у стању да изводе стандардне биохемијске лабораторијске процедуре и да користе основне лабораторијске инструменте. Поседоваће основна знања из биоинформатике и биће у стању да се користе рачунаром у обради експерименталних података, претраживању база података и друго. Студенти ће бити у стању да безбедно раде са биолошким материјалом и разним хемикалијама примењујући одговарајуће мере заштите. Биће у стању да ураде део истраживања, опишу своје резултате у облику завршног рада и одбране га усмено. Студенти ће бити оспособљени за даљи професионални развој, што укључује и самосталност у раду.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I година 1 2
Математика 001A1 9 4+4+0  
Основи физике 019B1 2 2+0+0  
Биологија ћелије 061B1 7 5+0+2  
Општа хемија 101A1 8 5+2+0  
Практикум из опште хемије 101E1 4 0+0+4  
Енглески језик 031A1 3   3+0+0
Неорганска хемија 102B1 3   3+0+0
Практикум из неорганске хемије 102D1 3   0+0+3
Органска хемија 1 201B1 11   4+3+4
Аналитичка хемија 1 301B1 6   2+0+4
Изборни предмет 1 E11B1 4  
  60  
II година 1 2
Физичка хемија 029B1 8 4+0+3  
Органска хемија 2 202B1 10 5+1+4  
Биохемија протеина и нуклеинских киселина 401B1 12 4+0+7  
Основи молекуларне биологије 062B1 6   2+0+3
Аналитичка хемија 2 302B1 8   2+1+4
Хемија природних производа 411B1 12   4+0+7
Изборни предмет 2 E12B1 4  
  60  
III година 1 2
Структурне инструменталне методе 221K1 7 4+2+0  
Биохемија метаболизма 402B1 6 4+0+2  
Експериментална биохемија 404B1 10 3+0+7  
Ензимологија 431B1 7 2+1+4  
Физиологија 063B1 6   4+0+2
Молекулска генетика 064B1 6   4+2+0
Регулација биохемијских процеса 403B1 5   2+0+2
Микробиологија са микробиолошком хемијом 412B1 7   3+0+4
Изборни предмет 3 E13B1 6  
  60  
IV година 1 2
Основи биотехнологије 413B1 8 3+0+5  
Имунохемија 421B1 7 2+0+4  
Изборни предмет 4 E14B1 7  
Патобиохемија 422B1 8   4+0+4
Изборни предмет 5 E15B1 8  
Изборни предмет 6 E16B1 6  
Завршни рад Z10B1 16   (0+16)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
Изборни предмет 3
Изборни предмет 4
Изборни предмет 5
Изборни предмет 6

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.

По завршетку студија на студијском програму Биохемија кандидат стиче звање "дипломирани биохемичар".

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет