Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
302B1

Назив предмета:
Аналитичка хемија 2

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

101A1

ЕСПБ:

8

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 2. година, летњи семестар, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Наставник:

др Татјана Ж. Вербић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Оливера С. Марковић, мастер хемичар
истраживач-сарадник, Институт за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, Београд

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + један час теоријских вежби + четири часа лабораторијских вежби (2+1+4)

Циљеви:

У оквиру курса из Аналитичке хемије 2 студент треба да стекне теоријска и практична знања из области електрохемијских и оптичких метода анализе. Студенти ће се оспособи да самостално изведе мерења и одређивања у оквиру основних електрохемијских (кондуктометрије, потенциометрије, електролизе и поларографије) и оптичких метода (UV/VIS спектрофотометрија, спектрофлуориметрија и емисиона и апсорпциона техника пламене фотометрије). У току групних вежби, студент, после упознавања са принципима неке методе, представља, графички и рачунски, све резултате мерења и стечена знања касније примењује у обради резултата појединачних вежби.

Исход:

Након овог курса студент је оспособљен да правилно изврши избор и примену одговарајуће микро- или макро- интрументалне методе у анализи комплексног узорка. Стечена теоријска и практична знања са овога курса ће студентима омогућити боље разумевање и једноставније савлађивање курсева на вишим годинама студија, где се инструменталне методе анализе незаобилазно користе.

Облици наставе:

Предавања, теоријске вежбе и експерименталне вежбе (групне и појединачне).

Ваннаставне активности:

Студент као ваннаставну активност има обавезу да, уколико то није урадио у току самих вежби, заврши цртање графика и среди сваку урађену, групну и појединачну вежбу.

Литература:

Основна литература:

1. М. Тодоровић, П. Ђурђевић, В. Антонијевић, Оптичке методе инструменталне анализе, Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 1997.
2. Д. Манојловић, Ј. Мутић, Д. Шеган: Основе електроаналитичке хемије, Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2011.
3. Т. Вербић, М. Пешић, Н. Обрадовић, И. Цвијетић, Практикум са збирком задатака из инструменталне аналитичке хемије – оптичке и електроаналитичке методе. Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2018

Помоћна литература:

1. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch, Fundamentals of Analytical Chemistry, BROOKS/COLE, USA.
2. D. C. Harris, Quantitative Chemical Analysis, W. H. Freeman and Company, New York, USA.
3. D. Harvey, Modern analytical chemistry, McGraw-Hill Higher Education, The McGraw-Hill Companies, Inc. USA

  Додатни материјал:

  http://helix.chem.bg.ac.rs/~tatjanad/Analiticka_hemija_2--302B1/

  Наставне обавезе и начин оцењивања

  Предавања:

  0 поена (2 часа недељно)

  Програм рада:

  1. Оптичке методе. Особине електромегнетског зрачења. Апсорпција и емисија.
  2. Емисионе методе. Катодна цев. Пламена фотометрија.
  3. Флуоресцентна спектроскопија. Примена у биохемији.
  4. Апсорпционе методе. Колориметрија и спектрофотометрија (UV/VIS и IC).
  5. Атомско-апсорпционе спектрофотометријске методе.
  6. Наелектрисање тела. Електрична струја. Увод у електрохемију.
  7. Кондуктометрија.
  8. Потенциометрија. Електрични потенцијал и електромоторна сила.
  9. Директна потенциометријска мерења.
  10. Потенциометријске титрације.
  11. Електрогравиметријске и кулометријске методе - општи принципи.
  12. Поларографија и волтаметрија - општи принципи.
  13. Пулсне технике. Побољшање односа сигнал/шум.

  Теоријске вежбе:

  0 поена (1 час недељно)

  Лабораторијске вежбе:

  25 поена (4 часа недељно)

  Програм рада:

  • 1-4. nedelja: Grupne vežbe iz optičkih metoda (Proučavanje hidrolize bromazepama, Vezivanje malih molekula (varfarina ili diazepama) za humani serum albumin, ICP-OES analiza, Određivanje α-amino azota, Refraktometrijska analiza alkohola).
  • 5. nedelja: Kolokvijum iz optičkih metoda.
  • 6. nedelja: Grupne vežbe iz konduktometrije (Određivanje temp. koeficijenta natrijum-hlorida, Određivanje zavisnosti provodljivosti od koncentracije, Određivanje konstante disocijacije sirćetne kiseline)
  • 7. nedelja: Kolokvijum iz konduktometrije i pojedinačne vežbe (Kiselinsko-bazna ili taložna titracija).
  • 8-9. nedelja: Grupne vežbe iz potenciometrije (Određivanje sadržaja fluorida jon-selektivnom elektrodom, Određivanje sadržaja fosforne kiseline realnom uzorku, Određivanje pKa potenciometrijski, Određivanje konstante stabilnosti [Ag(NH3)2]+).
  • 10. nedelja: Kolokvijum iz potenciometrije i pojedinačne vežbe (Taložna ili kiselinsko-bazna titracija).
  • 11. nedelja: Grupne vežbe iz elektrolize (Kulometrijska titracija arsena generisanim bromom, Kulometrijska titracija arsena generisanim jodom).
  • 12. nedelja: Kolokvijum iz elektrolize i pojedinačne vežbe (Elektrogravimetrijska analiza bakra ili olova, Kulometrijska analiza HCl).
  • 13. nedelja: Grupne vežbe iz polarografije i voltametrije (Određivanje polutalasnih potencijala Cu, Pb i Cd u dva osnovna elektrolita, Ispitivanje reverzibilnosti sistema heksacijanoferat(III)/heksacijanoferat(II) cikličnom voltametrijom).
  • 14. nedelja: Kolokvijum iz polarografije i voltametrije.

  Семинарски радови:

  5 поена

  Колоквијуми:

  20 поена

  Писмени испит:

  25 поена

  Усмени испит:

  25 поена

  Mon Mar 30 14:53:04 2020

  © Универзитет у Београду - Хемијски факултет