Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
302B1

Назив предмета:
Аналитичка хемија 2

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

101A1

ЕСПБ:

8

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 2. година, летњи семестар, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Наставник:

др Татјана Ж. Вербић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Оливера С. Марковић, мастер хемичар
истраживач-приправник, Институт за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, Београд

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + један час теоријских вежби + четири часа лабораторијских вежби (2+1+4)

Циљеви:

У оквиру курса из Аналитичке хемије 2 студент треба да стекне теоријска и практична знања из области електрохемијских и оптичких метода анализе. Студенти ће се оспособи да самостално изведе мерења и одређивања у оквиру основних електрохемијских (кондуктометрије, потенциометрије, електролизе и поларографије) и оптичких метода (UV/VIS спектрофотометрија, спектрофлуориметрија и емисиона и апсорпциона техника пламене фотометрије). У оквиру курса студенти ће стећи знања из области електрохемијских био и наносензора као и могућношћу њихове примене у On-Line и In-Vivo мерењима. У току групних вежби, студент, после упознавања са принципима неке методе, представља, графички и рачунски, све резултате мерења и стечена знања касније примењује у обради резултата појединачних вежби.

Исход:

Након овог курса студент је оспособљен да правилно изврши избор и примену одговарајуће микро- или макро- интрументалне методе у анализи комплексног узорка. Стечена теоријска и практична знања са овога курса ће студентима омогућити боље разумевање и једноставније савлађивање курсева на вишим годинама студија, где се инструменталне методе анализе незаобилазно користе.

Облици наставе:

Предавања, теоријске вежбе и експерименталне вежбе (групне и појединачне).

Ваннаставне активности:

Студент као ваннаставну активност има обавезу да, уколико то није урадио у току самих вежби, заврши цртање графика и среди сваку урађену, групну и појединачну вежбу.

Литература:

Основна литература:

 1. М. Тодоровић, В. Антонијевић и П. Ђурђевић: Оптичке методе, Београд
 2. Д. Манојловић, Ј. Мутић, Д. Шеган: Основе електроаналитичке хемије, ХФ, Београд, 2010.
 3. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler: Основе аналитичке кемије, Школска књига Загреб, Хрватска, 1999.

Помоћна литература:

 1. G. Bendre: Principle of Chemical Instrumentation, W. B. Saunder Company, Philadelphia, 1987.
 2. М. Тодоровић, В. Антонијевић: Збирка задатака из инструменталне анализе, Хемијски факултет, Београд, 1998.

Додатни материјал:

http://helix.chem.bg.ac.rs/~tatjanad/Analiticka_hemija_2--302B1/

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 1. Оптичке методе. Особине електромегнетског зрачења. Апсорпција и емисија.
 2. Емисионе методе. Катодна цев. Пламена фотометрија.
 3. Флуоресцентна спектроскопија. Примена у биохемији.
 4. Апсорпционе методе. Колориметрија и спектрофотометрија (UV/VIS и IC).
 5. Атомско-апсорпционе спектрофотометријске методе.
 6. Наелектрисање тела. Електрична струја. Увод у електрохемију.
 7. Кондуктометрија.
 8. Потенциометрија. Електрични потенцијал и електромоторна сила.
 9. Директна потенциометријска мерења.
 10. Потенциометријске титрације.
 11. Електрогравиметријске и кулометријске методе - општи принципи.
 12. Поларографија и волтаметрија - општи принципи.
 13. Пулсне технике. Побољшање односа сигнал/шум. Анализа трагова.
 14. Биосензори и наносензори. On-Line и In-Vivo мерења.

Теоријске вежбе:

0 поена (1 час недељно)

Лабораторијске вежбе:

25 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 • 1-4. nedelja: Grupne vežbe iz optičkih metoda (Proučavanje hidrolize bromazepama, Vezivanje malih molekula (varfarina ili diazepama) za humani serum albumin, ICP-OES analiza, Određivanje α-amino azota, Refraktometrijska analiza alkohola).
 • 5. nedelja: Kolokvijum iz optičkih metoda.
 • 6. nedelja: Grupne vežbe iz konduktometrije (Određivanje temp. koeficijenta natrijum-hlorida, Određivanje zavisnosti provodljivosti od koncentracije, Određivanje konstante disocijacije sirćetne kiseline)
 • 7. nedelja: Kolokvijum iz konduktometrije i pojedinačne vežbe (Kiselinsko-bazna ili taložna titracija).
 • 8-9. nedelja: Grupne vežbe iz potenciometrije (Određivanje sadržaja fluorida jon-selektivnom elektrodom, Određivanje sadržaja fosforne kiseline realnom uzorku, Određivanje pKa potenciometrijski, Određivanje konstante stabilnosti [Ag(NH3)2]+).
 • 10. nedelja: Kolokvijum iz potenciometrije i pojedinačne vežbe (Taložna ili kiselinsko-bazna titracija).
 • 11. nedelja: Grupne vežbe iz elektrolize (Kulometrijska titracija arsena generisanim bromom, Kulometrijska titracija arsena generisanim jodom).
 • 12. nedelja: Kolokvijum iz elektrolize i pojedinačne vežbe (Elektrogravimetrijska analiza bakra ili olova, Kulometrijska analiza HCl).
 • 13. nedelja: Grupne vežbe iz polarografije i voltametrije (Određivanje polutalasnih potencijala Cu, Pb i Cd u dva osnovna elektrolita, Ispitivanje reverzibilnosti sistema heksacijanoferat(III)/heksacijanoferat(II) cikličnom voltametrijom).
 • 14. nedelja: Kolokvijum iz polarografije i voltametrije.

Семинарски радови:

5 поена

Колоквијуми:

20 поена

Писмени испит:

25 поена

Усмени испит:

25 поена

Wed Apr 24 16:29:19 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет