Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
408A1

Naziv predmeta:
Uvod u biohemiju

Školska godina:

2018/2019.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

4

Vrsta studija:

osnovne akademske studije, integrisane osnovne i diplomske studije

Studijski programi:

Hemija: 2. godina, letnji semestar, izborni (E12H1), naučno-stručni predmet

Biohemija: 1. godina, letnji semestar, izborni (E11B1), akademsko-opšteobrazovni predmet

Hemija životne sredine: 1. godina, letnji semestar, izborni (E11S1), akademsko-opšteobrazovni predmet

Nastava hemije: 2. godina, letnji semestar, izborni (E12P1), naučno-stručni predmet

Nastavnici:

dr Tanja D. Ćirković Veličković
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Jelena Z. Radosavljević
docent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnik:

Mirjana Ž. Radomirović, Diplomirani biohemičar
stručni saradnik, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: jedan čas predavanja + jedan čas teorijskih vežbi + dva časa laboratorijskih vežbi (1+1+2)

Ciljevi:

Upoznavanje studenata sa osnovama biohemijskih procesa, predmetom proučavanje biohemije i specifičnostima rada sa biološkim materijalima.

Ishod:

Student stiče osnovna predznanja o predmetu proučavanja biohemije i praktičnim aspektima rada sa biološkim materijalom.

Oblici nastave:

Predavanja, teorijske vežbe, laboratorijske vežbe, radionice.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Osnovna literatura:

 • R. Karlson: Biokemija (odabrana poglavlja)
 • Nada Šerban: Ćelija - strukture i oblici (odabrana poglavlja)
 • David L. Nelson, Michael M. Cox: Lehninger principles of biochemistry (odabrana poglavlja)
 • L. A. Seidman: Basic Laboratory Calculations for Biotechnology (odabrana poglavlja)

Pomoćna literatura:

Materijal sa predavanja i vežbi.

Dodatni materijal:

http://www.chem.bg.ac.rs/~mnikolic

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (1 čas nedeljno)

Program rada:

 • Definicija, predmet proučavanja i multidisciplinarni karakter biohemije kao dela nauka o živim sistemima (Life Sciences).
 • Specifičnosti rada sa biološkim uzorcima i materijalima.
 • Građa ćelije. Prokariotske i eukariotske ćelije. Organele. Uloga ćelijske membrane i ćelijskog zida. Biljne i životinjske ćelije: sličnosti i razlike.
 • Od makromolekula do organizma: hijararhijska organizacija živih sistema.
 • Uloga vode i minerala za funkcionisanje živih sistema.
 • Značaj nekovalentnih interakcija,hemijske ravnoteže i slabih kiselina i baza za biohemijske procese.
 • Termodinamički aspekti živih sistema. Razmena materije i energije u ćeliji. Prenos informacija u živim sistemima.

Teorijske vežbe:

20 poena (1 čas nedeljno)

Program rada:

 • Simboli i jedinice u (bio)hemiji.
 • Laboratorijski dnevnik.
 • Grafičko predstavljanje rezultata.
 • Pravljenje rastvora. Razblaženja.
 • Puferi u biohemiji.

Laboratorijske vežbe:

20 poena (2 časa nedeljno)

Program rada:

 • Osnove rada sa biološkim uzorcima i materijalima. Priprema uzoraka i odlaganje biološkog otpada.
 • Osnovni instrumenti u biohemijskoj laboratoriji. Svrha i principi rada.
 • Mikroskopski preparati ćelija i tkiva. Određivanje koncentracije ćelija i rad sa ćelijama u suspenziji.
 • Određivanje nepoznate koncentracije jedinjenja spektrometrijom pomoću standardne serije rastvora.
 • Upoznavanje sa osnovnim svojstvima odabranih bio(makro)molekula.
 • Pravljenje rastvora i razblaženja: eksperimentalni aspekti.

Kolokvijumi:

20 poena

Pismeni ispit:

30 poena

Mon May 7 13:06:04 2018

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet