Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
237H1

Naziv predmeta:
Hemija heterocikličnih jedinjenja

Školska godina:

2017/2018.

Uslovi pohađanja:

200A1 + 200E1

ESPB:

4

Vrsta studija:

osnovne akademske studije

Studijski program:

Hemija: 3. godina, zimski semestar, obavezni, naučno-stručni predmet

Nastavnik:

dr Igor M. Opsenica
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Vladimir D. Ajdačić, master hemičar
istraživač-pripravnik, Inovacioni centar, Studentski trg 12-16, Beograd

Katarina B. Bogojević, master hemičar
demonstrator, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: dva časa predavanja + dva časa laboratorijskih vežbi (2+0+2)

Ciljevi:

Upoznati studente sa tradicionalnim i savremenim pristupima u oblasti hemije heterocikličnih jedinjenja.

Ishod:

Razumevanje strukture, osobina i reaktivnosti pojedinih klasa heterocikličnih jedinjenja. Osposobljenost za istraživanja u oblastima sinteze heterocikličnih jedinjenja za potrebe medicinske hemije i hemije prirodnih proizvoda.

Oblici nastave:

Predavanja, laboratorijske vežbe.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

 • I. Opsenica: Hemija heterocikličnih jedinjenja I, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2016. ISBN: 978-86-7220-079-9
 • J. A. Joule, K. Mills: Heterocyclic Chemistry, Wiley-Blackwell, 2010. ISBN 978-1-405-13300-5

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

0 poena (2 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Uvodno predavanje.
 2. Nomenklatura heterocikličnih jedinjenja.
 3. Zasićena heterociklična jedinjenja.
 4. Pirol.
 5. Furan.
 6. Tiofen.
 7. Indol.
 8. Benzo[b]furan.
 9. Benzo[b]tiofen.
 10. Piridin.
 11. Hinolin.
 12. Metodološki pristup u sintezi prirodnih proizvoda i biološki aktivnih heterocikličnih jedinjenja.

Laboratorijske vežbe:

30 poena (2 časa nedeljno)

Program rada:

Eksperimentalne vežbe obuhvataju realizaciju pet preparata koji predstavljaju eksperimentalne ilustracije gradiva koje se obrađuje u okviru predavanja. Preparati obuhvataju sinteze i transformacije pojedinih klasa heterocikličnih jedinjenja koje su opisane u literaturi. Pored toga, u okviru eksperimentalnih vežbi studenti se upoznaju sa osnovnim tehnikama izolovanja i prečišćavanja sintetisanih jedinjenja.

 1. Nearomatična heterociklična jedinjenja.
 2. Pirol.
 3. Furan.
 4. Tiofen.
 5. Indol.
 6. Benzo[b]furan.
 7. Benzo[b]tiofen.
 8. Piridin.
 9. Hinolin.

Pismeni ispit:

40 poena

Usmeni ispit:

30 poena

Mon Apr 30 12:46:25 2018

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet