Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
302H1

Naziv predmeta:
Analitička hemija 2

Školska godina:

2018/2019.

Uslovi pohađanja:

101A1 + 301H1 + 301L1

ESPB:

10

Vrsta studija:

osnovne akademske studije

Studijski program:

Hemija: 2. godina, zimski semestar, obavezni, stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Rada M. Baošić
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Aleksandra M. Dramićanin, master hemičar
asistent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Slađana Z. Đurđić, master hemičar
asistent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Olivera S. Marković, master hemičar
istraživač-pripravnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Njegoševa 12, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: tri časa predavanja + dva časa teorijskih vežbi + pet časova laboratorijskih vežbi (3+2+5)

Ciljevi:

Poznavanje osnovnih principa gravimetrije i volumetrije.

Ishod:

Obučenost za izbor metode i izradu analize uzorka sa odgovarajućom tačnošću i preciznošću.

Oblici nastave:

Predavanja, eksperimentalne vežbe (grupne i pojedinačne) i teorijske vežbe.

Vannastavne aktivnosti:

Posle časova predviđenih za obnavljanje gradiva predviđeno je samostalno vežbanje zadataka, reševanje problema, sređivanje grupnih grupnih vežbi i priprema za polaganje kolokvijuma.

Literatura:

Osnovna literatura:

 • J. Savić, M. Savić: Osnovi analitičke hemije, Svjetlost, Sarajevo
 • R. Baošić, A. Lolić, J. Mutić, N. Stevanović: Klasične metode kvantitativne hemijske analize, Službeni glasnik, Beograd, 2018

Pomoćna literatura:

 • D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler: Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, Hrvatska, 1999.

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

3 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

 • Podela kvantitativnih metoda analize; Osnovni principi gravimetrije; Primeri gravimetrijskih određivanja.
 • Uvod u volumetriju; Metode neutralizacije i njihova primena.
 • Taložne metode i njihova primena.
 • Kompleksometrija i njena primena.
 • Redoks metode i njihova primena.
 • Prevođenje kompleksnih uzoraka u rastvor; analiza realnih uzoraka.
 • Obrada i validacija rezultata.

Teorijske vežbe:

10 poena (2 časa nedeljno)

Program rada:

U okviru teorijskih vežbi student treba da vežba računske zadatke i rešava probleme vezane za određene oblasti klasične analitičke hemije (gravimetrijske i volumetrijske analize).

Na kraju semestra je predviđena izrada kolokvijuma (10 poena).

Laboratorijske vežbe:

27 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

 • Gravimetrija. Pojedinačne analize
 • Grupne vežbe iz kiselinsko-baznih metoda. Pojedinačne analize
 • Grupne vežbe iz taložnih metoda. Pojedinačne analize
 • Grupne vežbe iz kompleksometrije. Pojedinačne analize
 • Grupne vežbe iz metoda oksido-redukcije. Pojedinačne analize

Eksperimentalni deo (maksimalan broj poena - 27): Analiza urađena iz prvog puta se boduje sa 3 poena, a iz svakog sledećeg sa 2 poena.

Kolokvijumi:

10 poena

Napomene:

Kolokvijumi (maksimalan broj poena - 10): kolokvijumi se polažu na terminima eksperimentalnih vežbi, redom po oblastima i ima ih pet; uslov za polaganje kolokvijuma su urađene i overene grupne vežbe; kolokvijum se sastoji od zadatka koji je eliminatoran, i teorijskog dela. Kolokvijum se boduje sa maksimalno 2 poena; na jednom terminu student ima pravo da polaže dva puta.

Pismeni ispit:

20 poena

Usmeni ispit:

30 poena

Thu Feb 7 12:17:58 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet