Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
751H1

Naziv predmeta:
Zelena hemija

Školska godina:

2019/2020.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

9

Vrsta studija:

master akademske studije, integrisane osnovne i master akademske studije

Studijski programi:

Nastava hemije: 5. godina, zimski semestar, izborni (E5AP1), stručno-aplikativni predmet

Hemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E52H1), stručno-aplikativni predmet

Hemija životne sredine: 1. godina, zimski semestar, izborni (E52S1), stručno-aplikativni predmet

Nastavnici:

dr Igor M. Opsenica
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Vladimir P. Beškoski
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnik:

Andrea M. Nikolić, master hemičar
asistent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: četiri časa predavanja + dva časa teorijskih vežbi + tri časa laboratorijskih vežbi (4+2+3)

Ciljevi:

Civilizacijski napredak ja kao neminovnu posledicu doneo i narušavanje ekološke ravnoteže, što se ogleda u zagađenju životne sredine, prekomernoj potrošnji neobnovljivih sirovina i klimatskim promenama. Da bi se uskladio razvoj sa zaštitom i očuvanjem životne sredine potrebno je suštinski izmeniti koncept industije i poljoprivrede, što već sada u manjoj meri omogućava zelena hemija (i inženjerstvo), a za budućnost je uslov bez koga se neće moći, kako bi se ostvario istinski održivi razvoj. Zato je cilj ovog predmeta da studente usmeri ka novim pristupima u hemiji i njenoj primeni, da bi celovito sagledavali značaj i domete hemije prema zahtevima savremenog društva.

Ishod:

Teorijska i praktična znanja koja će studenti steći omogućiće im da racionalno pristupaju rešavanju konkretnih problema na savremeni i održiv način, upotrebljavajući hemijska znanja u obrazovanju, istraživanju i razvoju i zaštiti i očuvanju životne sredine.

Oblici nastave:

Interaktivna nastava, teorijske vežbe, individualne laboratorijske vežbe i seminarski radovi.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

 • M. Lancaster: Green Chemistry - An Introductory Text, RSC, Cambridge, 2002, pp. 310
 • M. Doble, A. K. Kruthiventi: Green Chemistry and Engineering, Elsevier, Amsterdam, 2007, pp. 326
 • J. A. Tao, R. Kazlauskas: Biocatalysis for Green Chemistry and Chemical Process Development, Wiley, Hoboken, 2011, pp. 479
 • H. W. Roesky, D. K. Kennepohl (editors): Experiments in Green and Sustainable Chemistry, Wiley-VCH, Weiheim, 2007, pp. 283
 • R. A. Sheldon, I. Arends, U. Hanefeld: Green Chemistry and Catalysis, Wiley-VCH, 2007, ISBN 978-3-527-30715-9
 • Materijali sa predavanja i vežbi

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Uvodno predavanje
 2. Principi zelene hemije
 3. Principi zelenog inženjerstva
 4. Reakcije bez rastvarača
 5. Reakcije u vodenoj sredini
 6. Rastvarači u zelenoj hemiji
 7. Zelena organska sinteza
 8. Upotreba mikrotalasnog zračenja
 9. Obnovljive sirovine u hemijskoj industriji
 10. Ograničenja izvora neobnovljivih sirovina i značaj reciklaže
 11. Hemijska industrija na bazi ugljen-dioksida i S-1 jedinjenja
 12. Zelena biotehnologija kao integralni deo zelene hemije
 13. Biotehnologija životne sredine kao elemenat zelene hemije
 14. Novi katalitički i biokatalitički procesi za dobijanje biogoriva
 15. Koncept održive hemije i budućnost hemije u zelenoj ekonomiji

Teorijske vežbe:

5 poena (2 časa nedeljno)

Laboratorijske vežbe:

20 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Reakcije bez rastvarača
 2. Reakcije u vodenoj sredini
 3. Sinteza i upotreba jonskih tečnosti
 4. Upotreba reagenasa i katalizatora na čvrstom nosaču
 5. Upotreba mikrotalasnog zračenja u organskoj sintezi
 6. Biogoriva (bioetanol, biodizel i biogas)
 7. Mikrobiološka sinteza mlečne kiseline kao monomera za dobijanje polimlečne kiseline (PLA)

Seminarski radovi:

15 poena

Usmeni ispit:

50 poena

Thu Nov 28 12:04:30 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet