Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Hemija Biohemija Hemija životne sredine

Studijski program "Hemija"

Studijski program master akademskih studija "Hemija" ima 60 ESPB i obuhvata izborne (27 ESPB) predmete, studijski istraživački rad (13 ESPB) i diplomski rad (20 ESPB). U okviru izbornih predmeta studenti biraju predmete koje nisu slušali na osnovnim studijama i/ili više kurseve osnovnih predmeta. Studenti se kroz individualni rad sa mentorom, u okviru studijskog istraživačkog rada i kroz izradu diplomskog rada, usmeravaju ka samostalnom istraživačkom radu.

Predviđene metode izvođenja nastave su predavanja, laboratorijske (eksperimentalne) vežbe, teorijske vežbe i seminarski radovi. Imajući u vidu sve specifičnosti ovog studijskog programa, u okviru laboratorijskih vežbi predviđen je samostalan rad, koji uključuje i upotrebu najsavremenijih aparata i uređaja. Hemijski fakultet raspolaže najmodernijim instrumentima koji će studentima master akademskih studija hemije biti na raspolaganju za obuku.

Nastava se izvodi kroz rad sa malim grupama studenata i kroz individualni (mentorski) rad, dok su metode rada prilagođene broju studenata (konsultacije, seminari, itd). Poseban akcenat je na eksperimentalnom radu sa elementima istraživačkog rada koji se po pravilu obavlja u timskom radu u istraživačkim (nastavničkim) laboratorijama. U svim oblicima nastave je predviđena primena računara.

Uslovi za upis

Završene osnovne akademske studije u obimu od 240 ESPB.

Ciljevi studijskog programa

Primarni cilj studijskog programa je da izgradi stručnjake sa visokim nivoom fundamentalnog i primenjenog znanja iz različitih oblasti hemije, čija će master diploma (zajedno sa diplomom osnovnih studija) biti prepoznata/priznata od strane svih evropskih institucija i koja će omogućiti studentima da nađu odgovarajuće zaposlenje ili da nastave doktorske studije iz hemije ili srodnih disciplina na domaćim ili na nekom od evropskih univerziteta.

Ishod studija

Po završetku studija na studijskom programu Hemija kandidat stiče zvanje "master hemičar".

Studenti će biti osposobljeni da izvedu, u okviru timskog rada (ali i samostalno), sve faze dela istraživanja u okviru istraživačkog (naučnog) projekta. Steći će iskustvo u radu sa savremenim instrumentima koji se koriste u istraživačkim laboratorijama.

Studenti će biti u stanju da primene samostalno kompleksne hemijske protokole i biće familijarni sa primenom računara u svim fazama istraživačkog rada. Biće u stanju da usmeno i pismeno prezentiraju rezultate svog rada na naučnim skupovima.

Po završetku ovih studija studenti će proširiti znanje iz različitih oblasti hemije, razviće sposobnosti za rešavanje naučnih i stručnih problema primenom analitičkih i računarskih metoda. Biće osposobljeni za samostalan rad u hemijskim laboratorijama različitih profila i namena (istraživanje i razvoj, kontrola kvaliteta, standardizacija, praćenje procesa, itd). Steći će znanja i veštine potrebne za rad sa realnim, kompleksnim uzorcima i razviće sposobnosti proučavanja literature i kritičkog prikazivanja sakupljenih podataka. Steći će iskustvo u samostalnom radu na savremenim instrumentima, kao i odgovarajuću laboratorijsku praksu. Studenti će biti u stanju da u okviru timskog rada obrade istraživački problem, prezentiraju ga u okviru diplomskog rada, kao i da usmeno odbrane svoj rad.

Pristup daljim studijama

Imalac diplome ima pravo da upiše doktorske akademske studije u obimu od 180 ESPB.

Profesionalni status

Studenti koji su uspešno završili master akademske studije hemije:

Akreditacija

Studijski program je akreditovan odlukom br. 612-00-00495/2013-04 od 7. 5. 2013.

Nastavni plan

Nedeljni broj časova po predmetima je označen kao: predavanja + teorijske vežbe + laboratorijske vežbe ili kao: (aktivna nastava + samostalni rad).

Predmet Šifra ESPB Semestar
I godina 1 2
Izborni predmet 1 E51H1 9  
Izborni predmet 2 E52H1 9  
Izborni predmet 3 E53H1 9  
Studijski istraživački rad R51H1 3 (0+3)  
Studijski istraživački rad R52H1 10   (0+10)
Završni rad Z50H1 20   (0+20)
  60  
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
Izborni predmet 3

Izborni predmeti mogu biti i drugi predmeti koji su obavezni na ostalim studijskim programima istog nivoa studija.

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet