Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

ИНТЕГРИСАНЕ ОСНОВНЕ И МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Студијски програм "Настава хемије"

Наставни предмети студијског програма интегрисаних академских студија "Настава хемије" могу се сврстати у неколико група. Једну групу чине курсеви који студентима пружају основна знања из најважнијих природних наука (пре свега физике и физичке хемије) и математике. Следећу групу чине основни хемијски курсеви из области опште хемије, неорганске, органске, аналитичке хемије, биохемије, хемије природних производа, примењене (индустријске) хемије и хемије животне средине. На темељима ове две групе предмета, студенти прате курсеве на којима стичу и виши ниво знања из најважнијих области хемије. Специјализовани курс енглеског језика омогућава праћење најсавременије научне и стручне литературе. Студијски програм "Настава хемије" задовољава захтеве важећег Закона о основама система образовања и васпитања и садржи потребне елементе које Закон прописује за обављање образовно-васпитног рада: студије у трајању од 300 ЕПСБ (у складу с важећим Законом о високом образовању) и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова, и шест бодова школске праксе. Из наведене групе предмета студијски програм нуди 63 ЕСПБ, као и 14 ЕСПБ школске праксе. Такође, студенти се оспособљавају за примену информационо-комуникационих технологија у образовању. Кроз дипломски рад студенти се оспособљавају да примене стечена знања у решавању проблема у домену наставе хемије и историје хемије. Студијски програм је усаглашен и са Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године коју је Влада РС усвојила 2012. године, према којој се петогодишње интегрисане студије препоручују као најбољи начин за развој професионалних компетенција наставника.

Услови за упис

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма интегрисаних академских студија "Настава хемије":

  1. формирање знања из области опште хемије, неорганске хемије, аналитичке хемије, физичке хемије, органске хемије, примењене хемије, биохемије, као основе за планирање и обраду садржаја наведених области у настави хемије у основној школи и средњим школама;
  2. формирање вештине експерименталног рада у лабораторији и способности планирања огледа, постављања и извођења огледа;
  3. формирање знања из психологије о узрастним карактеристикама ученика, како се деца развијају и уче и како се наставом обезбеђује развој ученика, и из педагогије о захтевима које треба да задовољи организовање, релизација и праћење и процењивање ефеката образовања;
  4. оспособљавање за организовање и извођење часа према задатим циљевима и на задатом садржају, као и за критички процену сопствене праксе и предузимање активности за унапређивање процеса наставе/учења хемије;
  5. разумевање педагошке улоге праћења и процењивања ученичких постигнућа, оспособљавање за избор одговарајућег начина за праћење и вредновање ученичких постигнућа, за припрему инструмената (тестова) за проверавање ученичких постигнућа и за организовање и извођење проверавања.
Исход студија

По завршетку студија на студијском програму Настава хемије кандидат стиче звање "мастер професор хемије".

Исходи савладавања студијског програма су следећи:

Приступ даљим студијама

Ималац дипломе има право да упише специјалистичке академске студије у укупном обиму од 60 ЕСПБ или докторске академске студије у обиму од 180 ЕСПБ.

Професионални статус

Студенти који су успешно завршили студијски програм "Настава хемије":

Акредитација

Студијски програм је акредитован одлуком бр. 612-00-00495/2013-04 од 27. 6. 2014.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I година 1 2
Математика 001A1 9 4+4+0  
Физика 011A1 9 4+2+3  
Општа хемија 101A1 8 5+2+0  
Практикум из опште хемије 101E1 4 0+0+4  
Енглески језик 031A1 3   3+0+0
Психологија 042P1 4   3+0+0
Неорганска хемија 1 102A1 6   4+2+0
Практикум из неорганске хемије 1 102E1 4   0+0+4
Аналитичка хемија 1 301A1 4   2+1+0
Практикум из аналитичке хемије 1 301E1 5   0+0+6
Изборни предмет 1 E11P1 4  
  60  
II година 1 2
Физичка хемија 1 021A1 7 4+0+3  
Аналитичка хемија 2 302A1 10 2+1+6  
Физичка хемија 2 022A1 7   3+0+3
Педагогија 043P1 4   3+0+0
Инструментална аналитичка хемија 303A1 8   3+0+5
Изборни предмет 2 E12P1 4  
Органска хемија 200A1 12 4+1+0
Практикум из органске хемије 200E1 8 0+0+4
  60  
III година 1 2
Неорганска хемија 2 103P1 6 3+0+3  
Виши курс органске хемије 203P1 10 4+1+5  
Структурне инструменталне методе 221K1 7 4+2+0  
Хемија природних производа 411A1 7 3+0+3  
Филозофија природних наука 041P1 4   3+0+0
Биохемија 409A1 7   3+0+3
Индустријска хемија 501A1 7   3+0+3
Методика наставе опште и неорганске хемије 601P1 6   2+4+0
Изборни предмет 3 E13P1 6  
  60  
IV година 1 2
Школски огледи у настави хемије 1 238P1 8 2+0+6  
Хемија животне средине 519P1 6 2+0+3  
Методика наставе органске хемије 602P1 8 2+4+0  
Изборни предмет 4 E14P1 8  
Школски огледи у настави хемије 2 239P1 8   2+0+6
Школска пракса 605P1 8   (0+6)
Историја хемије 611P1 4   3+0+0
Изборни предмет 5 E15A1 10  
  60  
V година 1 2
Методика наставе хемије 1 653P1 9 4+4+0  
Школска пракса и истраживачки рад 656P1 10 (0+14)  
Изборни предмет А E5AP1 9  
Изборни предмет Б E5BP1 7  
Методика наставе хемије 2 654P1 9   4+4+0
Завршни рад Z50P1 16   (0+16)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
Изборни предмет 3
Изборни предмет 4
Изборни предмет 5
Изборни предмет А
Изборни предмет Б

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет