Факултетски органи

  1. Орган управљања
  2. Орган пословођења
  3. Стручни органи
  4. Наставно-научне јединице
  5. Стручне службе
  6. Студентски парламент

Организациона и управљачка схема Факултета

1. Орган управљања

1.1. Савет Факултета
(председава Председник Савета)


2. Орган пословођења

2.1. Декан Факултета
(одговара Председнику савета)

2.2. Продекани Факултета
(одговорају Декану и Председнику савета):

2.2.1. Продекан за наставу

2.2.2. Продекан за науку и међународну сарадњу

2.2.3. Продекан за финансије

2.2.4. Студент продекан

2.3. Декански колегијум
(председава Декан Факултета)
Декански колегијум чине Декан и продекани, а њиховом раду по потреби присуствује и секретар Факултета.
Студент продекан учествује у раду деканског колегијума када се разматрају студентска питања, укључујући и питања режима студија и студијских програма.
Ради разматрања питања и заузимања ставова значајних за рад Факултета, Декан може сазвати проширени декански колегијум, који поред чланова деканског колегијума чине и шефови катедри.


3. Стручни органи Факултета

3.1. Наставно-научно веће
(председава Декан Факултета)

3.2. Сталне комисије Наставно-научног већа
(комисије одговарају Наставно-научном већу):

3.2.1. Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета наставе

3.2.2. Комисија за праћење и унапрешење квалитета наставе

3.2.3. Комисија за самовредновање

3.2.4. Комисија за мастер и докторске студије

3.2.5. Комисија за признавање страних високошколских исправа

3.2.6. Комисија за дисциплинску одговорност студената

3.2.7. Комисија за признавање испита

3.2.8. Комисија за упис на основне и интегрисане академске студије

3.2.9. Етичка комисија

3.2.10. Етичка комисија за употребу хуманог биолошког материјала и истраживање

3.2.11. Комисија за прављење распореда наставе и испита

3.3. Изборно веће
(председава Декан Факултета)


4. Наставно-научне јединице

4.1. Катедре
(Шеф катедре одговара Наставно-научном већу)

4.1.1. Катедра за аналитичку хемију

4.1.2. Катедра за биохемију

4.1.3. Катедра за наставу хемије

4.1.4. Катедра за општу и неорганску хемију

4.1.5. Катедра за органску хемију

4.1.6. Катедра за примењену хемију

4.2. Библиотека
(руководилац Библиотеке је Продекан за науку и међународну сарадњу - одговара Декану Факултета)

4.3. Збирка великана српске хемије

4.4. Центар за издавачку делатност
(руководилац је председник Комисије за издавачку делатност - одговара Декану Факултета)


5. Стручне службе Факултета

5.1. Секретаријат Факултета са стручним службама:

5.1.1. Секретар Факултета
(одговара Декану)

5.1.2. Служба за правне, кадровске и опште послове
(руководилац је Шеф Службе - одговара Декану и Секретару Факултета)

5.1.3. Служба за студентске послове
(руководилац је Шеф Студентске службе - одговара Декану, Продекану за наставу и Секретару Факултета)

5.1.4. Служба за финансијско-материјалне послове са магацином стакла и хемикалија
(руководилац је Шеф рачуноводства - одговара Декану и Продекану за финансије)

5.1.5. Техничка служба
(руководилац је Шеф техничке службе - одговара Декану и Секретару Факултета)

5.2. Рачунарска мрежа ХемНет
(руководилац је Супервизор Хемнет-а - одговара Декану Факултета)

5.3. Стручнотехнички сарадници за рад у лабораторијама
(одговарају шефовима катедри)


6. Студентски парламент
    (одговара студентима - председава председник Парламента)


Сви додатне информације се могу наћи у Статуту Хемијског факултета на страници:
Закон о високом образовању и прописи Факултета.