О Центру

[Clanovi IC HF, 3. 11. 2022.]

Иновациони центар Хемијског факултета у Београду д.о.о. (ИЦХФ) је основан 29. 6. 2009. године. ИЦХФ је организација која развија и примењује научна и стручна знања у циљу стварања нових и унапређења постојећих производа, технологија, процеса и услуга. Активности ИЦХФ односе се на истраживање и развој у области природних и технолошких наука, реализацију пројеката и организацију образовања. Тренутно, ИЦХФ запошљава 43 истраживача, 1 научног саветника, 8 виших научних сарадника, 21 научног сарадника, 5 истраживача-сарадника и 8 истраживача-приправника. Велики број публикација објављен је у међународним часописима са СЦИ листе и значајан број пројеката је реализован захваљујући стручности истраживача запослених у ИЦХФ. Сарадња са привредом кроз примењена техничка решења, иновације и научни и стручни резултати који имају непосредну примену, је важан део активности.

Основни правци истраживачког развоја на ИЦХФ су:

  • дизајн, синтеза, карактеризација и испитивање физиолошког дејства нових органских и неорганских једињења употребом адекватних савремених експерименталних и теоријских метода, укључујући: нове синтетичке методе, савремене спектроскопске и спектрометријске технике за структурну карактеризацију и анализу, in vitro и in vivo есеје за испитивање биолошког дејства;
  • молекулско моделовање и примена квантно-механичких метода;
  • развој нових аналитичких метода за процену аутентичности хране биљног порекла и природних материјала;
  • третман отпадних вода;
  • молекулска алергологија и протеинска имунохемија, као и остала истраживања која обухватају све области хемије као и интердисциплинарна истраживања која се остварују у сарадњи са другим научним установама.

Основна документа Иновационог центра ХФ


InovaLab

InovaLab - Лабораторија за испитивање аутентичности хране Иновационог центра је 23. 10. 2018. акредитована од стране Акредитационог тела Србије у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006:

сертификат о акредитацији   и   одлука Комисије   (PDF)

Лабораторија је од 26. 5. 2021. прешла на нови стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017:

сертфикат о акредитацији   и   одлука Комисије   (PDF)

Позивамо вас да посетите   Интернет презентацију InovaLab-а!


МикроПрот лабораторија

МикроПрот је лабораторија за изучавање микро и нано пластике, производњу рекомбинантних протеина, изоловање протеина из природних извора и карактеризацију протеомиком заснованом на масеној спектрометрији.

МикроПрот лабораторија развија и примењује напредне методе карактеризације протеина и микропластике, и функционише као засебна целина у оквиру Иновационог центра Хемијског факултета у Београду д.о.о. Проистекла је из научноистраживачких и иновационих пројеката у области развоја биотехнологије и аналитике протеина хране и протеина значајних за биомедицину (пројекат CAPSIDO, пројекат ShellPCR), као и неколико европских истраживачких пројеката који прате утицај загађења животне средине на људско здравље (IMPTOX, FoodenTwin и FCUB-ERA).

Позивамо вас да посетите   Интернет презентацију МикроПрот лабораторије!