О Катедри

Истраживачки рад на Катедри за органску хемију реализује се у неколико области које се међусобно преплићу и надовезују.

Развој каталитичких синтетичких методологија, као што су органокатализоване реакције и реакције катализоване органометалним комплексима прелазних метала представљају значајан део истраживања у области органске хемије.

Поред тога, тоталне синтезе природних биолошки активних молекула и синтезе њихових структурних аналога у циљу развоја активнијих деривата су, такође, важан део истраживања која се реализују у оквиру Катедре.

Нарочита пажња посвећена је развоју методологије за синтезу и дериватизацију хетероцикличних једињења у циљу ефикасног добијања високофункционализованих молекула као и разумевању механистичких путева за њихово настајање.

Посебну област истраживања на Катедри обухвата дизајн, синтеза и проучавање супрамолекулске организације волуминозних и планарних структура у циљу добијања молекулских машина и функционалних наноматеријала.

Изоловање, карактеризација и испитивање биолошке активности секундарних метаболита из биљака, гљива, стонога, инсеката, као и проучавање хемотаксономије испитиваних врста, представља још једну област на коју су фокусирани чланови Катедре.

Део истраживања у области медицинске хемије обухвата дизајн и синтезу библиотека једињења активних на еукариотске патогене, вирусе, бактерије и ћелије рака. Осим синтезе, истраживање је фокусирано и на разумевање механизама дејства једињења у биолошким системима.