Право уписа у прву годину основних и интегрисаних академских студија имају лица која су завршила средње образовање у четворогодишњем трајању и положила пријемни испит, или кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе имали запажен успех на републичком такмичењу које организује Министарство просвете и спорта, односно на међународном такмичењу.

Документа потребна за пријављивање на конкурс

Приликом пријаве на конкурс, подносе се:

 1. Електронска пријава:   www.chem.bg.ac.rs/sp/enr_appl0.py
 2. Фотокопије следећих докумената:
  • 4 сведочанства из средње школе
  • диплома о завршеном матурском испиту
 3. Оригинална документа (на увид)
 4. Уплатница за полагање пријемног испита: 5.000,00 дин.
  (прималац: Хемијски факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 12-16, Београд;
  жиро-рачун бр: 840-1817666-82; позив на број: 750)
  • 2.500,00 дин. за оне који су ослобођени полагања пријемног испита

Пријемни испити

Кандидати који конкуришу за упис на студијске програме Хемија, Хемија животне средине и Настава хемије полажу пријемни испит из хемије, док кандидати који конкуришу за упис на студијски програм Биохемија полажу пријемне испите из хемије и биологије (пријемни испит из биологије организује Биолошки факултет Универзитета у Београду).

Систем бодовања

Успех у средњој школи носи максимално 40 бодова. Рачуна се тако што се збир просечних оцена у сва четири разреда множи са два.

Резултат на пријемном испиту бодује се од 0 до 60 поена. За кандидате који конкуришу за студијски програм Биохемија, оба пријемна испита носе по 30 поена.

Да би се кандидат уписао на терет буџета мора да има укупно најмање 51 бод. Да би се уписао као самофинансирајући студнет, кандидат мора да има најмање 30 бодова.

Документа потребна за упис

За упис је потребно:

 1. ОВЕРЕНЕ ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНАТА:
  • 4 сведочанства средње школе
  • диплома
 2. Пожељно ОРИГИНАЛ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
 3. ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ ШВ-20 (попуњава се електронски у Студенској служби ХФ)
 4. ИНДЕКС (правилно попуњен, купује се на Факултету)
 5. ДВЕ ФОТОГРАФИЈЕ (једна се лепи на индекс)
 6. ТРОШКОВИ УПИСА
 7. ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ:
  • УГОВОР (добија се у Студентској служби ХФ)
  • ДОКАЗ О УПЛАТИ ГОДИШЊЕ ШКОЛАРИНЕ (једна четвртина укупне суме приликом уписа)
   на жиро-рачун Хемијског факултета број: 840-1817666-82, позив на број 700
 8. За држављане Републике Србије:   ЛИЧНА КАРТА (на увид)
  За стране држављане:   ПАСОШ

Накнадни упис

Кандидати који су у текућем уписном року полагали пријемни испит из хемије или хемије и биологије на другим факултетима Универзитета у Београду могу конкурисати за упис на Хемијском факултету у накнадном уписном року који се организује увек после уписа кандидата који су полагали пријемни испит на Хемијском факултету. За пријављивање на овај додатни конкурс потребна су селедећа документа:

 1. ПОТВРДА О ПОЛАГАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ ХЕМИЈЕ ИЛИ ХЕМИЈЕ И БИОЛОГИЈЕ од текуће године
 2. УПЛАТНИЦА од 2.500,00 дин. на жиро-рачун Хемијског факултета
  број 840-1817666-82, позив на број 750
 3. ОВЕРЕНЕ ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНАТА:
  • 4 сведочанства средње школе
  • диплома
 4. Пожељно ОРИГИНАЛ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
 5. ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ ШВ-20 (попуњава се електронски у Студенској служби ХФ)
 6. ИНДЕКС (правилно попуњен, купује се на Факултету)
 7. ДВЕ ФОТОГРАФИЈЕ (једна се лепи на индекс)
 8. ТРОШКОВИ УПИСА
 9. ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ:
  • УГОВОР (добија се у Студентској служби ХФ)
  • ДОКАЗ О УПЛАТИ ГОДИШЊЕ ШКОЛАРИНЕ (једна четвртина укупне суме приликом уписа)
   на жиро-рачун Хемијског факултета број: 840-1817666-82, позив на број 700
 10. За држављане Републике Србије:   ЛИЧНА КАРТА (на увид)
  За стране држављане:   ПАСОШ

Самофинансирајући студенти

Самофинансирајући студенти плаћају школарину за упис прве године студија у износу од 102.000,00 дин. Одлуком Савета Хемијског факултета омогућено је да се овај износ уплати у више једнаких рата, и то следећом динамиком:

За зимски семестар:

 • прва рата - при упису, најмање у износу од 8000 РСД без обзира на износ укупне школарине
 • друга рата - до 30. октобра
 • трећа рата - до 30. новембра
 • четврта рата - до 31. децембра
 • пета рата - до 31. јануара наредне календарске године
 • шеста рата - до 28. фебруара наредне календарске године

За летњи семестар:

 • прва рата - при упису, најмање у износу од 8000 РСД без обзира на износ укупне школарине
 • друга рата - до 30. априла
 • трећа рата - до 31. маја
 • четврта рата - до 30. јуна
 • пета рата - до 31. јула
 • шеста рата - до 31. августа

О преласку на студије на терет буџета видети у Статуту.


Додатне информације на телефон:   (011) 333-6678   (Студентска служба Хемијског факултета)
или на e-mail:   studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs