[Grb HF]

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Хемијски факултет

Srpski - latinica LAT

English ENG

Pocetna ПОЧЕТНА СТРАНА       Mapa МАПА САЈТА       Linkovi ЛИНКОВИ       ПОРТАЛИ:       Zaposleni ЗА ЗАПОСЛЕНЕ       Studenti ЗА СТУДЕНТЕ       WebMail WEBMAIL

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Научноистраживачки рад
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Хемија Биохемија Хемија животне средине

Студијски програм "Хемија животне средине"

Студије Хемије животне средине трају четири године (8 семестара). У оквиру студија студент треба да сакупи 240 ЕСПБ бодова. Студенти уписују студије након полагања пријемног испита из хемије (успех из средње школе 40 бодова, пријемни испит 60 бодова). Након завршених студија студент добија звање Дипломирани хемичар а кроз додатак дипломе се доказује његово опредељење за област хемије животне средине.

Предмети студијског програма основних академских студија "Хемија животне средине" који карактеришу његову структуру, односно садржај, могу се сврстати у неколико група. У једну групу могли би се убројати курсеви који студентима пружају основна знања из најважнијих природних наука (пре свега физике, физичке хемије, па и екологије) и математике. Затим, у посебну групу могли би се сврстати основни хемијски курсеви као што су општа, односно неорганска хемија, органска хемија, аналитичка хемија, биохемија, односно хемија природних производа и примењена, тј. индустријска хемија. Имајући у виду циљеве овог студијског програма, посебна пажња је посвећена, унутар аналитичке хемије, курсевима инструменталне анализе. На основама ове две групе предмета, студенти затим прате курсеве који су уско повезани са хемијом животне средине, и односе се, пре свега, на природу и судбину загађујућих супстанци у земљишту, површинским и подземним и отпадним водама, у ваздуху, односно атмосфери, у храни, као и загађујућих супстанци из појединих индустријских процеса, односно постројења. У ову, у методолошком смислу трећу по реду групу предмета, убрајају се они кроз које се учи на који начин се проблем загађења, односно загађујућих супстанци, може решити. Енглески језик чинио би посебну, у овом набрајању четврту, групу предмета.

Предвиђене методе извођења наставе су предавања, теоријске и лабораторијске вежбе. Имајући у виду све специфичности овог студијског програма, у оквиру вежби предвиђен је интензиван самосталан рад на најсавременијим аналитичким инструментима којима се може детектовати присуство и расподела и неорганксих и органских загађујућих супстанци у различитим супстратима, односно сегментима животне средине. Хемијски факултет у Београду се последњих година у доброј мери снадбео најмодернијим инструментима у неорганској, органској и аналитичкој хемији. Они ће студентима и овог студијског програма бити на располагању за обуку. Такође, у оквиру вежби посебна пажња биће посвећена узорковању. То подразумева сталне одласке на терен ради обуке у вези узимања узорака земљишта, седимената, подземних, површинских и отпадних вода, хране и ваздуха.

Очекује се да ће висок педагошки и научни ниво наставника и асистената Хемијског факултета, њихов непосредан и интензиван контакт са студентима, уз перманентно утврђивање градива и проверу знања студената, довести до дефинисања високо квалитетног едукативног процеса са високом пролазности студената.

▹   Додатни подаци о програму

Услови за упис, циљ, исход, професионални статус, приступ даљим студијама.

[1С2]
Акредитација

Студијски програм је акредитован одлуком бр. 612-00-00473/6/2019-03 од 23. 10. 2020.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I година 1 2
Математика 001A2 8 4+4+0  
Физика 011A2 9 4+2+3  
Општа хемија 101K2 8 5+2+0  
Практикум из опште хемије 101M2 4 0+0+4  
Енглески језик 031A2 3   3+0+0
Екологија 051S2 5   3+0+0
Неорганска хемија 102S2 6   5+1+0
Практикум из неорганске хемије 102T2 3   0+0+4
Аналитичка хемија 1 301A2 4   2+2+0
Практикум из аналитичке хемије 1 301E2 5   0+0+6
Изборни предмет 1 E11S2 5  
  60  
II година 1 2
Физичка хемија 1 021A2 7 4+0+3  
Метеорологија 052S2 2 2+0+0  
Органска хемија 1 201A2 10 4+1+4  
Аналитичка хемија 2 302A2 10 2+1+6  
Физичка хемија 2 022A2 7   3+0+3
Органска хемија 2 202A2 10   4+1+4
Инструментална аналитичка хемија 303A2 8   3+0+5
Основи хемије атмосфере и загађујуће супстанце у ваздуху 511S2 6   3+0+3
  60  
III година 1 2
Виши курс органске хемије 203S2 4 3+0+0  
Структурне инструменталне методе 221A2 9 4+5+0  
Хемија природних производа 411A2 7 3+0+3  
Геохемија и загађујуће супстанце у земљишту 512S2 8 3+0+4  
Биохемија 409A2 7   3+0+3
Индустријска хемија - најбоље расположиве технике 501S2 7   4+0+3
Хемодинамика загађујућих супстанци 515S2 7   3+0+4
Изборни предмет 2 E12S2 11  
  60  
IV година 1 2
Биотехнологије у животној средини 415S2 6 3+0+3  
Хемија вода и отпадних вода 513S2 9 4+0+5  
Изборни предмет 3 E13S2 12  
Стручна пракса P11S2 3 (0+6)  
Загађивачи хране 514S2 6   3+0+4
Изборни предмет 4 E14S2 6  
Изборни предмет 5 E15S2 10  
Израда завршног рада R11S2 7   (0+10)
Завршни рад Z10S2 1   (0+1)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
Изборни предмет 3
Изборни предмет 4
Изборни предмет 5

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет