[Grb HF]

UNIVERZITET U BEOGRADU

Hemijski fakultet

Srpski - cirilica ЋИР

English ENG

Pocetna POČETNA STRANA       Mapa MAPA SAJTA       Linkovi LINKOVI       PORTALI:       Zaposleni ZA ZAPOSLENE       Studenti ZA STUDENTE       WebMail WEBMAIL

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Naučnoistraživački rad
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Hemija Biohemija Hemija životne sredine

Studijski program "Hemija životne sredine"

Studije Hemije životne sredine traju četiri godine (8 semestara). U okviru studija student treba da sakupi 240 ESPB bodova. Studenti upisuju studije nakon polaganja prijemnog ispita iz hemije (uspeh iz srednje škole 40 bodova, prijemni ispit 60 bodova). Nakon završenih studija student dobija zvanje Diplomirani hemičar a kroz dodatak diplome se dokazuje njegovo opredeljenje za oblast hemije životne sredine.

Predmeti studijskog programa osnovnih akademskih studija "Hemija životne sredine" koji karakterišu njegovu strukturu, odnosno sadržaj, mogu se svrstati u nekoliko grupa. U jednu grupu mogli bi se ubrojati kursevi koji studentima pružaju osnovna znanja iz najvažnijih prirodnih nauka (pre svega fizike, fizičke hemije, pa i ekologije) i matematike. Zatim, u posebnu grupu mogli bi se svrstati osnovni hemijski kursevi kao što su opšta, odnosno neorganska hemija, organska hemija, analitička hemija, biohemija, odnosno hemija prirodnih proizvoda i primenjena, tj. industrijska hemija. Imajući u vidu ciljeve ovog studijskog programa, posebna pažnja je posvećena, unutar analitičke hemije, kursevima instrumentalne analize. Na osnovama ove dve grupe predmeta, studenti zatim prate kurseve koji su usko povezani sa hemijom životne sredine, i odnose se, pre svega, na prirodu i sudbinu zagađujućih supstanci u zemljištu, površinskim i podzemnim i otpadnim vodama, u vazduhu, odnosno atmosferi, u hrani, kao i zagađujućih supstanci iz pojedinih industrijskih procesa, odnosno postrojenja. U ovu, u metodološkom smislu treću po redu grupu predmeta, ubrajaju se oni kroz koje se uči na koji način se problem zagađenja, odnosno zagađujućih supstanci, može rešiti. Engleski jezik činio bi posebnu, u ovom nabrajanju četvrtu, grupu predmeta.

Predviđene metode izvođenja nastave su predavanja, teorijske i laboratorijske vežbe. Imajući u vidu sve specifičnosti ovog studijskog programa, u okviru vežbi predviđen je intenzivan samostalan rad na najsavremenijim analitičkim instrumentima kojima se može detektovati prisustvo i raspodela i neorganksih i organskih zagađujućih supstanci u različitim supstratima, odnosno segmentima životne sredine. Hemijski fakultet u Beogradu se poslednjih godina u dobroj meri snadbeo najmodernijim instrumentima u neorganskoj, organskoj i analitičkoj hemiji. Oni će studentima i ovog studijskog programa biti na raspolaganju za obuku. Takođe, u okviru vežbi posebna pažnja biće posvećena uzorkovanju. To podrazumeva stalne odlaske na teren radi obuke u vezi uzimanja uzoraka zemljišta, sedimenata, podzemnih, površinskih i otpadnih voda, hrane i vazduha.

Očekuje se da će visok pedagoški i naučni nivo nastavnika i asistenata Hemijskog fakulteta, njihov neposredan i intenzivan kontakt sa studentima, uz permanentno utvrđivanje gradiva i proveru znanja studenata, dovesti do definisanja visoko kvalitetnog edukativnog procesa sa visokom prolaznosti studenata.

▹   Dodatni podaci o programu

Uslovi za upis, cilj, ishod, profesionalni status, pristup daljim studijama.

[1Á2]
Akreditacija

Studijski program je akreditovan odlukom br. 612-00-00473/6/2019-03 od 23. 10. 2020.

Nastavni plan

Nedeljni broj časova po predmetima je označen kao: predavanja + teorijske vežbe + laboratorijske vežbe ili kao: (aktivna nastava + samostalni rad).

Predmet Šifra ESPB Semestar
I godina 1 2
Matematika 001A2 8 4+4+0  
Fizika 011A2 9 4+2+3  
Opšta hemija 101K2 8 5+2+0  
Praktikum iz opšte hemije 101M2 4 0+0+4  
Engleski jezik 031A2 3   3+0+0
Ekologija 051S2 5   3+0+0
Neorganska hemija 102S2 6   5+1+0
Praktikum iz neorganske hemije 102T2 3   0+0+4
Analitička hemija 1 301A2 4   2+2+0
Praktikum iz analitičke hemije 1 301E2 5   0+0+6
Izborni predmet 1 E11S2 5  
  60  
II godina 1 2
Fizička hemija 1 021A2 7 4+0+3  
Meteorologija 052S2 2 2+0+0  
Organska hemija 1 201A2 10 4+1+4  
Analitička hemija 2 302A2 10 2+1+6  
Fizička hemija 2 022A2 7   3+0+3
Organska hemija 2 202A2 10   4+1+4
Instrumentalna analitička hemija 303A2 8   3+0+5
Osnovi hemije atmosfere i zagađujuće supstance u vazduhu 511S2 6   3+0+3
  60  
III godina 1 2
Viši kurs organske hemije 203S2 4 3+0+0  
Strukturne instrumentalne metode 221A2 9 4+5+0  
Hemija prirodnih proizvoda 411A2 7 3+0+3  
Geohemija i zagađujuće supstance u zemljištu 512S2 8 3+0+4  
Biohemija 409A2 7   3+0+3
Industrijska hemija - najbolje raspoložive tehnike 501S2 7   4+0+3
Hemodinamika zagađujućih supstanci 515S2 7   3+0+4
Izborni predmet 2 E12S2 11  
  60  
IV godina 1 2
Biotehnologije u životnoj sredini 415S2 6 3+0+3  
Hemija voda i otpadnih voda 513S2 9 4+0+5  
Izborni predmet 3 E13S2 12  
Stručna praksa P11S2 3 (0+6)  
Zagađivači hrane 514S2 6   3+0+4
Izborni predmet 4 E14S2 6  
Izborni predmet 5 E15S2 10  
Izrada završnog rada R11S2 7   (0+10)
Završni rad Z10S2 1   (0+1)
  60  
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
Izborni predmet 3
Izborni predmet 4
Izborni predmet 5

Izborni predmeti mogu biti i drugi predmeti koji su obavezni na ostalim studijskim programima istog nivoa studija.

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet