Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
511S2

Naziv predmeta:
Osnovi hemije atmosfere i zagađujuće supstance u vazduhu

Školska godina:

2021/2022.

Uslovi pohađanja:

101K2 + 102S2

ESPB:

6

Vrsta studija:

osnovne akademske studije

Studijski program:

Hemija životne sredine: 2. godina, letnji semestar, obavezni, naučno-stručni predmet

Nastavnik:

dr Dubravka J. Relić
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnik:

Jovana P. Orlić, Master hemičar
istraživač-saradnik, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: tri časa predavanja + tri časa laboratorijskih vežbi (3+0+3)

Ciljevi:

Osnovni cilj predmeta Osnovi hemije atmosfere i zagađujuće supstance u vazduhu je da studentu na osnovnim studijama pruži osnovna znanja o osobinama i ponašanju atmosfere, stratosfernom i troposfernom ozonu, vodenoj pari, gasovima staklene bašte, organskim i neorganskim zagađivačima koji se u atmosferi nalaze i kako u nju dospevaju, odnosno kako se u njoj ponašaju. Procesi prečišćavanja otpadnih gasova kao i uzorkovanje i određivanje parametara kvaliteta atmosfere su od posebnog značaja jer su deo standardnih postupaka koji se primenjuju svuda u svetu.

Ishod:

Osposobljavanje studenta da koristi standardne postupke, da određuje i donosi sud o kvalitetu atmosfere, što je bitno u radu u laboratorijama u privredi, inspekcijskim službama i institutima. Predmet je neizostavna osnova za nadgradnju, ako se student odluči da kasnije proširuje ili nadopunjava svoja znanja u oblasti atmosfere u životnoj sredini.

Oblici nastave:

Predavanja, laboratorijske vežbe, kolokvijumi.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Osnovna literatura:

 1. D. Relić: Beleške sa predavanja.
 2. P. Pfendt: Hemija životne sredine 1, Zavod za udžbenike, Beograd, 2009, ISBN: 978-86-17-15780-5
 3. C. Baird, M. Cann: Environmental Chemistry, New York 2012, ISBN-13: 978-1-4292-7704-4
 4. J. M. Wallace, P. V. Hobbs: Atmospheric Science: An Introductory Survey, Elsevier, 2006, ISBN: 0-12-732951-X.
 5. J. H. Seinfeld, S. N, Pandis: Atmospheric Chemsitry and Physics: From Air Pollution to Climate Change, Jonh Wiley & Sons, Inc. 2006, ISBN-13: 978-0-471-72018-8.
 6. P. Pfendt: Hemija životne sredine 2, Zavod za udžbenike, Beograd 2017, ISBN: 978-86-17-195423-4.

Pomoćna literatura:

 1. Air quality in Europe - 2019 report, EEA 2018, ISSN: 1977-8449
 2. K. Ilijević, I. Gržetić: Dugotrajni organski zagađivači (POPs), Hemijski pregled 2008, 49, 140-149.
 3. http://pocajt.tmf.bg.ac.rs/gasovi/pres/3%20-%20preciscavanje%20od%20gasova.pdf
 4. http://pocajt.tmf.bg.ac.rs/gasovi/pres/2%20-%20preciscavanje%20od%20cestica.pdf

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Uvod. Hemija životne sredine i zagađenje životne sredine.
 2. Specifičnosti atmosferske hemije. Sunčevo zračenje.
 3. Poreklo Zemljine atmosfera - sastav i osobine.
 4. Ciklus vode i atmosferska vlažnost.
 5. Ozon. Stratosferni ozon - hemija stratosfernog ozona. Montrealski protokol.
 6. Ozonske rupe.
 7. Troposferni ozon - hemija troposfernog ozona.
 8. Globalno zagrevanje i Kjoto protokol.
 9. Atmosferski talog - kisele kiše.
 10. Suspendovane i respirabilne čestice u atmosferi. Aerosoli.
 11. Zaštita atmosfere. Auto katalizatori.
 12. Prečišćavanje otpadnih gasova. Skruberi.
 13. Dobsonov spektrometar i UV indeks.
 14. Emisija i imisija zagađivača atmosfere - zakonska regulative (zakon, pravilnici i uredbe).

Laboratorijske vežbe:

10 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Sastav vazduha i preračunavanja u atmosferskoj hemiji. Apsolutna i relativna vlažnost vazduha.
 2. Određivanje koncentracije SO2 u vazduhu.
 3. Taložne materije iz vazduha - uzorkovanje.
 4. Taložne materije iz vazduha - obrada uzoraka.
 5. Taložne materije iz vazduha - određivanje metala atomskom apsorpcionom spektroskopijom.
 6. Određivanje olova iz vazduha - spektrofotometrijski postupak.
 7. Zagađivanje vazduha lako-isparljivim organskim supstancama: Ispitivanje zavisnosti od uticaja pojedinih faktora - eksperiment.
 8. Zagađivanje vazduha lako-isparljivim organskim supstancama: Ispitivanje zavisnosti od uticaja pojedinih faktora - obrada rezultata.
 9. Određivanje toluena i ksilena iz vazduha - uzorkovanje.
 10. Određivanje toluena i ksilena iz vazduha - gasnohromatografsko određivanje toluena i ksilena.
 11. Akreditacija.
 12. Akreditacija.

Kolokvijumi:

20 poena

Napomene:

Kolokvijumi se rade na terminima laboratorijskih vežbi (dva kolokvijuma od po maksimum 10 bodova).

Usmeni ispit:

60 poena

Tue Nov 23 18:32:08 2021

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet