Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
476B1

Naziv predmeta:
Odabrana poglavlja iz toksikološke biohemije

Školska godina:

2019/2020.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

8

Vrsta studija:

doktorske akademske studije

Studijski programi:

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E72B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E71B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E73B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E74B1), stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Milan R. Nikolić
docent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: pet časova predavanja (5+0+0)

Ciljevi:

Produbljivanje znanja o metabolizmu ksenobiotika, njihovoj bioinaktivaciji i bioaktivaciji, o toksikologiji slobodnih radikala, o interakcijama reaktivnih intermedijera sa biomolekulima i implikacijama njihove toksičnosti, metodama identifikacije, izolovanja i određivanja proizvoda ovih interakcija; o najznačajnijim klasama toksičnih supstanci i o biohemijskim osnovama njihovih uticaja na funkciju organa.

Ishod:

Stečena znanja omogućiće studentima da rešavaju probleme vezane za ispitivanje metabolizma ksenobiotika, ispitivanje toksičnih efekata stranih supstanci, identifikaciju markera toksičnog dejstva i razvijanje metoda za njihovo određivanje.

Oblici nastave:

Predavanja, seminarski radovi.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

 1. C. Ioannides (editor): Enzyme systems that metabolise drugs and other xenobiotics, Willey, 2002.
 2. K. B. Wallace (editor): Free radical toxicology, Taylor & Francis, 1997.
 3. P. David Josephy: Molecular toxicology, Oxford University press, 1997.
 4. R. J. M. Niesink: Toxicology - Principles and Applications, CRC, 1996.
 5. Jurgen Augerer, Karl-Heinz Schaller (editors): Analyses of hazardous substances in biological materials, vol. 8, Wiley, 2003.
 6. Odabrani originalni radovi

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

 1. Enzimski sistemi koji učestvuju u metabolizmu ksenobiotika. Raspodela u tkivima, raspodela u vrstama, hormonska regulacija, ekspresija. Uloga u aktivaciji i detoksifikaciji stranih supstanci.
 2. Izolovanje i karakterizacija biomolekula modifikovanih ksenobioticima. Identifikacija DNK adukata. Hemijska mutageneza, karcinogeneza i teratogeneza.
 3. Toksikologija slobodnih radikala. Subcelularna mesta njihovog generisanja pod uticajem ksenobiotika. Lipidna peroksidacija. Modifikacije proteina i DNK. Odbrana od slobodnih radikala. Primeri oštećenja tkiva slobodnim radikalima. Molekulski i ćelijski aspekti toksičnosti slobodnih radikala (promena ekspresije gena, promena u ćelijskoj transdukciji signala, hemijska karcinogeneza).
 4. Hemijske supstance - toksični agensi - toksični efekti. Toksični efekti gasova, organskih rastvarača, teških metala, pesticida, aditiva hrane, lekova i radioaktivnih materijala.
 5. Biohemijske osnove uticaja toksičnih supstanci na funkciju nekih organa: hepatotoksičnost, nefrotoksičnost, hematotoksičnost, neurotoksičnost, genotoksičnost, imunotoksičnost.

Seminarski radovi:

40 poena

Usmeni ispit:

50 poena

Thu Nov 28 12:04:27 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet