Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
172H1

Naziv predmeta:
Spektroskopske metode u neorganskoj hemiji

Školska godina:

2018/2019.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

8

Vrsta studija:

doktorske akademske studije

Studijski programi:

Hemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E71H1), stručno-aplikativni predmet

Hemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E72H1), stručno-aplikativni predmet

Hemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E73H1), stručno-aplikativni predmet

Hemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E74H1), stručno-aplikativni predmet

Nastavnici:

dr Snežana D. Zarić
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Sanja R. Grgurić Šipka
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: pet časova predavanja (5+0+0)

Ciljevi:

Kako se sa principima spektroskopskih metoda student upoznao na osnovnim studijama, to je primarni cilj ovog kursa osposobljavanje za specifičnu primenu ovih metoda u karakterizaciji kompleksnih jedinjenja.

Ishod:

Po završetku ovog kursa student je obučen da primenjuje različite spektroskopske metode u karakterizaciji koordinacionih jedinjenja.

Oblici nastave:

Predavanja, rešavanje praktičnih problema.

Vannastavne aktivnosti:

Pretraživanje literature. Domaći zadaci.

Literatura:

Osnovna literatura:

 • Alan K. Brisdon: Inorganic Spectroscopic Methods

Pomoćna literatura:

 • Članci iz međunarodnih časopisa

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

0 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

 • Primena infracrvene i Ramanove spektroskopije u karakterizaciji kompleksnih jedinjenja.
 • Elektronska apsorpciona spektroskopija (UV-Vis). Metal-metal prelazi. Cepanje orbitala u ligandnom polju. Jahn-Teller-ov efekat.
 • MO teorija, spektrohemijski niz.
 • Optička rotaciona disperzija i primena ORD kriva u određivanju apsolutne konfiguracije kompleksnih jedinjenja.
 • Cirkularni dihroizam i primena CD spektara u određivanju apsolutne konfiguracije kompleksnih jedinjenja.
 • Primena nuklearne magnetne rezonancije u karakterizaciji kompleksnih jedinjenja.
 • Masena spektrometrija. Jonizacione metode.
 • Elektron spin rezonanciona spektroskopija.
 • Rešavanje problema kombinovanjem raznih spektroskopskih metoda.

Pismeni ispit:

30 poena

Usmeni ispit:

70 poena

Wed Apr 24 16:29:15 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet