Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

Istraživačka grupa
HEMIJSKE RAVNOTEŽE
dr Tatjana Verbić, vanr. prof.

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Naučnoistraživački rad
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Saradnici

Saradnici iz drugih institucija

[Slika br. 51]

Oblast istraživanja

1. Fizičko-hemijska karakterizacija i proučavanje jonskih ravnoteža (potencijalno) biološki aktivnih supstanci

Fizičko-hemijska karakterizacija i proučavanje različitih tipova jonskih ravnoteža (potencijalno) biološki aktivnih supstanci ključni su koraci u ranoj fazi razvoja lekova i predviđanju farmakokinetičkih i farmakodinamičkih svojstava jedinjenja. Ova istraživanja uključuju određivanje kiselinskih konstanti, rastvorljivosti, lipofilnosti, permeabilnosti potencijalnih lekova, kao i proučavanje interakcija sa proteinima i određivanje odgovarajućih konstanti vezivanja. Važnost ovih istraživanja je prepoznata nakon procene da je ∼1/3 supstanci koje su odbijene tokom prekliničkih ispitivanja odbijena zbog loših ADME (apsorpcija, distribucija, metabolizam, ekskrecija) svojstava, a koja u velikoj meri zavise od fizičko-hemijskih svojstava supstanci.

[Slika br. 55]

2. Molekulski obeleženi polimeri: sinteza, karakterizacija i primena

Molekulski obeleženi polimeri predstavljaju funkcionalne materijale sa mogućnošću primene u različitim oblastima hemije i hemijske tehnologije. Primenjuju se kao sorbenti za ekstrakciju čvrstom fazom, sorbenti za hromatografiju, u različitim tipovima senzora, kao veštački enzimi, mikroreaktori, za kontrolisano otpuštanje i dostavu lekova. Aktivnost grupe je usmerena ka dobijanju polimera za 'zahtevne' molekule poput steroida, zatim ka sintezi hiralno obeleženih polimera, polimera koji se mogu primeniti kao sorbenti u ekstrakciji ili hromatografiji.

[Slika br. 58]

3. Primena hemoinformatičkih programa u medicinskoj hemiji, hemiji hrane i hemiji materijala

Pomoću kvantno-hemijskih proračuna moguće je predvideti različita fizičko-hemijska svojstva biološki aktivnih molekula i funkcionalnih materijala. Proučavanjem protein-ligand interakcija dolazi se do važnih saznanja o mehanizmu delovanja prirodnih i sintetičkih molekula i njihovim ADMET svojstvima, što se koristi u dizajnu novih struktura sa poboljšanim farmakodinamičkim i farmakokinetičkim svojstvima.

[Slika br. 61]

Oprema koju grupa koristi u radu

Publikacije

  1. M. P. Pešić, M. D. Todorov, G. Becskereky, G. Horvai, T. Ž. Verbić, B. Toth, Talanta 217 (2020) 121075.
  2. O. S. Marković, M. P. Pešić, A. V. Shah, A. T. M. Serajuddin, T. Ž. Verbić, A. Avdeef, Eur. J. Pharm. Sci. 133 (2019) 264-274.
  3. O. S. Marković, I. N. Cvijetić, M. V. Zlatović, I. M. Opsenica, J. M. Konstantinović, N. V. Terzić Jovanović, B. A. Šolaja, T. Ž. Verbić, Spectrochim. Acta A 192 (2018) 128-139.
  4. I. N. Cvijetić, T. Ž. Verbić, P. Ernesto de Resende, P. Stapleton, S. Gibbons, I. O. Juranić, B. J. Drakulić, M. Zloh, Eur. J. Med. Chem. 143 (2018) 1474-1488.
  5. A. Avdeef, E. Fuguet, A. Llinàs, C. Ràfols, E. Bosch, G. Völgyi, T. Verbić, E. Boldyreva, K. Takács-Novák, Equilibrium solubility measurement of ionizable drugs - consensus recommendations for improving data quality, White paper, ADMET&DMPK 4 (2016) 112-178.

Partneri

Projekti

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet