[dr Milos P. Pesic]

Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd
Katedra za analitičku hemiju

Telefon:   011-3336788

Telefon (lokalni):   788

Laboratorija:   529

E-mail:   mpesic@chem.bg.ac.rs

Lični podaci

Datum i mesto rođenja: 7. 2. 1988, Pančevo. Neoženjen. Jezici koje koristi: srpski (maternji), engleski i francuski.

Obrazovanje i usavršavanja

2007-2012: Osnovne akademske studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2012-2013: Master akademske studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2013-2022: Doktorat - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

Kretanje u službi

2015-2020: Istraživač / Petnica (Valjevo)

2018: Istraživač-pripravnik / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2020: Asistent / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

Oblasti naučnog interesovanja

Molekulski obeleženi polimeri: Sinteza, razvoj novih funkcionalnih monomera, primena.

Hromatografija: gasna hromatografija, tečna hromatografija, nove stacionarne faze.

Fizičko-hemijska karakterizacija (potencijalno) biološki aktivnih supstanci.

Fluorescentna polarizacija i imunoeseji zasnovani na fluorescentnoj polarizaciji.

Demonstracioni ogledi u hemiji, hemijska edukacija, promocija i popularizacija hemije.

Istraživačka grupa Hemijske ravnoteže

Nagrade i priznanja

2009: Stipendija Fondacije Hemofarm, 2009-2012.

2013: Specijalno priznanje Srpskog hemijskog društva za izuzetan uspeh u toku studija

2014: Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za doktorske studije

Ostale aktivnosti

Član sledećih naučnih društava:

Član Komisije za promociju Hemijskog fakulteta od 12. 11. 2020. do 10. 11. 2021.

Član Komisije za promociju Hemijskog fakulteta od 10. 11. 2021.

2014-2019 Više kraćih boravaka na BME (Budimpeštanski univerzitet tehnologije i ekonomije) - u laboratoriji akademika George-a Horvai-a.

2013-2020 Rukovodilac programa Hemije i Koordinator hemijske laboratorije u Istraživačkoj stanici Petnica.

Angažman u nastavi

Učešće u naučnoistraživačkim projektima

Završeni projekti:

  • 2016: Dobijanje i karakterizacija selektivnih sorbenata na bazi molekulski obeleženih polimera
    vrsta projekta:   međunarodni

Izabrane reference

Knjige i revijalni radovi / Books and reviews:

  • Tatjana Verbić, Miloš Pešić, Nikola Obradović, Ilija Cvijetić, Praktikum sa zbirkom zadataka iz instrumentalne analitičke hemije – optičke i elektroanalitičke metode, Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, 2018. ISBN 978-86-7220-095-9

Izabrani radovi / Selected papers:

  1. Miloš P. Pešić, Jugoslav B. Krstić, and Tatjana Ž. Verbić, Highly selective water-compatible molecularly imprinted polymers for benzophenone-4, J. Serb. Chem. Soc. 2022, DOI: 10.2298/JSC22032540P
  2. Miloš P. Pešić, Miljana D. Todorov, Gergely Becskereki, George Horvai, Tatjana Ž.Verbić, Blanka Tóth, A novel method of molecular imprinting applied to the template cholesterol, Talanta 217, 2020, 121075.  DOI: 10.1016/j.talanta.2020.121075
  3. Olivera S. Marković, Miloš P. Pešić, Ankita V. Shah, Abu T.M. Serajuddin, Tatjana Ž. Verbić, Alex Avdeef, Solubility-pH profile of desipramine hydrochloride in saline phosphate buffer: Enhanced solubility due to drug-buffer aggregates, Eur. J. Pharm. Sci. 133, 2019, 264-274.
  4. Ilija N. Cvijetić, Miloš P. Pešić, Miljana D. Todorov, Branko J. Drakulić, Ivan O. Juranić, Tatjana Ž. Verbić, Mire Zloh, Tautomerism of 4-phenyl-2,4-dioxobutanoic acid. Insights from pH ramping NMR study and quantum chemical calculations, Struct. Chem. 29(2), 2018, 423-434.