Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
471B1

Naziv predmeta:
Odabrana poglavlja iz hemije prirodnih proizvoda

Školska godina:

2019/2020.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

8

Vrsta studija:

doktorske akademske studije

Studijski programi:

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E71B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E72B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E74B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E73B1), stručno-aplikativni predmet

Nastavnici:

dr Tanja D. Ćirković Veličković
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Zoran M. Vujčić
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Radivoje M. Prodanović
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: pet časova predavanja (5+0+0)

Ciljevi:

Cilj kursa je da student produbi znanja o izolovanju, identifikaciji i karakterizaciji svih klasa prirodnih proizvoda koje je proučavao tokom osnovnih studija, kao i da stekne znanja o onim klasama prirodnih proizvoda koja nije proučavao tokom osnovnih studija. Poseban deo kursa je posvećen hemijskoj ekologiji i novim trendovima u hemiji prirodnih proizvoda (proučavanje bioaktivnih prirodnih proizvoda, biomedicinski značaj i ispitivanje prirodnih proizvoda od biomedicinskog značaja).

Ishod:

Student je produbio znanja o izolovanju, karakterizaciji, identifikaciji osnovnih klasa prirodnih proizvoda, i stekao znanja o novim klasama prirodnih proizvoda, kao i onim prirodnim proizvodima bitnim u hemijskoj ekologiji i od biomedicinskog značaja.

Oblici nastave:

Predavanja, seminari.

Vannastavne aktivnosti:

Pisanje i odbrana seminarskih radova.

Literatura:

Osnovna literatura:

  • New trends in Natural Product Chemistry, ed. Atta-ur-Rahman i M. Iqbal Choundhary, Harwood Academic publishers, 1998.
  • Natural Product Chemistry, ed. K.B.G. Torsell, Apotekarsocieteten, 1997.

Pomoćna literatura:

  • Noviji revijalni radovi iz oblasti hemije prirodnih proizvoda.

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

Izolovanje, identifikacija, karakterizacija, struktura i biološki značaj odabranih klasa prirodnih proizvoda (saharidi, lipidi, alkaloidi, vitamini, antibiotici, prirodna aromatična jedinjenja). Prirodni proizvodi i hemijska ekologija: Hemija polinacije. Polen. Nektar. Odnosi biljaka i životinja: odbrambeni molekuli biljaka, interakcije hormona. Odnosi među životinjama: feromoni (polni, teritorijalni). Odnosi među biljkama i mikroorganizmima: fitoaleksini. Proučavanje biološki aktivnih prirodnih proizvoda. Medicinske biljke. Antioksidativni prirodni proizvodi, citotoksični prirodni proizvodi, antibakterijski i antifungalni prirodni proizvodi: primeri i pristupi ispitivanju aktivnosti.

Seminarski radovi:

30 poena

Usmeni ispit:

60 poena

Thu Nov 28 12:04:26 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet