Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
522S1

Назив предмета:
Органске загађујуће супстанце

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

200A1 + 200E1

ЕСПБ:

10

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија животне средине: 3. година, летњи семестар, изборни (E12S1), научно-стручни предмет

Наставник:

др Бранимир С. Јованчићевић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

др Гордана Ђ. Гајица
истраживач-приправник, Институт за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, Београд

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања + пет часова лабораторијских вежби (3+0+5)

Циљеви:

Циљ је да се студент упозна са судбином овог типа загађивача у свим сегментима животне средине, а првенствено у земљишту и у водама. Имајући у виду у коликој мери су органска једињења загадили животну средину у последњих 100 година, разумљиво је због чега је њихово проучавање прерасло у засебну научну дисциплину.

Исход:

Студент кроз овај предмет учи о типу и судбини једних од најзначајнјих загађивача у животној средини. Исход курса су знања без којих је немогућно бити стручњак у области хемије животне средине.

Облици наставе:

Предавања и експерименталне вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 1. Б. Јованчићевић: публиковани научни радови
 2. Б. Јованчићевић: Дуготрајне органске загађујуће супстанце (ПОПс), Интерна скрипта.
 3. Б. Јованчићевић: Практикум органске геохемије са хемијом горива, Хемијски факултет, Београд, 1998. (50 стр)

Помоћна литература:

 1. Д. Виторовић, Б. Јованчићевић: Основи органске геохемије, Хемијски факултет, Београд, 2005. (249 стр)

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Нафтни загађивачи.
 2. Дуготрајне органске загађујуће супстанце (POPs).
 3. Алдрин и диелдрин.
 4. Хлордан и токсафен.
 5. Мирекс и ендрин.
 6. Хептахлор.
 7. Хексахлоро бензен.
 8. Полихлоровани бифенили.
 9. Хлородекон.
 10. Дихлоро дифенил трихлоретан.
 11. Хексахлоро бифенил.
 12. Хексахлоро циклохексан.
 13. Полихлоровани дибензо-пара-диоксини.
 14. Полихлоровани дибензо-пара-фурани.
 15. Полициклични ароматични угљоводоници.

Лабораторијске вежбе:

10 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 1. Узорковање нафтног загађивача у земљишту.
 2. Узорковање нафтног загађивача у површинским водама.
 3. Узорковање нафтног загађивача у подземним водама.
 4. Узорковање нафтног загађивача у ваздуху.
 5. API густина нафте.
 6. Одређивање садржаја асфалтена и малтена у нафтама.
 7. Одређивање групног састава.
 8. Изоловање нормалних алкана помоћу карбамида.
 9. Гаснохроматографска анализа алканске фракције.
 10. Гаснохроматографска анализа карбамидног адукта.
 11. Гаснохроматографско-масеноспектрометријска анализа алканске фракције (полициклични алкани).
 12. - 15. Идентификација POPs хемикалија у узорцима из животне средине.

Колоквијуми:

20 поена

Усмени испит:

60 поена

Tue Dec 18 12:29:37 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет