Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
485B1

Naziv predmeta:
Odabrana poglavlja iz biohemije biljaka

Školska godina:

2019/2020.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

8

Vrsta studija:

doktorske akademske studije

Studijski programi:

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E72B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E71B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E73B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E74B1), stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Zlatko S. Giba
vanredni profesor, Biološki fakultet, Studentski trg 3, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: pet časova predavanja (5+0+0)

Ciljevi:

Bliže razjašnjavanje i bolje upoznavanje nekih aspekata biohemije biljaka.

Ishod:

Student je produbio znanja iz biohemije biljaka.

Oblici nastave:

Predavanja, seminar.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Osnovna literatura:

  • Bonner and Varner: Plant Biochemistry
  • Goodwin and Mercer: Introduction to Plant Biochemistry

Pomoćna literatura:

  • Zeiger and Taiz: Plant Physiology
  • Voet and Voet: Biochemistry

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

15 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

  1. Fotosinteza kao osnovni biohemijski proces na planeti Zemlji. Kiseonik i reaktivne vrste kiseonika. Slobodno-radikalski procesi u atmosferi. Fotosinteza kao oksido-redukcioni proces. Transport elektrona. Melerova reakcija. Ciklus ksantofila. Halivel-Asada ciklus. Fiksacija ugljen dioksida. Reduktivni ciklus pentozo fosfata. Regulacija fotosinteze. Specifičnosti S-3 i S-4 biljaka, KAM metabolizam. Fotorespiracija i dvostruka uloga ribulozo bisfosfat karboksilaze. Interakcija hloroplasta, mitohondrija i peroksizoma. Autotrofne bakterije, hemosinteza. Fotosinteza kod Archea.
  2. Biohemijski mehanizam redukcije atmosferskog azota. Nitrogenaza. Nitrat i nitrit reduktaze. Primarna sinteza aminokiselina. Ugradnja sumpora i fosfora u organska jedinjenja.
  3. Disanje. Krebsov ciklus. Modifikacije: reduktivni ciklus trikarbonskih kiselina. Beta oksidacija. Glioksilatni ciklus. Oksidativni pentozofosfatni ciklus. Terminalna oksidacija. Disanje neosetljivo na cijanid. Alternativna oksidaza.
  4. Fiziologija stresa. Tipovi stresa i fiziološka adaptacija biljaka na stresne uslove. Antioksidansi i enzimi oksidativnog metabolizma.

Seminarski radovi:

15 poena

Kolokvijumi:

10 poena

Usmeni ispit:

60 poena

Thu Nov 28 12:04:27 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet