Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
483B1

Naziv predmeta:
Odabrana poglavlja iz mikrobioloških transformacija

Školska godina:

2019/2020.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

8

Vrsta studija:

doktorske akademske studije

Studijski programi:

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E72B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E71B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E73B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E74B1), stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Gordana Đ. Gojgić Cvijović
naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Njegoševa 12, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: pet časova predavanja (5+0+0)

Ciljevi:

Upoznavanje specifičnosti ovih bioprocesa i detalja važnih za njihovu primenu. Ilustracija klasičnim primerima iz literature. Fokusiranje na određenu oblast zavisno od interesovanja kandidata.

Ishod:

Znanje o mogućnosti i načinima primene mikrobioloških transformacija u prehrambenoj industriji, farmaciji i zaštiti životne sredine.

Oblici nastave:

Interaktivna i individualna nastava i seminarski radovi.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

  1. D. R. Kelly, J. Peters, Al. Puhler, G. Reed and H. J. Rehm (editors): Biotransformations I and II in Biotechnology Vol. 8a, 8b, Wiley VCH, Weinheim, 2001.
  2. Odabrani revijski radovi iz Trends in Biotechnology, Applied Microbiology and Biotechnology i Biotechnology Advances.

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

Pojam, karakteristike i područja primene. Dizajn biotransformacionog procesa, izbor supstrata, selekcija mikroorganizma i metode izvođenja, unapređenje procesa, izdvajanje proizvoda, metode za praćenje procesa. Primeri biotransformacije steroida i sterola, antibiotika, terpenoida, vitamina, saharida, alkaloida. Sinteze: biokataliza pomoću ćelijskih i bezćelijskih sistema. Degradacija ksenobiotika, posebno alifatičnih i aromatičnih ugljovodonika, pesticida, polihalogenovanih komponenti. Biodegradacija organskih supstanci u površinskim vodama u aerobnim i anaerobnim uslovima. Biološki tretman otpada. Ekonomika bioprocesa.

Seminarski radovi:

30 poena

Usmeni ispit:

60 poena

Thu Nov 28 12:04:27 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet